WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Летописи и хроники. Новые исследования. 2011–2012 / Ред. О. Л. Новикова. — М.; СПб.: «Альянс-Архео», 2012. — 496 с., ил., пер. ISBN 978-5-98874-071-6 Очередной ...»

-- [ Страница 3 ] --

Всъх лът от Адама до воплощениа г(о)с(под)ня 5550. Написание же бъ от Авгоус(та) 3-х30 дъля винъ. От воплощениа г(о)с(под)ня до приш(е)ствиа волхвов два лът(а), а до см(е)рти Иродовы 3 лът(а), а до Архелаевы см(е)рти лът 931, 1532 лът до см(е)рти Авгоус(то)вы33, жил бяше лът 58 лът, а до кр(е)щ(е)ниа г(о)с(под)ня лът 30, до оусъкновениа Иоан(о)ва при Иродъ лът 2 и 6 м(еся)ць34, по преставлении до см(е)рти г(о)с(под)ня м(еся)ць, а от кр(е)щ(е)ниа до см(е)рти г(о)спод)ня лът 3, от воскр(е)с(е)ниа до возне[се]ниа35 г(о)с(под)ня на н(е)б(е)са дни 40, от вознес(е)ниа до сшес(тви)я С(вя)т(о)го Д(у)ха на ап(о)с(то)лы дни 10, от вознес(е)ниа до побеениа первом(у)ч(е)н(и)к(а) Стеф(а)на лът 2, а от Стеф(а)на до Павла м(е)с(я)ць 6.

О пр(ъчи)стъ б(огороди)ци и проч(е)е.

А б(огороди)ци от р(о)ж(е)ства ея до ведениа во ц(е)рк(о)вь лът 3, вь ц(е)ркви быс(ть) лът 12, в домоу Иосифовъ лът 4 и потом бл(а)г(о)в(е)щение приа от архагг(е)ла Гавриила, зач(е)нши и роди не

–  –  –

тлънно г(о)с(под)а н(а)шег(о) И(су)с(а) Х(рист)а, бъ лът 15, живе до см(е)рти г(о)с(под)ня лът 33, по вознесении г(о)с(под)ни во Иер(у)с(а)л(и)мъ // в домоу Иоана еуг(е)лис(та) живе лът 24, живота еа всъх л. 10 лът 72. Иосиф же оброучник сыи лът 110, Иаким о(те)ць с(вя)тыа б(огороди)ца лът 80, м(а)ти же еа Анна сыи лът 79, Иаковъ брат б(о)жии по вознес(е)нии живе лът 28. Иоан бог(ослов) сыи лът 120, Симеон брат б(о)жии сыи лът 120.

От Адама до см(е)рти г(о)с(под)ня лът 5533.

По Авгус(те) ц(а)рствова в Римъ с(ы)нъ Иоулиевъ Тивери лът 23, Гаи лът 3 и м(е)с(я)ць, Клавдии лът 13 и м(е)с(я)ць36 и дни 20, Нерон лът 13 и дни 8, и погребе себе живаг(о), при сем Петръ и Павел и Яковъ брат г(о)с(поде)нь м(у)ч(е)ны. Галвъ м(е)с(я)ць 1 и заклан быс(ть), Офонъ д(е)нь 1 и заръзан, Иоутелии м(е)с(я)ць 5 и д(е)нь, и убиша в Рим(е) пьяного37, Иоуспасианъ лът 10, во 2-е лът(о) ц(а)рства ег(о) плънен быс(ть) Иер(у)с(а)л(и)мь38 Титом с(ы)номь ег(о), по вознес(е)нии г(о)с(под)ни лът 46. Титъ лът(а) 2 и м(е)с(я)ца 2 и заклан быс(ть) в полатъ. Доментианъ лът 15 и м(е)с(я)ць 5, тои гонение воздвиже Иаована39 Бог(о)сло(ва) в Папом островъ заточи. Неруя лът(о) 1 и м(е)с(я)ци 4. Троян лът 19 и м(е)с(я)ць 6. // При сем Игнатии бог(о)но(сец) м(у)ч(е)нъ. л. 10 об.

Андрианъ лът 20, сеи разроуш(и) Ер(у)с(а)л(и)мь. Титъ Антонин нареч(е)ны Бл(а)гоч(е)ст(и)выи с дътми своими лът 2240 и м(е)с(я)ца 3.

Марко с(ы)нъ ег(о) лът 12 м(е)с(я)ць 11. При том Оустин философ м(у)ч(е)нъ. Антонии же Ивиръ лът(а) 2, Комодъ 13. Елинъ Протинакс м(е)с(я)ць 6, заклан быс(ть) в полатъ, Севиръ лът 18, при том Леонид о(те)ць Оригеонев м(у)ч(е)нъ, Ипполит римьскы ростяше же Григ(о)рии Чюд(о)тво(рец). Антонии с(ы)нъ Севировъ лът 7, заклан быс(ть).

Маркиан лът(о) 1 и заклан быс(ть), Антонин Галпъ лът 4, заклан в Рим(е), Алекс(а)ндръ лът 13, заклан. Максим лът 3 и заколен быс(ть), Гордиян лът 6, оудавис(ь) во Африкии. Филипъ лът 7 и заклан быс(ть) во оградъ. Деки лът 71 и м(е)с(я)ци 3 и заклан быс(ть) на торгоу, Галв, Иоулианъ лът(о) 1 и м(еся)ци 4, Оувалеринъ и Ганъ лът 15 и заклан быс(ть). Клавдии лът(о) 1 и м(е)с(я)ць. Аврианъ лът 5 и м(еся)ць 6 и заклан быс(ть), Такитъ м(е)с(я)ць 6, заклан быс(ть), Пролъ лът 6 «м» исправлена основным почерком из «д».

«го» дописаны другими чернилами основным почерком над строкой. Далее затерто: гъ.

«И» дописана основным почерком над строкой.

–  –  –

м(еся)ци 4, заклан быс(ть). Ка//р со отрокома своима, Каринъ и Ноумел. 11 рианъ лът 2 и заклани быс(ть). Диоклитианъ, Максимиан лът 20.

От Адама до см(е)рти Диоклитиянов(ы) лът 5766, от стр(а)сти г(о)с(под)ня до начала Диаклитианя лът 276.

Первыи ц(а)рь Константин Вел(и)кыи ц(а)рствова лът 32, всъх лът жил 65, м(а)ти же ег(о) Елена жила лът 80, а были в лът(о) 5800, при съх быс(ть) первыи съборъ с(вя)тых 318, иж(е) в Никеи. Константине с(ы)нъ ег(о) лът 21, арианин, Иоулианъ Престоупник злыи лът(а) 2 и м(е)с(я)ць 6, Авианъ м(е)с(я)ць 7 и дни 22, православен.

Оуалентиан Вел(и)кыи лът 11, правос(лавен). Оуалъ лът 3, арианин.

Гратианъ лът 3, православен, при сем Еуфимие Вел(икии) родис(я).

Феод(о)сии вел(и)кыи ц(а)рь лът 17, православ(ен), при сем быс(ть) 2 събор въ Ц(а)ригради 150, при сем Григ(о)рие Нисскыи, Григ(о)рие Бог(о)сл(ов) и Васил(ь)е Вел(икии). Аркадие с(ы)нъ Феод(о)сиа Вел(икого) лът 22, правос(лавен), при сем быс(ть) вел(и)кыи Злат(о)оус(т). Онорие в Римъ, брат ег(о), лът 3, правос(лавен), при сем был Инокентие папа Римьс(кии). Феод(о)сие Малыи с(ы)нъ Аркадиа ц(а)ря лът 42. Евдокиа, ц(а)р(и)ца ег(о), при сем был Проклъ патриа(р)х, при съх был 3 събор въ Ефесъ 200 на Несториа. // Маркиан л. 11 об.

лът 5 и м(е)с(я)ць 6, правос(лавен), была за ним Пурхериа, сестра Феод(о)сиа Малаг(о), при съх был 4 събор в Халкиди 630.

Левъ Вел(и)кыи, нарицаем Макель, лът 18, правосл(авен), при сем был Симеон Столпник. Левъ Малыи лъто 1, правос(лавен). Зинонъ, еретик, афалъ, сиръч(ь) Безглавен, лът 17. Анастасие Докорос, еж(е) гл(аго)летьс(я) едино око мало, а дроугое вел(и)ко, еретик, лът 27 и м(е)с(я)ца 4, при сем был пр(е)п(о)д(о)б(ныи) Феод(о)сие. Иоустинъ, дядя Иоустиану Вел(и)к(ому), Фраксъ, еж(е) от Фракии град(а), еретик, лът 9 и дни 23. Иоустианъ Вел(икии) лът 30 и м(е)с(я)ць 7, аффартодокит, сиръч(ь) нетлъномнител(ь), еж(е) есть ересь.

Феод(о)ра, ц(а)р(и)ца ег(о), при съх был 5 събор въ Ц(а)риград(е) 165, при сем был Симеон Дивногорец, пре41 сем Сава Вел(икии) преставис(ь). Иоустинъ Малыи Корнонос лът 13, правос(лавен), при сем родис(ь) Иоан М(и)л(о)стив(ыи), при сем Григ(о)рии Акраганскыи был.

Тиверие лът 4, правос(лавен), при сем был Иоан Постник. Маврикие лът 20, правос(лавен). Фока М(у)ч(и)т(е)ль лът 8, правос(лавен).

Ираклие Вел(и)кыи Минофел, правос(лавен), лът 30, на персы ходилъ

Так в ркп.

Книжники Кирилло-Белозерского монастыря… 153

и кр(е)стъ отполонил, при сем Иоан М(и)л(о)ст(и)выи был и Никита Патрек(е)и. // Костянтинъ с(ы)нъ Ираклиевъ монофилитин лът(о) 1.42 Ираклона л. 12 монофилитин43 м(е)с(я)ць 4. Конста с(ы)нъ Ираклиев монофил(и)тин, еретик лът(о) 1. Тогда быс(ть) Максим Исповъд(ник), при сем бохмитъ44.

Констянтин с(ы)нъ Констянтиев Погонат, сиреч(ь) Бородесть, лът 17, православен, при сем быс(ть) 6 сбор с(вя)тых о(те)ць во Ц(а)риград(е) 170. Иоустиан с(ы)нъ Поганатов лът 16, правос(лавен), пре45 сем Андръи Критьс(кии).46 Леонтие лът 3, правосла(вен). Апсимарь лът 7, правос(лавен). Филипъ, нарицаемыи Вардасъ, съи быс(ть) и любоконник, лът(а) 2. Артемие, нарицеем Анастасие, лът(а) 2, правос(лавен). Феод(о)сие нарицаемыи Атрамитин, лът(а) 2, правос(лавен), при том Иоан Дамас(кин)47. Козма.48 Леон Исавръ лът 949, иконоборец. // Констянтин с(ы)нъ ег(о) Коп- л. 12 об.

роним лът 34, иконоборец. Констянтин Ирининъ с(ы)нъ лът 17, православен, при сем быс(ть) 7 сбор, в нем же с(вя)тых о(те)ць 367 во Ц(а)риград(е). И всъх же коупно 2000 въ 7 сбор(а)хь с(вя)тых о(те)ць.

От Адама лът 6305.50 Никиф(о)ръ иж(е) от Генита лът 8 и поллът(а), правос(лавен).

Ставракие с(ы)нъ его лът(о) 1 и м(еся)ць 2, правос(лавен).

Михаил зять его51 бл(а)г(о)ч(е)ст(и)выи лът(о) 1.

Леон Армнинъ лът 7 и м(еся)ць 5, икон(о)бор(ец).

Михаил Аморианин лът 8 и52 м(еся)ць 9, иконоборец. И Феофил с(ы)нъ его53 лът(а) 2 м(еся)ць 3, иконоборец.

Михаил с(ы)нъ Феофилов лът 25. Сеи створи54 православие.

46 Далее пропуск в 9–10 знаков.

Далее оставлено пустое место (8–9 знаков).

В конце строки оставлено пустое место (9–10 знаков).

Написано по затертому (Ефросин?).

50 Написано по затертому.

«зять его» дописано основным почерком над строкой.

Дописано основным почерком над строкой.

53 Написано основным почерком по затертому: М[их]аиловъ.

–  –  –

Василие Македонъ лът 19, правос(лавен). Леон с(ы)нъ Василиев Прем(у)дры лът 25, правос(лавен). Алекс(а)ндръ с(ы)нъ Васил(ь)евь лът(о) 1 и м(еся)ць 8, а дни 29, православ(ен). Роман Старыи, Неоудержим именоуем, // лът 26, православ(ен).55 л. 13 Констянтин Порфирогенит, сиръч(ь) Багророждены, лът 15, правос(лавен).

Романъ Порфирогеннит лът(а) 3 м(еся)ць 3, правос(лавен). Никиф(о)ръ Фока лът 6 м(е)с(я)ц 6, правос(лавен). Иоан Цимисхи лът 6 м(е)с(я)ц 6, православенъ. Василие Порфирогеннит, еж(е) и болга оубивъ, лът 8, правос(лавен). Констянтин, брат его, лът(а) 2, правос(лавен). Роман Аргиропоуль56, сиръч(ь) Сребропродавец, лът 5 м(е)с(я)ць 8, правос(лавен). Михаил Пафлагонънинъ лът 7 м(е)с(я)ц 8, православ(ен). Михаил Калафать, братовъ с(ы)нъ емоу, м(е)с(я)ць 4 дни 22, православе(н). Констянтин Мономах лът 12 м(е)с(я)ць 7, правос(лавен).

Михаил старыи, г(лаго)лемыи Апостратиотин, лът(о) 1 дни 16, прав(ославен). Исакие Комнинъ лът(а) 2 м(е)с(я)ць 3, прав(ославен).

Констянтинъ Доука лът 7 м(е)с(я)ц 6 дни 10, правос(лавен). Евдокиа, жена ег(о), и трие дъти ег(о) Михаил, Констянтин // и Андроник л. 13 об.

съ оччимом ихь Романом Диогеном вкоупъ лът 4 м(е)с(я)ц 3, прав(о)славни. Михаил с(ы)нъ Доуков по см(е)рти м(а)т(е)ри ег(о) и воччима ег(о) лът и 657 м(е)с(я)ць 7, православ(ен), еж(е) и от ц(а)рства ниспадъ, поставлен быс(ть) митропол(и)тъ ефескыи.

Никиф(о)ръ Ватаниатъ стары, сиръч(ь) былианик, лът(а) 3, правос(лавен). Алексие58 Комнинъ лът 37 м(е)с(я)ць 4 и59 полъ, правос(лавен). Иоан, с(ы)нъ его, Порфирогенин лът 24 м(е)с(я)ц 7 дни 23, православен. Маноуилъ, с(ы)нъ ег(о), Порфирогенит лът 38, православ(ен). Алексие, с(ы)нъ его, Порфирогенит м(е)с(я)ць 6, православен.

Андроник Комнинъ лът(а) 2 м(е)с(я)ць 6, правосла(вен). Исакие Агг(е)лъ лът 8 м(е)с(я)ць 6, правос(лавен). Алексие Комнин, того ж(е) Агг(е)ла брат, лът 9 м(е)с(я)ць 6, правос(лавен). Алексие Доука Мурцоуфль м(е)с(я)ць 2 дни 10, емоу ж(е) ц(а)рствующоу, взят быс(ть) Ц(а)риград от латынъ м(е)с(я)ца апръл(я) 12 въ д(е)нь понед(е)лникь в лът(о) 6712.

–  –  –

Алексие Агг(е)лъ с(ы)нъ И//сакиевъ м(е)с(я)ць 7 дни 20, право- л. 14 сла(вен). Феод(о)ръ Ласкарь лът 18, правосл(авен). Иоан Доука Ватаць лът 34, правос(лавен). Михаил первыи Палеологъ, еж(е) и латынин быс(ть), лът 24. Сеи изгна латины из Ц(е)с(а)ряград(а). Андроник Палеологъ, с(ы)нъ его, лът 44, правос(лавен). Андроник Палеологъ, вноук ег(о), лът 13, прав(ославен). Иоан, сего с(ы)нъ, с материю своею Анною лът 7, православни. Иоан Катакоузинъ лът 7, правос(лавен). Иоан и пак(и) Палеологъ лът 31, правосла(вен). Андроникъ, с(ы)нъ его, лът(а) 3, правос(лавен). Таже Иоан Палеологъ, еже и о(те)ць сего вкуп(е) лът ц(а)рства его всъх 46. С(ы)нъ же его Маноуил ц(а)рь начат ц(а)рствовати в лът(о) 690960.

–  –  –

«Летописец русский» (далее — ЛР) — памятник XV в., хорошо известный исследователям русского летописания. Свое название он получил на основании заголовка, читающегося в двух его списках — Синодальном (ГИМ, Син. 941), находившемся в начале XVII в. в Кирилло-Белозерском монастыре (далее — Син.), и Музейном (РГБ, Лурье Я. С. О гипотезах и догадках в источниковедении // Лурье Я. С.

* Избранные статьи и письма. СПб., 2011. С. 79.

–  –  –

Муз. 3841). Именно эти списки были обнаружены и опубликованы А. Н. Насоновым.1 Первый из них сохранил текст, начиная с известия 6367 г. о варяжской дани и заканчивая известием 6990 г. о молнии;2 текст второго списка кончается на полуфразе известия 6827 г., а далее в рукописи утрачены листы.3 Несколько позднее к этим спискам Я. С. Лурье присоединил еще два — РГБ, Муз. 3271 (далее — Муз.), текст которого был исследован и издан И. М. Кудрявцевым,4 и Чудовский (ГИМ, Чудов. 274), определенный Я. С. Лурье,5 но оставшийся неизданным (далее — Чуд.).

1.1. Муз. 3271 (Муз.) Рукопись, в которой читается Муз., относится ко времени не ранее конца XV в.6 К сожалению, летописец сохранил известия лишь за Насонов А. Н. Летописный свод XV века (по двум спискам) // Материалы по истории СССР. Вып. 2. М., 1955. С. 276–321.

Там же. С. 279–280. А. Н. Насонов отметил, что следующее далее известие 6999 г. о поставлении митрополита Зосимы — приписка, выполненная схожим почерком (Там же. С. 280).

Там же. С. 278. В этом списке отсутствуют многие известия, читающиеся в Син., что видно из подстрочных примечаний А. Н. Насонова к публикации.

4 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания // ЗОР. Вып. 25. М., 1962. С. 220–288. Сборнику Муз. 3271 посвящена обширная библиография. Перечень исследований и сведения о других рукописях писца, переписавшего на рубеже XV–XVI вв. этот летописец см.: Новикова О. Л. 1) Сборник книжника рубежа XV–XVI веков с рассказами о Флорентийской унии и афонских монастырях: опыты атрибуции // Каптеревские чтения.

Сборник статей. Вып. 9. М., 2011. С. 5–25; 2) Из истории редактирования летописных памятников в Кирилло-Белозерском монастыре на рубеже XV–XVI веков (наст. изд. С. 206–228).

Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV–XV вв. Л., 1976. С. 173. Летописец упоминался еще М. Н. Тихомировым, который считал его текст извлечением из какого-то большого свода (Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962. С. 35. № 24). К спискам ЛР иногда причисляют и список ГИМ, Син. 951, известный также как «Вологодско-Пермский летописец» (Клосс Б. М., Лурье Я. С. Русские летописи XI–XV вв. // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. Вып. 2. Ч. 1. М., 1976.

С. 97; Клосс Б. М. Вологодско-Пермские летописцы XV в. // ЛХ. 1976 г. М., 1976.

С. 265–266, 269–270).

6 Перечени филиграней приведены в работах И. М. Кудрявцева, В. А. Кучкина, А. И. Плигузова. На основании данных, предложенных исследователями, фиО. Л. Новикова 6923–6961 гг. Листы сборника, содержавшие начало и конец летописца, были впоследствии утрачены. После указанного фрагмента помещены известия за 6993–6994 гг., восходящие к другому летописцу,7 характер которых позволил исследователям говорить об их вологодскопермском происхождении и даже делать заключения о таком же происхождении летописного текста Муз. в целом.8 Отметим также, что в Муз. находятся приписки на полях, которые И. М. Кудрявцев поместил внутри летописного текста, считая некоторые из них результатом творчества самого составителя Муз.9 Приведем все пометы писца Муз. к летописному тексту.

На правом поле л. 2 к сообщению 6933 г. о смерти Василия I сделана помета с указанием даты кончины великого князя «фев(раля) 27»;

к известию этого же года о смерти князя Ивана Михайловича Тверского со знаком вставки на нижнем поле сделано добавление: «Нареч(е)нъ в черньцъх Иевъ. А от(е)ць ег(о) княз(ь) великыи Михаило Александрович в черньцъх же и въ схимъ, а нареч(е)но имя ег(о) Матфеи»; у сообщения 6934 г. о преставлении князей Андрея, Семена и Ярослава Владимировичей со знаком вставки на правом поле о князе Семене помечено: «Нареч(е)нъ в чер[ньцъх] Сава в Серг[иевъ]»;

в известии 6841 г. о женитьбе Василия Васильевича над словом «великыи» дописана дата свадьбы «фев(раля) 8».

При изучении сборника Муз. И. М. Кудрявцевым, не знавшим еще о существовании Чуд., было отмечено, что списки, представленные в издании А. Н. Насонова, с одной стороны, и Муз. — с другой, представляют собой две редакции, из которых редакция Муз. является более краткой.10 Наблюдение И. М. Кудрявцева было оставлено без внилиграни относятся к 80-м — 90-м гг. XV в. (Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 224; Кучкин В. А. 1) Судьба «Хожения за три моря» Афанасия Никитина в древнерусской письменности // ВИ. 1969. № 5.

С. 72–75; 2) Образование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 125–126 (уточнение датировки); Плигузов А. И. Тексткентавр о сибирских самоедах. М.; Ньютонвиль, 1993. С. 115. Примеч. 20).

Это справедливо отмечено Я. С. Лурье (Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173. Примеч. 21).

8 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 251; Клосс Б. М. Вологодско-Пермские летописцы XV в. С. 265.

Там же. С. 251. Ср. примечания на с. 285–288.

10 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 250.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 159 мания Я. С. Лурье, который видел в Муз. лишь фрагмент ЛР, сохранившийся до 6961 г.11

1.2. Чуд. 274 (Чуд.) Рукопись, содержащая Чуд., датируется началом XVI в.12 Летописный текст Чуд. охватывает 6917–6989 гг.13 При этом, начало памятника 6917 г. (краткое сообщение о Едигее) не связано с утратой предшествующих листов (как в Муз.), поскольку перед сообщением 6917 г.

здесь читается самостоятельный блок из восьми летописных статей, повествующих о татарских набегах на Русь,14 и перечень русских князей, доведенный до Ивана III.15

1.3. Протограф-антиграф Муз.-Чуд.

При сличении текста Муз. с Чуд. выясняется, что эти списки (в пределах фрагмента, сохранившегося в Муз.) практически идентичны, но в обоих списках есть отличия, которые говорят об ошибках того или другого писца. Так, в Муз. пропущены слова, читающиеся в Чуд.

в конце статьи 6939 г. и в начале статьи 6940 г.: «пошелъ в Орду.

В лът(о) 6940. Кн(я)зь Юрьи пошел въ Ръду», т. е в Муз. обнаруживается типичный гаплографический пропуск.16 Под 6944 г. вместо «побилъ кн(я)зь великы» ошибочно читается «и побил князя великого»;

Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173. Примеч. 21. По странному стеstrong>

чению обстоятельств, Я. С. Лурье не отметил, что Муз. не сохранил известий и до 6923 г. Не менее удивительным является и замечание о том, что Кудрявцев опубликовал текст Муз. без определения памятника (Там же).

12 Протасьева Т. Н. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск,

1980. С. 157–158. Более поздняя датировка рукописи предложена М. Н. Тихомировым (Тихомиров М. Н. Краткие заметки... С. 35. № 24).

13 В книге Я. С. Лурье ошибочно говорится, что летописный текст Чуд. охватывает 6917–6981 гг. (Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173. Примеч. 21).

Об этом см. ниже в разделе 5.

Особенностью этого перечня является упоминание о строительстве дубовых стен вокруг московского Кремля при Иване Калите; в летописной традиции известие читалось в Троицкой и восходящих к ней летописях (см. в Симеоновской летописи: ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С. 92). О перечнях такого типа см.: Новикова О. Л.

Материалы для изучения русского летописания конца XV — первой половины XVI в.: II. Троицкий летописец: проблема протографа // ОФР. Вып. 13. М.;

СПб., 2009. С. 115–119.

16 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 286.

Примеч. 9.

О. Л. Новикова под 6954 г. говорится об отправке сыновей Василия II «къ князю на Углечь», тогда как в Чуд. читается точнее «к отцю на Углечь».

Между тем, в отличие от более позднего списка Чуд., Муз. лучше сохранил даты — месяц рождения князя Бориса Васильевича (иун(я), в Чуд. — «иоуля») и дату рождения Андрея Меньшого (18 августа, в Чуд. — 13 августа).

При рассмотрении списка Муз. мы подробно перечислили все пометы книжника, оставленные им между строк и на полях. Важно, что сведения помет отсутствуют в Чуд., что позволяет говорить о появлении таких дополнений только в рукописи Муз.

Несмотря на мелкие ошибки обоих списков и пометы в Муз., близость списков свидетельствует о том, что Муз. и Чуд. восходят не просто к общему протографу, а, возможно, к одному и тому же списку.17 Это, в свою очередь, заставляет предполагать текст, близкий к Чуд., и для утраченных ныне частей Муз., т. е. до начала известия о солнечном затмении 6923 г., а также после известия 6961 г. о взятии Константинополя. Эта мысль подтверждается и текстом очень краткого «вологодско-пермского летописчика», опубликованного Б. М. Клоссом,18 в котором, несмотря на его сокращенный характер, читаются некоторые известия, утраченные ныне в Муз.19 Судя по датировке рукописи, содержащей Муз., список, послуживший оригиналом для Муз. и Чуд., был не моложе конца XV в.

Погодные статьи Чуд. и Муз. не похожи на обычные летописные известия. Они вызывают ассоциации с кратким планом. Сведения статей зачастую служат лишь напоминанием о том или ином событии («Была коркота» (6929), «Была меженина» (6930), «а на весну Рудино»

(6957)), и, как верно отмечено И. М. Кудрявцевым, бльшая часть заОб этом говорят ошибки, характерные для обоих списков, например, в обозначении статьи 6961 г. как 6061.

Клосс Б. М. Вологодско-Пермские летописцы XV в. С. 265–266, 269–270.

19 Близость текстов Син. 951 и Муз., отмеченная Б. М. Клоссом в известиях 6929, 6930, 6934 гг., объясняется тем, что краткий летописчик, читающийся в Син. 951, создан на основе тогда еще полного летописца Муз. в Кирилло-Белозерском монастыре в начале XVI в. (О пребывании здесь книжника, написавшего часть Муз., содержащую этот летописный текст, см.: Новикова О. Л. Сборник книжника... С. 5–25). Родство известий Син. 951 за 6971, 6975, 6977, 6981 и 6986 гг.

с читавшимися в Муз. до утраты листов, проверяется по Чуд. Важно, что Син. 951 сохранил известие о вывозе вечевого колокола из Новгорода, которого нет в Чуд., но читалось в Муз. до утраты листов. Об этом см. ниже, в разделах 2.2 и 3.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 161 писей «сохраняет при этом законченность мысли как целого предложения», в чем исследователь справедливо видел «рабочий характер Летописца».20 Обращает на себя внимание способ обозначения погодных статей (указаны лишь десятки лет) на протяжении текста Чуд (и сохранившейся части Муз.). Полностью написаны обозначения статей в Чуд.

и Муз. лишь под 6917, 6933, 6934, 6940 (в Муз. пропуск), 6961 (ошибочно 6061), а далее только в Чуд. под 6969, 6970, 6980, 6981, 6985 (дважды), 6987 (дважды), 6988. Можем лишь предполагать, что это сохранившиеся следы перехода составителя летописного текста к иным летописным источникам. Как правило, статьи с полной датой и сами являются более распространенными.

В каком же отношении находятся тексты Син. и того протографа, к которому, по нашему мнению, восходят Чуд. и Муз.? Можно ли эти два текста, в свою очередь, относить к одному протографу, который более сокращенно передан в Чуд.-Муз.? И вообще, можно ли считать списки Чуд. и Муз. списками ЛР, наряду с Син.?

Поскольку мы имеем лишь один полный список ЛР — Син., далее под ЛР мы будем подразумевать именно его. С другой стороны за основной список возьмем Чуд., привлекая по необходимости и не сохранивший начала и окончания список Муз.

Сравнение текстов Чуд. и ЛР более целесообразно провести в три приема: сопоставить с ЛР, в первую очередь, начальные статьи Чуд.

(известия за 6917–6927 гг.), затем его конечные известия (за 6980– 6989 гг.), и только потом рассмотреть среднюю часть памятника.

2. Летописец Чуд. и ЛР

2.1. Начальная часть Чуд. Известия за 6917–6927 гг.

Под 6917 г. в Чуд. читается краткое известие о приходе Едигея, тогда как в ЛР находится сообщение о походе Витовта на Василия Дмитриевича, а Едигею посвящен пространный рассказ. В статье 6918 г. в Чуд. нет известия о приходе татар к Владимиру, под 6919 г. не обнаруживается сообщения о завершении строительства собора в Ростове епископом Григорием, под 6920 г. нет статьи о поездке Василия 20 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 250.

–  –  –

Дмитриевича в Орду, под 6921 г. — о смерти Юрия Андреевича Ростовского, в Чуд. нет статьи 6922 г., читающейся в ЛР и включающей известия о пожаре Твери и об отъезде Ярослава Владимировича в Литву, под 6923 г. — нет подробного описания затмения и сообщения о смерти Константина Ростовского, под 6924 г. не обнаруживаем блока из трех известий: о поставлении епископа Семиона в Новгород, приезде на Москву новгородских князей и закладке Костромы, под 6925 г. — о приезде Данилы Борисовича в Москву, под 6926 г. — о бегстве новгородских князей, под 6927 г. — о смерти княгини Анастасии. Статьи 6928 г. нет ни в Чуд., ни в ЛР.

Примечательно, что отсутствующие в Чуд. известия находятся либо в конце статей ЛР (см. 6918, 6920, 6921, 6923 гг.), либо в начале его статей (см. 6919, 6924, 6925 гг.) или же составляют целую статью ЛР (см. 6922, 6926, 6927 гг.).

Важно, что все отсутствующие в Чуд. известия читаются в так называемой Московско-Академической летописи (далее — МАк), отразившей, как было показано еще А. А. Шахматовым, начиная с известия 6746 г. (о вокняжении Ярослава Всеволодовича), «ростовский свод».21 <

ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3. Л., 1928. Стб. 489–540 (Продолжение Суздальской летоstrong>

писи по Академическому списку). Ее текст издан здесь с 1205 по 1419 г. по рукописи РГБ. Ф. 173 (МДА), № 236 рубежа XV–XVI вв. (Клосс Б. М. Предисловие к изданию 1997 г. // ПСРЛ. Т. 1. М., 1997. С. J).

Исследователями установлено, что летописный текст из рукописи МДА — компиляция, состоящая из трех разнородных частей. Первая часть (с начала до 6714 г.) совпадает с Радзивиловской летописью, вторая (с 6713 по 6746 г.) — со списками С1 старшей редакции, а третья (с 6746 г. и до конца) представляет собой ростовскую летопись (Шахматов А. А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 222–230). Б. М. Клосс справедливо считает, что МАк «представляет собой оригинал летописного свода, поскольку ряд палеографических примет в точности соответствует смене его источников» (Клосс Б. М.

Предисловие... С. K). Для нас особенно важен факт смены почерка и при переходе к последнему источнику — ростовской летописи. Здесь МАк оказывается чрезвычайно близкой на протяжении текста за 6746–6927 гг. к интересующему нас ЛР (Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 281). Несмотря на ряд пропущенных в ЛР известий, ошибок и незначительных сокращений, отмеченных А. Н. Насоновым, текст ЛР, совпадающий с МАк, вряд ли может быть назван краткой версией последней, как это представлено Я. С. Лурье в словарной статье (Лурье Я. С.

Летопись Московско-Академическая // СККДР. Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989. С. 47). Перечислим явные пропуски и вторичные чтения ЛР, оставляя пока в стороне дополЛетописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 163 Таким образом, выясняется, что отсутствие вышеупомянутых известий нельзя объяснить сокращением их в Чуд (и Муз.). В противном случае, мы должны предполагать методичное исключение составителем Чуд.-Муз. из своего оригинала именно тех (и только тех!) известий, которые читались в ростовской летописи, что само по себе просто невероятно. На самом деле, перед нами пример пополнения летописного памятника (т. е. текста, лежащего в основе МАк с 6746 г.) известиями краткого летописчика, а именно таким выглядит Чуд. особенно в своей начальной части. Показательно, что известия, не читающиеся в МАк (на участке изложения событий за 6917–6927 гг.), в составе ЛР полностью совпадают с краткими сообщениями Чуд.-Муз.22 Перечислим эти известия: под 6918 г. сообщение о смерти князя Владимира Андреевича, под 6919 г. о выдаче замуж княжны Анны, под 6921 г. о хожении Луки с иконой Пречистой.

В ЛР и Чуд. есть и четыре общих известия, редакция которых в ЛР в двух случаях совпадает с МАк (см. в таблице № 1, 4), в одном — к известию МАк добавлено известие Чуд. (№ 3), а еще в одном составитель ЛР выбрал известие именно в редакции Чуд., несмотря на то, что в МАк оно тоже читалось, но в несколько ином виде (№ 2). Стилистически известия 6919 и 6920 гг. МАк очень близки и изначально принадлежали одному автору; использование составителем ЛР лишь одного из них и замена другого свидетельствуют о сочетании в ЛР именно двух источников.

нения непосредственно МАк и собственно ЛР (о чем речь пойдет ниже): под 6821 г.

ошибочно дополнительно упомянуто о смерти князя Давыда Ярославского, случившейся в 6829 г., под 6829 г. пропущено название месяца, когда случилось затмение, и неверно указано время (обе ошибки вызваны неразборчивостью почерка в оригинале), под 6834 г. пропущены даты закладки Успенского собора и смерти митрополита Петра и изменена последовательность известий, нет известия 6854 г.

о поставлении ростовского епископа Иоанна, утрачена часть известия о наводнении 6866 г. Между тем, справедливым можно считать мнение Я. С. Лурье о том, что «непосредственным источником» ЛР «следует считать не» МАк, а ее протограф, который и в своей начальной части содержал ростовские известия (Там же).

Впрочем, о восхождении начальной части ЛР (т. е. до начала его совпадения с МАк) к ростовскому своду писал и А. Н. Насонов (Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 281).

Еще А. Н. Насонов отметил некоторые известия ЛР в интересующих нас

–  –  –

Мы видим также, что происхождение общих известий совершенно различное. ЛР явно сокращает известия МАк, а Чуд. опирается на другой источник, напоминающий, скорее, краткий план для пространного рассказа, то же мы видим в самом начале его текста в статье 6917 г.

о Едигее, и далее в статьях 6929 и 6930 гг. о «коркоте» и «меженине».

Таким образом, статьи 6918–6927 гг. в ЛР являются составными из известий, восходящих к тексту типа МАк, и известий, взятых из нового для составителя ЛР источника, — краткого летописца типа Чуд. (на который, как увидим, он опирается и далее). Уже из этого вывода неминуемо следует, что Чуд., а следовательно, и Муз., не могут быть отнесены к спискам ЛР; здесь правомерно говорить только об источнике ЛР. К вопросу о причинах отсутствия известий до 6917 г.

в списке Чуд. мы обратимся ниже, в разделе 2.3.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 165

2.2. Последняя часть Чуд. Известия за 6980–6989 гг.

Первичный характер Чуд. относительно ЛР очевиден и в его последней части, в статьях за 6980–6989 гг.23 Под 6980 г. в ЛР читается пространный рассказ о закладке Успенского собора и первом перенесении туда мощей митрополита Петра.

Рассказ является явной вставкой составителя ЛР именно в то место, где в Чуд. читается краткое сообщение о закладке нового храма. Остальные известия, включая общую ошибку в имени нареченного новгородского владыки (Филофей вместо Феофил), читаются одинаково. Дополнением ЛР могут быть признаны заключительные слова последнего известия о взятии Алексина Ахматом, где сказано «сжег с людьми».

Статьи 6981 г. в обоих памятниках одинаковы, однако в Чуд. указано, что от пожара пострадали не только дворы митрополита и князя Бориса, но «и прочихъ немало». Статьи 6982 и 6983 гг. полностью совпадают.

Отличия видим лишь под следующим, 6984 г.:

–  –  –

Первичность Чуд. и факт редактирования статьи в ЛР подтверждается сохранившейся аналогичной статьей в Летописце Серапиона Курцова.24 Отметим, что указание на Масленицу, кажущееся первоначальным, — все-таки более позднее уточнение: в ЛР и группе связанных с ним летописцев троицкого происхождения оно появляется вместе с указанием на 2-й час дня, а в сборнике Курцова ему сопутствует сохраненное чтение Чуд. «в 1 час дни».25 Я. С. Лурье справедливо отмечал близость именно этих статей ЛР к соответствующим статьям Ермолинской летописи (Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173). Выяснению причин сходства этих памятников посвящен раздел 3.

«В лъто 6984 февраля 25 тма бысть на Масленици яко полчаса в 1 час дни,

–  –  –

В Чуд. мы видим две статьи, обозначенные 6985 г. В первой статье читается известие о громе и падении церкви в Симоновом монастыре, во второй же — известие о смерти Пафнутия («иже в Боровстъ»); примечательно, что в первой статье Чуд. число сотен в обозначении года — 900 — обозначено через #, тогда как во второй — через ц. Эти обстоятельства, без сомнения, говорят о том, что в Чуд. сохранился след использования двух источников различного происхождения. В ЛР статья 6985 г. одна, и включает в себя оба вышеназванных известия, причем в последнем из них вместо «иже в Боровстъ» указано «монастыря Пречистыя» и дана точная дата смерти Пафнутия («месяца мая 1»). Таким образом, статья ЛР появилась в результате объединения, редактирования и дополнения двух статей 6985 г. Чуд.

Статьи 6986 г. в Чуд. нет. В ЛР здесь читается известие о взятии Новгорода и вывозе вечевого колокола. Как было показано выше, это известие читалось в утраченной части Муз., следовательно, отсутствие этой статьи — индивидуальная особенность списка Чуд.

Далее в Чуд. следуют две статьи, обозначенные 6987 г. В первой сообщается о закладке церкви Иоанна Златоуста 11 июня, во второй — об освящении Успенского собора 12 августа, перенесении мощей митрополита Петра (без даты) и перенесении мощей «инъх архиеп(и)с(ко)пъ тоя же святъишаа митрополиа» 27 августа. В ЛР эти статьи объединены в одной статье 6987 г., но читаются в той же последовательности.

Статья ЛР имеет дополнительные подробности: отмечено, что Успенский собор — каменный, подчеркивается, что церковь «новая основанная» и «превеликая», вставлена дата перенесения мощей митрополита Петра — 24 августа, далее перечислены имена Киприана, Фотия и Ионы, которые названы не архиепископами, как в Чуд., а митрополитами.

В статье 6988 г. Чуд. помещено лишь одно сообщение о пожаре в Москве «внутри града». То же сообщение мы видим и в ЛР, однако далее в нем следует известие о поставлении Симеона Рязанского.

Последняя статья Чуд. — 6989 г. — заключает лишь сообщение об Ахмате.

Здесь ЛР дает ряд подробностей, отсутствующих в Чуд.:

читается название реки Угры, говорится о спасении «града Москвы и всея земля Русскыя», в статье Чуд. использовано церковнославянское наречие «пакы», а в ЛР — русское «еще» (то же явление видим в статье 6984 г. («велии» — «велик»).

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 167

–  –  –

Разночтения не дают возможности с определенностью говорить о первичности или вторичности чтений, однако, как кажется, в Чуд.

представлен все-таки вариант, более близкий к первоначальному.26 Это последнее общее известие Чуд. и ЛР, но в ЛР далее следуют еще несколько известий: о захвате немецких городов, смерти Андрея Меньшого, поставлении архиепископа Иоасафа Ростовского и коломенского епископа Герасима. Кроме того, в нем далее помещена еще одна статья 6989 г., в которой говорится о смерти ростовского архиепископа Вассиана Рыло. Появление этой статьи относится уже к истории создания ЛР и не имеет к Чуд. никакого отношения. Известие о смерти Вассиана добавлено составителем ЛР, увидевшим, что в его тексте упоминание о поставлении нового ростовского архиепископа Иоасафа не предваряется известием о кончине прежнего владыки.

В статье Чуд. невольно скрыта какая-то цитата, источник которой нами пока

не найден. Таким источником могло послужить какое-то послание. Так, выражение «светлая, без крови победа» встречается в Послании митрополита Макария на Свияжск 1551 г. «И даровал господь бог благочестивому царю нашему и всему его христолюбивому воинству свътлую, без крови, победу (здесь и ниже курсив наш. — О. Н.) на вся сопротивныя супостаты...» (АИ. Т. 1. СПб., 1841. С. 287), а также в Соборном определении 1598 г. об избрании Бориса Годунова «Сеи великий бог наш, показавый на тобе, великом государе нашем, благочестивом царе, великую славу свою и даровавый тебе светлыя и прехвальныя без крови победы...» (ААЭ. Т. 2. СПб., 1836. С. 13). Обращает на себя внимание и использование такого же источника при составлении «Слова о перенесении честных мощей митрополита Петра», относимого к творчеству Пахомия Серба: «Самодрьжець же свътлую побъду без крове показав, радуяся о побъде Христовъ, съ своею братьею и съ всъм воиньством възвратися...» (Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания. СПб., 1908. С. CIX).

О. Л. Новикова Анализ начальной и конечной частей Чуд. определенно показывает невозможность возведения Чуд. (и Муз.) к тексту ЛР, т. е. сокращения в них более полного текста, сохранившегося в ЛР. Напротив, ЛР в большинстве рассмотренных случаев предстает следующим этапом развития краткого, но емкого изложения, сохранившегося в Чуд. и Муз.

2.3. Средняя часть Чуд.

Показав принципиальные отличия Чуд. и ЛР в начальной и конечной частях Чуд. и вторичный характер текста ЛР в известиях за 6918– 6927 и 6980–6989 гг., обратимся к сопоставлению средней части памятников, которая в них имеет менее показательные, но интересные разночтения. Отметим, что при беглом чисто «текстологическом»

взгляде на текст средней части Чуд. и формальном подходе кажется, что Чуд. является сокращением более пространного и поэтому более выигрышного текста ЛР. Однако анализ всех разночтений позволяет разделить их на две группы. В первой очевидна именно редакторская работа самого составителя ЛР, когда он расширяет краткие сообщения Чуд. без привлечения дополнительных источников, опираясь на собственную память или же логику. Во второй группе разночтений можно видеть знакомство этого человека с какими-то дополнительными источниками летописного характера.

Часть особенно лаконичных известий Чуд. была отредактирована составителем ЛР практически одинаково. Так, в статье 6938 г. слова Чуд. «и Аидаръ тогды был», явно носящие характер припоминания, изменены следующим образом: «и Аидаръ тогды же приходилъ на Русь». То же мы видим в статье 6951 г., в которой краткое «Мустофа»

дополнено словом «приходил», и в статье 6960 г., где вместо краткого «Кокшенга» видим смысловое расширение известия: «Князь великии Иван Васильевичь воевал Кокшенгу». Как кажется, дополнительной к известию 6939 г. Чуд. («Тогда была засуха велика») стала и фраза ЛР «сухменно лето».

Редактура проявляется и в дополнении в ЛР имен и отчеств князей (в статьях за 6931, 6939, 6954, 6961 гг.), титула митрополита Фотия в статье 6939 г. В ряде случаев изменения, внесенные составителем ЛР, показывают, что редактировался именно текст Чуд., в котором из-за краткости возникала некоторая некорректность. Так в статье 6941 г.

Чуд. из-за отсутствия сказуемого, относящегося к великому князю, читается, что князь великий «побеже» на великое княжение, в соответствующем месте ЛР мы видим исправление возникшей двусмысленности путем добавления слов, читавшихся и выше — «съде на свое на «Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 169 великое княжение». Имея склонность к указанию имен и отчеств, составитель ЛР в статье 6942 г., в которой речь идет от захвате именно города Галича, владения князя Юрия Дмитриевича, заменил местоимение «его», относящееся к Галичу, на имя князя Юрия, получив в результате фразу «и повоевал князя Юрья», несмотря на то, что город был взят в отстутствие Юрия, бежавшего, как известно, на Белоозеро. Собственным дополнением составителя ЛР стало и имя Семена Ряполовского в известии 6966 г. о походе на Вятку. Примечательно, что в других летописях в этой статье говорится о князьях Ряполовских без указания имен (см. это известие в Ермолинской летописи,27 Софийской 1 летописи младшего извода (далее — С1мл) по Бальзеровскому списку (далее — Бальз.),28 и в так называемых Сокращенных летописных сводах29 (далее — СС)). Редакционное изменение мы видим и в статье 6944 г., поскольку получить статью Чуд. путем сокращения статьи ЛР практически невозможно.

–  –  –

Пытаясь дополнить Чуд., составитель ЛР допускал оплошности.

Так, при включении в статью 6961 г. известий о дождливом лете, о смерти Ефрема Ростовского и огненном копье, сообщение Чуд.

за 6962 г. о смерти Ефрема уже не было использовано, а вместе с ним случайно оказалось выпущено и известие Чуд. о поставлении архиепископа Феодосия на ростовскую кафедру. Вторичный характер оче

–  –  –

виден и в известиях за 6945 г. о приезде митрополита Исидора и 6975 г.

об обновлении церкви в Вознесенском монастыре.

Между тем, нельзя не отметить доступность для составителя ЛР и каких-то иных летописных материалов. Ниже мы приводим все дополнительные чтения ЛР, указывая аналогичные или близкие известия в современных для ЛР летописных памятниках. Известия, которых нет в Чуд., подчеркнуты, полужирным шрифтом выделены известия, обнаруживающие аналоги, а комментарии представлены в специальном столбце.

–  –  –

Приведенные примеры показывают близость избыточных относительно Чуд. сообщений ЛР то к СС, то к продолжению С1 мл., читающемся в Бальз., при этом ряд известий вообще не находит аналога в известных летописных текстах. Пока можно высказать лишь предположение, что составителем ЛР был привлечен дополнительный источник явно московского происхождения, о чем говорят точные даты смерти князей, монашеское имя великой княгини и место ее погребения. Думаем, что это могли быть материалы, использованные затем в ряде других летописных памятников, составленных в Москве в последней четверти XV столетия.30 Между тем, в ЛР видны и черты явной вторичности относительно Чуд., например, в известии 6953 г. не упомянуто, что бой был под Муромом, а под 6977 г. сообщения о двух сражениях (в июле и сентябре) объединены в одно. К вторичным или ошибочным чтениям следует причислить известие 6940 г. о смерти князя Андрея Дмитриевича, который в ЛР назван Юрием Дмитриевичем, а также исключение непонятного для составителя ЛР указания на «Иерусалим» в известии о поставлении митрополита Иосифа.

Кроме вышеуказанных отличий, ЛР содержит ряд известий, которых нет в Чуд.:31 под 6936 г. о смерти троицкого игумена Никона, «чудИсточником дополнения статьи 6953 г. о Суздальском бое, например, могло стать известие из «Летописца вкратце», находящегося в конвое к Чуд. (см. Приложение 1 и раздел 5).

31 К выяснению происхождения некоторых из них мы обратимся в разделе 4.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 173 ного старца», под 6961 г. о дождливом лете, незасеянной ржи и об огненном копье (комете), под 6980 г. пространный рассказ о закладке Успенского собора в 1472 г. и о первом перенесении мощей митрополита Петра.32 Принципиальным отличием Чуд. от ЛР является начало его текста не с известия 6367 г. о варяжской дани, а лишь с 6917 г. Как было показано, это обстоятельство не может быть объяснено механической утратой, т. е. потерей листов или тетради. Судя по всему, протограф Чуд. вообще не имел известий до 6917 г., а его составитель не видел необходимости в их переписке. Можно думать, что в его распоряжении уже был какой-то летописный памятник, доведенный до этого времени, который, в свою очередь, он просто дополнил кратким перечнем

Рассказ помещен в ЛР под 6980 г. между известиями о посольстве Ивана

Фрязина и пожаре на посаде 20 июля (См.: Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 313–318). Это повествование по непонятной нам причине не привлекало внимание исследователей. Близкий рассказ, но другой, более поздней редакции, читается под этим же годом в «Летописце от 72-х язык» и в так называемом Московском своде конца XV в., на текст которых обычно и опираются исследователи (см.: Клосс Б. М., Назаров В. Д. Летописные источники XV века о строительстве Московского Успенского собора // История и реставрация памятников московского Кремля. Государственные музеи Московского Кремля. Вып. 6. М., 1989. С. 20–42).

Исследователи справедливо предполагают, что в рассказе использованы материалы, появившиеся в окружении митрополита Филиппа. Отличительной особенностью текста, включенного в состав ЛР, являются подробности, удаленные при работе над текстом обширного «Московского свода». Так, например, только в рассказе ЛР читается подробное описание перенесения мощей князя Юрия Даниловича Московского. Здесь сообщается, что во время разбора церкви (т. е. до 29 мая) «выняша мощи» Юрия Даниловича «в церкви великомученика Дмитрея в застенной, из стены десныя страны» и «поставиша с гробом Петра чюдотворца в церкви святаго апостола Петра» (рядом с мощами митрополита Феогноста), «и стояша тамо донелиже выведоша церковь из основания и до пояса», затем «створиша ему гроб камен на дъснеи же стране в стъне в церкви застъннъи Похвалъ Пречистыя», а в среду 10 июня великий князь Иван Васильевич повелел перенести мощи в «новосозданную ему раку», что и произошло «в 15 час дне по вечернъ».

Отсутствие такого известия в «Московском своде» принято исследователями за факт отсутствия интереса в митрополичьей среде к великокняжеским перезахоронениям. Такое представление, как выяснилось, оказывается неверным.

В связи с включением в летописный текст этого «Сказания» нельзя не отметить особенный интерес составителя ЛР к каменному строительству вообще, поскольку его редактура включала дополнение известий о закладке церквей указаниями на этот строительный материал.

О. Л. Новикова особо важных, с его точки зрения, событий. Это «продолжение» получило самостоятельную жизнь и имело свою рукописную традицию (списки Муз., Чуд., а также в кратком варианте в Син. 951).

Несколько иначе работал с источниками составитель ЛР. Он провел соединение двух бывших у него летописных текстов. В части до 6927 г. включительно он использовал летописный памятник, фрагмент которого с известиями за 6746–6927 гг. сохранился в компиляции МАк (подробнее о нем см. ниже, в разделе 4). Начиная с известия 6918 г., он привлек еще один источник — летописчик, известный нам в рукописях Чуд. и Муз. На основании такого текста довел изложение до известия об Угре 6989 г., а затем продолжил известиями о захвате немецких городов, смерти Андрея Меньшого, поставлении Иоасафа Оболенского и дополнил сообщением о смерти Вассиана Рыло.

Учитывая, что Чуд. заканчивался известием об Угре, а список Син.

ЛР датируется самым началом 80-х гг.,33 думаем, что создание ЛР, т. е.

соединение Чуд. с текстом, фрагмент которого сохранился и в МАк, а также дополнение получившейся компиляции по другим источникам произошло вскоре после февраля 1482 г. (так датируется последнее событие, описанное в ЛР почерком основного писца).

3. «Летописец Русский» и Ермолинская летопись А. Н. Насонов отмечал близость ЛР и Ерм. в статьях за 6939, 6940, 6961, 6963, 6966, 6967, 6968, 6975, 6981–6987 гг., оговаривая, что ряд известий Ерм. передан в ЛР сокращенно.34 Как уже упоминалось выше, Я. С. Лурье писал сначала о совпадении памятников начиная с 6939 г. и особенно их известий за 6981–6988 гг.,35 а затем, как кажется, несколько скорректировал выводы, говоря о сходстве лишь последних статей.36 Строго говоря, все близкие известия в вышеперечисленных статьях — общерусского характера, читающиеся и в других летописях, и особенных чтений, позволяющих с уверенностью говорить о восхождении Ерм. и ЛР к одному общему источнику с 6939 г.

по 6980 г., более полно переданному в Ерм. и сокращенному в ЛР Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 279–280.

–  –  –

35 Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173.

36 Клосс Б. М., Лурье Я. С. Русские летописи XI–XV вв. С. 97.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 175 (имеется ввиду именно ЛР, а не Чуд.),37 не обнаруживается. Добавим, что все специфические чтения-дополнения ЛР, показанные нами, естественным образом не нашли отражения в Ерм.38 Между тем, А. А. Шахматов предполагал, что известия за 6981– 6988 гг. списка Ерм. носят дополнительный характер. Исследователь отмечал, что в статьях за 6985 и 6986 гг. этого списка к буквенной цифре ц приписана еще буква #, которая может быть понята как возможное свидетельство того, что «дополнительный источник» Ерм. после 6980 г. употреблял другое обозначение для числа 900.39 Я. С. Лурье заметил по этому поводу, что «эти два случая не могут рассматриваться как доказательство особого происхождения текста 6981–6989 гг.» и привел свое наблюдение — «аналогичного написания лет 6985 и 6986 нет в сходном с Ерм. тексте „Летописца русского“».40 В Син. списке ЛР А. Н. Насонов такого написания действительно не отметил, но наблюдение Я. С. Лурье может быть применено только к этому списку, поскольку во втором списке ЛР (Муз. 3841) статей с изложением событий за XIV–XV вв. нет вообще. Однако в Чуд. (причисляемом, между тем, самим Я. С. Лурье к спискам ЛР) в обозначении 6985 г. число 900 обозначено как раз через #, что безусловно говорит о тесной связи источников Ерм. и Чуд. Показав вторичный характер текста ЛР относительно текста Чуд., мы сталкиваемся с тем, что известия ЛР, которые перечислены Я. С. Лурье как «первичные» относительно Ерм.,41 являются либо добавлениями ЛР к тексту типа Чуд., либо носят редакционный характер. Сравнение ЛР и Ерм. в этих пределах было проведено Я. С. Лурье, однако, заведомо исходя из положения о сокращенном характере Чуд., исследователь не уделил его тексту должного внимания и не привлек его к анализу последних известий Ерм.

Все эти известия читаются сходно не только в ЛР и Ерм., но и в СС и Устюжской летописи, что позволило Я. С. Лурье говорить о зависимости ЛР от протографа Ерм. и СС — общерусского свода доведенного до 1472 г. (Лурье Я. С.

Общерусские летописи... С. 183–184).

Даже известие о захвате Козловой-Морозовой, отмечаемое Я. С. Лурье, как общее в Ерм. и ЛР, совпадает в ЛР с СС, а в Ерм. читается иначе.

Шахматов А. А. Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод // ИОРЯС. Т. 9. Кн. 1. СПб., 1904. С. 412.

40 Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173. Примеч. 18.

–  –  –

Далее в Ерм., как и в Чуд., читаются две статьи 6985 г. (в ЛР, напомним, они объединены в одну), первая совпадает с Чуд. полностью, а во второй в сообщении о смерти Пафнутия Боровского (как и в ЛР) дана точная дата смерти старца — 1 мая, однако сами известия о Пафнутии ЛР и Ерм. различаются, показывая в каждом случае независимую, но необходимую редактуру известия, читающегося в Чуд.

Необходимо отметить все случаи редактирования текста Ерм., в том числе

не только путем исключения некоторых известий Чуд., но и привлечением дополнительных источников. Все это случаи, когда текст Чуд. и ЛР безусловно совпадает: под 6981 г. — «благоверный князь Георгий» — «благоверный и христолюбивый князь Юрий Васильевич» и время смерти — «9 час дни»; в Ерм. нет имени Софьи, нет слов «другою женою», далее в Ерм. неудачная редактура — не сказано о возведении на митрополичий двор Геронтия, но сохранились обе даты — и возведения (4 июля), и самого поставления в митрополиты («на Петров день»), в Ерм.

исключено и указание на то, что ранее Геронтий был коломенским владыкой.

В статье 6982 г. Ерм. сокращена фраза о немецких послах, про Успенский собор сказано «разрушилась церковь», тогда как в Чуд. (и соответственно в ЛР) — «падеся». Под 6983 г. нет указания на то, что мощи митрополита Петра были перенесены «от падшие церкви», как в Чуд. и ЛР, а само перенесение мощей датировано не 16 апреля, как в Чуд. и ЛР, а ошибочно — 26. В статье 6988 г. (ошиб. 6989) в Ерм. — «многие дворы погоръли», тогда как в Чуд. и ЛР — «нъколико тысящь дворов».

43 Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 173. Примеч. 21.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 177

–  –  –

Статьи Ерм. за 6986 г., повествующей о взятии Новгорода и доставке в Москву вечевого колокола, в Чуд. нет, но она читалась в оригинале Чуд. и в Муз., откуда попала и в ЛР, где, по всей видимости, была отредактирована. Думаем, что в Ерм. известие о Новгороде сохранило вид сообщения протографа Чуд.

–  –  –

Далее в Ерм. нет первой статьи 6987 г. Чуд., в которой говорится о закладке церкви Иоанна Златоуста; как увидим далее, это далеко не единственный пропуск Ерм. в части 6981–6988 г. Единственная же статья 6987 г. Ерм. полностью соответствует именно Чуд. (если не считать ошибку переписчика Ерм. в дате освящения собора), причем О. Л. Новикова в этих памятниках одинаково не указана дата перенесения мощей митрополита Петра, а митрополиты названы архиепископами.44

–  –  –

Статья 6988 г., повествующая о пожаре в Кремле, в Ерм., по всей видимости, просто ошибочно обозначена как 6989 г. В этой статье ЛР читается избыточное (относительно и Чуд., и Ерм.) известие о поставлении Семиона Рязанского. Отсутствие его не только в Чуд., но и в Ерм., подтверждает его дополнительный характер в ЛР.45 Эти чтения исправлены составителем ЛР.

Лурье считал это известие пропуском Ерм. (Лурье Я. С. Общерусские летописи... С. 174).

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 179 Одинаковое окончание Чуд. и Ерм. текстуально близким сообщением об Угре, между тем, было отмечено и Я. С. Лурье, из чего исследователь и сделал вывод об окончании этим сообщением предполагаемого им общего источника Ерм. и ЛР.46 Отметим, что в Ерм. краткое известие Чуд. отредактировано путем распространения, но совсем иначе чем в ЛР. (См. таблицу в разделе 2.2):

В лът(о) 6989. Прииде царь ординьскии Ахматъ и стоялъ в начялъ у Оки, а оттолъ иде на Угру и на Угръ стоялъ лъто все, и до зимы, и Литовьскую землю плънилъ безчислено, на всъ страны по 60 верстъ, а князя великого воиску ничтоже зла створи, но Богъ человъколюбець свътлую бес крове побъду показа, паки пощадъ насъ, не предасть насъ сыроядьцемъ онъмъ в разсхищение и в погибель (ПСРЛ. Т. 23. С. 162).

Таким образом, можно говорить о безусловном родстве последних известий не в ЛР и Ерм., а именно в Чуд. и Ерм. Правомерно при этом говорить лишь о привлечении продолжателем Ерм. наряду с другими источниками,47 списка типа Чуд., на базе которого и была продолжена уже существующая летопись, доведенная до 1472 г. Такое представление делает возможным вернуться к рассмотрению мнения А. А. Шахматова о создании оригинала Ерм. несколько ранее 1480 г.48 и окончании ее основного текста статьей 6980 г., в которой и читается последнее известие этого памятника о деятельности Василия Ермолина.

Однако первоначальный вид этой летописи — тема отдельного исследования.

Наш вывод нисколько не противоречит заключению, сформулированному и самим Я. С. Лурье: «Ясно, что „Летописец русский“ и в этой части восходит не к Ерм., а к ее оригиналу».49 Только под этим «оригиналом» выступает не мифический общий протограф, а список типа Чуд.: с одной стороны, на всем его протяжении к нему восходит ЛР, с другой — текст Ерм. за 6981–6988 гг.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в Чуд. (и, с утратами, в Муз.) сохранился краткий летописец, возможно, представляющий

–  –  –

Возможно, в текст Ерм. в 80-х гг., наряду с известиями 6981–6988 гг. было включено и известие о пророчестве Михаила Клопского (Насонов А. Н. Московский свод 1479 г. и его южнорусский источник // ПИ. Т. 9. М., 1961. С. 359; Лурье Я. С.

Общерусские летописи... С. 174).

Требует более осторожного подхода лишь путь, по которому шел А. А. Шах

–  –  –

собой план общерусской летописи. Этот текст был расширен и переработан при создании ЛР, а также фрагментарно использован в последних статьях Ерм.

Учитывая, что такой летописец не что иное, как краткий перечень основных событий истории России XV столетия, не исключено, что на его базе независимо друг от друга могли быть созданы в последних десятилетиях века и другие летописные памятники, обнаруживающие между собой известное родство.50

4. Летописец русский и Русский летописец.

Вопрос об общем источнике Начальная часть ЛР привлекала внимание исследователей в связи с чрезвычайной близостью ее текста к летописцу, находившемуся когда-то в сборнике Ефросина, который в результате деятельности П. М.

Строева оказался разделенным на две рукописи — РНБ, Погод. 1554 и Кир.-Бел. 22/1099 (далее — КБ-22).51 Р. П. Дмитриева и, вслед за ней, Я. С. Лурье видели в этом летописце — «краткий, последовательный конспект того летописного изложения, которое содержится в „Летописце русском“ до 30-х годов XV в.».52 Я. С. Лурье объяснял сходство текстов восхождением обоих памятников к одному своду-протографу, определяемому исследователем как «Кирилло-Белозерский свод 70-х гг.»

50 Таким же образом, между прочим, была выполнена и реконструкция, осуще-

ствленная в конце XX в. (Лурье Я. С. Севернорусский летописный свод 1472 года:

Реконструкция текста и комментарии // ПЛДР. Вторая половина XV в. М., 1982.

С. 410–443; Лурье Я. С., Милютенко Н. И. Независимый летописный свод 80-х годов XV века // БЛДР. Т. 7. СПб., 2000. С. 400–443).

Это научное создание гипотетического свода— интереснейший опыт исследователей. В основе этого «свода» использован и текст ЛР (по списку Син.). Попытка демонстрирует реальную возможность составления летописного текста на базе краткого летописца. Остается лишь сожалеть, что публикация появилась не в специальном, а в научно-популярном издании и может ввести в заблуждение неподготовленного читателя.

51 О разделении рукописей КБ-22 и Погод. 1554 см.: Дмитриева Р. П. Взаимоотношения список «Задонщины» и текст «Слова о полку Игореве» // Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966. С. 251. Публикацию текста РЛ см.: Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец» // ЛХ. Новые исследования. 2008. М.; СПб., 2008. С. 118–123.

52 Дмитриева Р. П. Четьи сборники XV века как жанр // ТОДРЛ. Т. 27. Л., 1972.

С. 177; Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 206.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 181 или «Севернорусский летописный свод 1472 года»,53 текст которого с 1425 г. исследователь попытался реконструировать.54 Вывод о зависимости летописца от этого свода первоначально вызывал сомнение и у самого Я. С. Лурье, который в примечании к параграфу, посвященному кратким кирилловским летописчикам и их связи с ЛР, заметил:

«Возможно также, что эти памятники (краткие кирилловские летописчики и в их числе Летописец из сборника Ефросина. — О. Н.) восходили не к кирилло-белозерскому своду 70-х годов, а к его протографу, составленному раньше».55 Оставив без внимания эту ремарку Я. С. Лурье, А. Г. Бобров отметил, что «Летописец Ефросина» (так называет этот памятник исследователь) датируется значительно более ранним временем, чем свод, который представляется Я. С. Лурье его источником.

Развивая свою мысль, исследователь высказал мнение о первичности «Летописца Ефросина» относительно родственных ему памятников и пришел к выводу о том, что Ефросин был составителем не только его, но и ЛР.56 Отметив справедливость наблюдения А. Г. Боброва относительно более ранней датировки летописного текста из ефросиновского сборника и невозможности видеть в нем лишь «краткий конспект» ЛР, С. Н. Кистерев, впервые проведя подробный анализ всех совпадающих известий ЛР и «Роуского летописца» (исследователь использует самоназвание памятника, читающееся в рукописи КБ-22), пришел к выводу о безусловном их восхождении к общему источнику, по-разному переданному в этих памятниках, что само по себе опровергает мысль А. Г. Боброва о Ефросине как составителе летописца, читающегося в его сборнике.57 Опираясь на сведения, которые дает список митрополитов, примыкающий к «Роускому летописцу», С. Н. Кистерев пришел к выводу, что текст летописца был написан, скорее всего, в конце 50-х гг. XV в., еще до смерти митрополита Ионы в 1461 г., когда Ефросин был еще совсем молодым человеком,58 и определил составителем первоначального вида этого памятника, т. е. автором, кирилловского игумена Игнатия.59 Между тем, мнения исследоватеЛурье Я. С. Общерусские летописи… С. 204–209.

–  –  –

Лурье Я. С. Общерусские летописи… С. 207.

Бобров А. Г. Ефросин Белозерский как историограф // ТОДРЛ. Т. 57.

СПб., 2006. С. 136–138.

Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 117.

–  –  –

лей сходятся в том, что памятник, называемый «Летописец Ефросина»

или «Роуский летописец» (далее — РЛ) отражает более ранний этап в истории русского летописания, чем ЛР. Выявленная нами двухчастная структура текста ЛР позволяет вернуться к проблеме происхождения и источников его начальной части, которая и является, на самом деле, текстуально общей с РЛ.

Достаточно раннее существование не только РЛ, но и его основного источника, находит свое подтверждение при сравнении известий РЛ с МАк. Если ЛР (как было показано еще А. Н. Насоновым и нами выше) практически совпадает с МАк до конца последней (6927 г.), то совпадение РЛ с МАк оканчивается на несколько более раннем известии (последние текстуально близкие сообщения — о смерти митрополита Киприана (6915 г.) и приезде митрополита Фотия (6918 г.)).

Примечательно, что далее текст МАк тоже меняет характер изложения, что отмечалось еще А. А. Шахматовым.60 Так, МАк не фиксирует известие о смерти в 6925 г. ростовского епископа Григория, деятельности которого в предшествующих статьях уделялось повышенное внимание, не упоминает и о поставлении в 6926 г. следующего епископа Дионисия, что позволяет говорить о том, что ростовский источник МАк доходил лишь до 6923 г.61 С другой стороны, переход к иному источнику не отразился непосредственно в рукописи МАк (в отличие от других случаев, когда смена источника в ней сопровождалась и сменой почерка62). Это обстоятельство позволяет говорить о совмещении этих двух источников еще в протографе, к которому восходит «ростовская» часть МАк, что подтверждается и текстом ЛР, где полностью читается то же, уже объединенное, окончание.

Сличение ЛР и МАк в их совпадающей части, т. е. с 6746 по 6927 г., позволяет судить о тексте их протографа лишь на этом участке повествования.63 Сравнение известий ЛР и РЛ дает представление о тексте Шахматов А. А. Обозрение… С. 227.

Клосс Б. М. Предисловие... С. K–L.

–  –  –

А. Н. Насонов писал по этому поводу: «Передавая текст, почти тождественный с Московско-академической летописью, Синодальный список (ЛР — О. Н.) местами передает его сокращенно, выпуская отдельные известия. Вместе с тем, в Синодальном списке встречаем известия, которых нет в Московско-академической летописи, и некоторые уточнения». Исследователь привел только несколько примеров избыточных чтений ЛР (6807, 6818, 6853, 6919, 6921 и 6924 гг.) (Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 280). Отметим, что в последних трех «Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 183 их общего источника и до 6746 г., но не позволяет ответить на вопрос о его краткости или полноте.64 А сопоставление известий за 6746– 6918 гг. МАк и ЛР с привлечением РЛ допускает возможность с большей или меньшей степенью вероятности выявить круг известий их общего источника и редакционные отличия, возникшие на этапах редактирования каждого из памятников.65 статьях, перечисленных А. Н. Насоновым, как имеющих известия, отсутствующие в МАк, в качестве дополнительного источника выступает Чуд.

Перечислим известия МАк, которых нет в ЛР: в статье 6809 г. — о распре между князьями Иваном и Константином и примирении их владыкой Семеном;

под 6810 г. — о женитьбе Александра Константиновича; в статье 6812 г. нет уточнения о преставлении великого князя Андрея «в черньцех»; под 6815 г. нет уточнения о смерти Константина Борисовича именно в Орде; под 6823 г. в ЛР рассказ о бое под Торжком передан сокращенно; под 6826 г. нет упоминания о том, что тело Михаила Тверского из Орды привезли в Москву; нет целой статьи 6827 г., повествующей о привозе тела Михаила Тверского из Москвы в Тверь и переезде жены Юрия Даниловича из Твери в Ростов; под 6828 г. нет известия о смерти князя Юрия Александровича Ростовского и изгнании «злых татар» из Ростова местными жителями; под 6935 г. нет слов «и всеи земли много зла сътворися», касающихся возвращения Ивана Калиты из Орды и пленения Твери, а также известия об убийстве князя Ивана Рязанского; под 6839 г. нет известия о смерти Елены, жены Ивана Калиты; под 6854 г. — о поставлении ростовского епископа Ивана;

под 6860 г. — известия о постройке Спасского собора в Нижнем Новгороде; под 6867 г. отсутствуют известия о походе князей в Орду и убийстве «царя Кулпы»;

под 6868 г. нет сообщения об убийстве царя Навруса.

Приведем известия, избыточные в ЛР относительно МАк: под 6807 г. читаются даты смерти Федора Ярославского (19 сентября) и приезда митрополита Максима во Владимир (18 апреля, но этого нет в Муз. 3841); под 6818 г. находится дата рождения князя Федора Васильевича (21 сентября); под 6834 и 6835 гг. уточняется, что Успенский собор — каменный; под 6838 г. сообщается о завершении строительства в Москве церкви Святого Спаса, о закладке которой сказано в предшествующей статье; под 6853 г. читается известие о смерти Василия Давыдовича Ярославского; под 6884 г. в сообщении о неудачной попытке Дмитрия Ивановича взять Ржев, добавлено «възратишася восвояси»; под 6888 г. упомянуто о молитве Дмитрия Ивановича перед Куликовским сражением.

Кроме того, в обоих памятниках есть и смысловые разночтения: под 6797 г.

в известии об изгнании татар из Ростова в МАк говорится «и изгнаша их въчьем», а в ЛР — «изгнаша их из града и из сел»; под 6880 г. в известии об отпоре, оказанном переславцами войскам Михаила Тверского, в МАк читаются слова «иная погань», а в ЛР — «иная литва».

Сопоставление текстов РЛ и ЛР см.: Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 109–116.

65 Наличие ряда избыточных известий и деталей в МАк не может быть одно

–  –  –

Соединение лишь двух источников в ЛР (т. е. протографа МАк и Чуд.), очевидное в статьях 6917–6927 гг. этого памятника, делает невозможным и возведение РЛ и ЛР к единому протографу, а также ставит под сомнение само существование кирилло-белозерского свода, предполагаемого Я. С. Лурье. Это видно и из сопоставления текстов РЛ и ЛР, проведенного С. Н. Кистеревым,66 — после 6917 г. общими для этих памятников являются лишь три известия: 6918 г. о прибытии митрополита Фотия, 6936 г. о преставлении троицкого игумена Никона и 6942 г. о смерти князя Юрия Дмитриевича. Как было показано выше, известие о Фотии было последним в общем источнике РЛ и МАк и восходило к ростовской летописи, а известие ЛР о смерти Юрия Дмитриевича, существенно отличающееся от лишь констатирующего этот факт сообщения РЛ, заимствовано из Чуд. Таким образом, наличие этих известий в обоих памятниках не приводит к выводу об их общем происхождении, а говорит лишь о фиксации одних и тех же собыв РЛ, с другой стороны, РЛ очень краток, и мы не находим достаточного числа примеров, убеждающих в том, что в РЛ «ростовская летопись» представлена в сокращении, или же в протографе МАк-ЛР произошло дополнение кратких статей, аналогичных РЛ.

Есть основания думать, что на этапе создания протографа МАк-ЛР известия еще добавлялись. Во всяком случае, именно это показывает наблюдение над статьями 6871 и 6872 гг. этих трех памятников. В ЛР помещены подряд две статьи 6871 г. В первой из них читается известие о поездке князя Константина на Устюг, во второй помещены два известия о походе «ратью» Дмитрия Ивановича на Суздаль и приезде в Ростов князя Андрея с Иваном Ржевским. Далее в ЛР следует статья следующего — 6872 г. Помещение двух статей подряд с одним цифровым значением говорит о совмещении в протографе двух источников. Представляется вероятным, что первая из записей была написана на поле. Сказанное подтверждается при сравнении статей 6971 и 6972 гг. с текстом этих же статей в МАк. Сообщение о поездке князя Константина Васильевича здесь открывает статью 6872 г., т. е. является уже вставленной в текст. Учитывая некоторую невнимательность переписчика ЛР (в статье 6872 г. он допустил гаплографический повтор слов «на Костромъ»), думаем, что статья, посвященная поездке Константина на Устюг, была написана на поле протографа с верным цифровым обозначением, иначе бы составитель МАк просто объединил бы две статьи в одну под 6871 г., а не вписывал бы известие в нужное место. Примечательно, что известия о Константине нет в РЛ.

В этом случае, можно предполагать не сокращение известия переписчиком РЛ, а возможное отсутствие этого известия в его протографе. С другой стороны, этот пример позволяет предполагать единый протограф-оригинал для ЛР и МАк с правкой на полях, что вполне согласуется с московским происхождением и ЛР, и МАк.

66 Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 115.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 185

–  –  –

Несмотря на явную текстологическую близость известий («преставися преподобный игумен Никон, чюдный старец»), что без сомнения позволяет предполагать у них одного автора, мы не можем говорить о том, что она была позаимствована из того же летописного текста, что и начальные части РЛ и ЛР. В РЛ сообщение о Никоне помещено среди записей такого же типа (повествующих о смерти Кирилла и Христофора Белозерских) и появилось в РЛ не позднее 60-х гг. XV в.

В ЛР оно является дополнением составителя ЛР к тексту Чуд. и не могло появиться ранее начала 80-х гг., когда составлялся ЛР. Исходя из сказанного, можем сформулировать следующее положение: выяснение времени появления отдельных текстуально близких летописных записей в разных памятниках может открыть новые возможности для изучения летописных текстов, кажущихся, на первый взгляд, родственными, а также предостеречь от ошибок, связанных с традиционным отнесением летописей, имеющих ряд общих известий, к одному своду-протографу.

Отражение в ЛР и РЛ совершенно разных этапов развития летописного текста, изначально связанного с ростовской владычной кафедрой, тем более опровергает саму возможность выведения ЛР (и тем более МАк) из РЛ, тем самым делая невероятной принадлежность этих памятников одному составителю, как это представлено в работе А. Г. Боброва.

Попытки охарактеризовать ростовский источник МАк были предприняты еще А. А. Шахматовым, который считал, что он был составлен при ростовском епископе Григории (1396–1416), а во времена владыки Ефрема (1427–1454) подвергся незначительной переработке и дополнениям. Ефремовская редакция и была, по мнению исследователя, использована в МАк.67 Шахматов А. А. Обозрение... С. 228.

О. Л. Новикова В тексте МАк исследователи отмечают появление (начиная с известия 6904 г. и по 6920 г.) указания на индикты и использование сентябрьского стиля летоисчисления.68 А это, в любом случае, говорит о смене источника или же работе уже другого составителя летописного повествования. Начиная со статьи 6921 г. указание индикта опять не применяется, отсюда же меняется характер известий, практически исчезают местные ростовские сообщения, изложение носит явный промосковский характер.69 В единственном списке ЛР из-за утраты листа текст статей 6904–6915 гг. не сохранился, а статья 6916 г. не имеет начала,70 указания на индикты сокращены составителем в известиях за 6919–6920 гг., но судя по сохранившемуся, пусть и с ошибкой, указанию на индикт в статье 6917 г., можно думать, что такие же указания читались и в источнике ЛР, т. е. МАк-ЛР. Сохранились индикты и в РЛ (в известиях 6904 и 6915 гг.71), что позволяет предполагать, что и в РЛ использовался источник, в котором с 6904 г. по 6920 г. были подобные указания. Кроме того, в известии 6926 г. о поставлении епископа Дионисия Ростовского опять встречаем индикт, что говорит об использовании в РЛ того же источника, доведенного, по крайней мере, до 6926 г.

С другой стороны, обращает на себя внимание содержание двух последних известий с уточненным индиктом в МАк, повествующих о деятельности ростовского владыки Григория, — 6919 г. о завершении строительства и освящении соборной церкви в Ростове и 6920 г.

о постройке Благовещенской церкви в Москве на Дорогомилове, известий, отличающихся своим официальным характером и пышностью описания от всех предшествующих летописных известий.72 Этих двух сообщений нет в РЛ, и, как кажется, их наличие в ростовской летописи, ставшей источником МАк-ЛР — результат смены автора повествования, возможно, связанной с миграцией рукописи (или, скорее всего, списка с нее), содержащей ростовскую летопись, из Ростова в Москву в резиденцию ростовского владыки на Дорогомилове.

А в Москве эта ростовская летопись и была дополнена известиями 6921–6927 гг., носившими, как справедливо отметил А. А. Шахматов, Клосс Б. М. Предисловие... С. K.

Шахматов А. А. Обозрение... С. 228.

Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 306.

В статье 6913 г. РЛ указания на индикт нет, под 6914 г. индикт не отмечен не только в РЛ, но и в МАк, остальных статей на участке 6904–6915 гг. в РЛ нет.

72 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 3. Стб. 539.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 187 уже не ростовский, а московско-общерусский характер.73 Скорее всего, тогда же на ее полях и появились записи-вставки, также основанные на общерусском материале.74 Именно благодаря попаданию в московские пределы и дополнению там, МАк-ЛР послужил появлению в Троице-Сергиевом монастыре на рубеже XV–XVI вв. рукописи МАк, а несколько ранее, в самом начале 80-х гг., был использован в Москве при составлении ЛР.

Более скромная судьба оказалась у РЛ, опиравшегося в своей основе на тот же самый летописный текст. Важно, что в РЛ ростовские известия не прерываются, а продолжаются и далее, отличаясь и от МАк, и, соответственно, от ЛР. Его список, доведенный до 6926 г. оказался в руках кирилловских старцев и был в несколько приемов (еще предшественниками Ефросина Белозерского) дополнен отдельными записями летописного характера, в том числе и важным сообщением о смерти Кирилла Белозерского и упоминавшимся выше известием о смерти Никона Троицкого. В дополнительной части РЛ мы встречаем 2 блока последовательных известий, разделенных нарушающим их хронологический характер сообщением о приходе Едигея: «В лът(о) 6917 прииде безбожныи Едегъи и плъни Роусию».75 Это известие — явное обращение составителя к другому источнику.

Мы не можем со всей определенностью судить, насколько его текст был подвергнут сокращениям при переписке. Однако ряд добавлений, сделанных, как кажется, уже непосредственно кирилловскими старцами еще до появления помет самого Ефросина,76 могут быть выявлены.77 Шахматов А. А. Обозрение... С. 228.

Именно такой характер, например, носит известие о поездке князя Константина Васильевича на Устюг, по нашему мнению, добавленное на поле протографичной для МАк и ЛР рукописи (см. выше, примеч. 65).

Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 122.

76 Все пометы Ефросина перечислены С. Н. Кистеревым в подстрочных примечаниях к публикации текста РЛ (Там же. С. 118–123).

77 Под 6865 г. к известию о поездке в Орду митрополита Алексея добавлено об исцелении царицы, а к сообщению о смерти этого митрополита под 6885 г. сделана приписка о количестве лет, проведенных им во главе митрополии. Этих подробностей нет в МАк и ЛР, следовательно, они не читались и в протографе. Примечательно, что позднее к упоминанию царицы было между строк дописано и ее имя. Это позволяет говорить о том, что и расширение кратких сообщений было сделано самим переписчиком РЛ: около 1450 г. митрополит Иона установил празднование памяти Алексея, после чего подробности жизни святителя приобрели широкую известность. Под 6816 г. только в РЛ упоминается о поставлении митропоО. Л. Новикова С другой стороны, в РЛ сохранились и чтения его источника, утраченные или измененные на этапе создания МАк-ЛР.78 Следует допускать, что и на этапе создания списка МАк, и во время сложения (на базе того же источника) ЛР в каждый из них могли вноситься те или иные изменения, дополнения и допускаться ошибки.79 Таким образом, мы приходим к выводу, что в основе РЛ и ЛР использован общий источник, но претерпевший изменения и в РЛ, и на стадии создания МАк-ЛР, а также позднее, во время создания непосредственно списков МАк и ЛР.

5. «Летописчик вкратце» о татарских набегах на Русь в Чудовской рукописи и Ефросин Белозерский Показав роль летописца типа Чуд. в истории создания ЛР и видя в нем отчасти подготовительные материалы для создания пространных летописных произведений, интересно рассмотреть его «конвой»

в составе Чудовской рукописи. Летописцу Чуд. здесь предшествуют известия летописного характера, посвященные татарским набегам на русские земли. Предваренные статьей о крещении Руси, известия упоминают о нашествии Батыя, бои на р. Пьяне и Воже, Донское побоище, взятие Москвы Тахтамышем, приход Едигея, события середины XV столетия, связанные с царевичем Маматяком. Заканчивается подборка известием о московском пожаре 1445 г. Интерес, проявляемый книжниками к татарскому игу на Руси, особенно возросший к последлита Петра константинопольским патриархом Афанасием, причем имя патриарха дописано, по наблюдению С. Н. Кистерева, более светлыми чернилами (Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». С. 119). Этот факт, как и в предшествующем случае, позволяет видеть в данной статье РЛ ряд последовательных дополнений.

Так, под 6813 г. в известии о смерти митрополита Максима читается слово «месяца» и оставлено место для последующего внесения даты, в ЛР и МАк этого слова уже нет, поскольку сведений о дате найдено не было; под 6829 г. в известии о смерти князя Давыда прозвище «Ростовский» (что верно, поскольку после смерти отца Давыд занял стол в Ростове), тогда как в ЛР и МАк прозвище — Ярославский, употребляемое после обретения мощей Федора, Давида и Константина 5 марта 1463 г. Это разночтение, как кажется, позволяет датировать редактирование общего протографа МАк и ЛР не ранее этого года.

79 Ошибки МАк указаны А. А. Шахматовым и А. Н. Насоновым (Шахматов А. А.

Обозрение... С. 228; Насонов А. Н. Летописный свод XV века... С. 280).

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 189 ней четверти XV в., наблюдается, как кажется, и в первой трети XVI в.;

еще живы два-три поколения русских людей, для которых татарские походы, победы и поражения, и, конечно, окончательное освобождение Руси памятны и значимы. Он отразился в сборниках в виде именно таких выборок, сделанных, возможно, на основании пространных летописей. Самым ранним из известных текстов такого типа представляются записи, принадлежащие руке кирилловского инока Ефросина в сборнике КБ-22 на л. 435.80 По мнению А. Г. Боброва, текст может быть отнесен к историографическим сочинениям самого книжника.81 Однако, как показывает сравнение ефросиновского текста с другими, обнаруженными в нескольких сборниках начала — середины XVI в.,82 это не более чем список с уже существовавшего в рукописной традиции памятника, носившего, возможно, обычное для таких текстов название «Летописчик вкратце».83 Сравнение текста показывает наибольшую близость ефросиновской подборки именно к тексту, читающемуся в Чуд.84 ОР ГИМ. Чудов. 274. Л. 387 КБ-22. Л. 435–435 об.

В лът(о) 6496 кр(е)стися княз(ь) Влади- Нет миръ Киевьскыи и землю Русскую кр(е)сти.

В лът(о) 6745 Батыи ц(а)рь воевалъ зем- Нет лю Русскую.

В лът(о) 6885 на Пианъ бои былъ м(е)- В лът(о) 6885 на Пианъ бои был м(е)с(я)ца авгус(та) 11. с(я)ца авгоус(та) с татары.

В лът(о) 6886 на Вожи бои былъ м(е)- Нет с(я)ца авгус(та).

В лът(о) 6888 бысть Доньское побоище В лът(о) 6888 бысть Донское побоище м(е)с(я)ца септября 8. м(е)с(я)ца сем(тября) 8.

Описание в составе сборника см.: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина // ТОДРЛ. Т. 35.

Л., 1980. С. 97.

Бобров А. Г. Ефросин Белозерский как историограф. С. 135.

82 РГБ, ТСЛ. № 325 (Публикацию текста см.: Новикова О. Л. Материалы...

С. 195–196); РНБ, Соф. 1494. Пчела с дополнительными статьями. Конец XV — начало XVI в. Л. 163–165. Филиграни интересующей нас части: Кувшин одноручный — типа Лихачев, № 3384 (1491 г.); Виноград — типа Брике, № 13119 (1495– 1497 гг.). Публикацию текста см. в Приложении 2.

Такое название тексту дано в списке Соф. 1494. Л. 163.

В списке ТСЛ представлена уже значительно сокращенная редакция текста,

–  –  –

ОР ГИМ. Чудов. 274. Л. 387 КБ-22. Л. 435 В лът(о) 6890 Талтамышъ (так в ркп.!) В лът(о) 6890 Токтамышь Москвоу взял Москву взял м(е)с(я)ца авгус(та) 26. авгоус(та) 26.

В лът(о) 6917 Едегъи воевалъ под Мо- В лът(о) 6917 Едегеи воевалъ под Моссъквою, стоалъ 3 нед(е)ли, а пришел за квою, стоялъ 3 нед(ели), а пришел за ненед(е)лю до Николина дни м(е)с(я)ца д(елю) до Николина дни декабря.

дек(абря).

В лът(о) 6947 ц(а)рь Махметь съ с(ы)- В лът(о) 6947 ц(а)рь Махметь с(ы)номъ номъ съ Мамутякомъ под Москвою с Мамоутякомъ под Москвою стоял, пристоялъ, пришел иоулиа м(еся)ца 3 в пяток. шел иоулиа м(е)с(я)ца 3 в пя(то)к.

В лът(о) 6953 бои былъ князю великому В лът(о) 6053 (так в ркп.!) бои был Василью Васильевич(у) въ Сузжздалъ кн(я)зю вел(икому) Васил(ь)ю Василиесъ Мамутякомь и побиша хр(и)стианъ вич(у) в Соуздалъ с Мамоутяком июля 7.

татарове гръхъ ради нашихъ, а кн(я)зя великого Васильа и кн(я)зя Михаила Андръевича поималъ.

Того же лъта м(е)с(я)ца июля 14 д(е)нь Того ж(е) м(е)с(я)ца 14 иоулиа згоръ погоръ градъ Москва и множество лю- град Москва и множество люди сгоръ дии сгоръ гнъвомъ б(о)жиимъ. гнъвом б(о)жиимъ.

Несмотря на пропуски в списке Ефросина,85 не подлежит сомнению, что книжником был использован именно такой летописец. Сопоставление его текста с другими списками приводит к выводу, что единственное редакционное отличие, которое может быть признано именно Ефросиновским — указание, что сражение на р. Пьяне было «с татары». Такая поправка вполне подтверждает интерес Ефросина именно к татарской теме.

Когда же Ефросин переписал этот текст? Учитывая, что список Ефросина самый ранний из известных, ответ на этот вопрос поможет указать верхнюю границу в датировке и самого текста. Летописец о татарских набегах помещен в тетради, находящейся в одной из последних частей сборника КБ-22 (л. 380–443 об.), безусловно принадлежащей Ефросину Белозерскому.86 Интересующий нас текст следует после за

<

Относительно Чуд. у Ефросина нет известий: о крещении Руси, о приходе

Батыя и битве на р. Воже, кроме того, нет даты 11 августа в известии о битве на р. Пьяне (которая в действительности относится к битве на Воже). В списке Чуд.

пропущена дата «Суздальского боя» — 7 июля, которая читается и у Ефросина, и в Соф. 1494.

Значительное количество начальных тетрадей КБ-22, по мнению С. Н. Кистерева, принадлежит не Ефросину, а игумену Игнатию, от которого они перешли в распоряжение знаменитого книжника (см.: Кистерев С. Н. Об авторе... С. 223–236).

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 191 писи о «переложении» «с греческых книг» «на словенскыи язык» (л.

434 об.)87 и занимает ровно один лист (л. 435), на обороте которого Ефросином позднее написаны 5 известий (за 6959, 6961, 6969, 6970 и 6973 гг.). Это его дополнения, сделанные уже по другому источнику.

Особенностью выделенной части является употребление книжником старой, лежалой бумаги, предназначавшейся изначально для переписки каких-то рукописей «в десть» и «в полдесть»,88 но оставшейся неиспользованной, поэтому датировка по филиграням не дает представления о времени работы Ефросина над этим текстом.89 Между тем, эта часть существовала уже к 6984 (1475/76) г., поскольку в именно этот год Ефросин оставил помету на л. 392 об. у текста Проложного Жития Федора Смоленского и Ярославского, отметив количество лет, прошедших с момента смерти князя до 6984 г.90 Следовательно, и список «Летописца вкратце», использованный Ефросином в качестве источника записей на л. 435, относился к еще более раннему времени.

Примечательно, что Ефросин не только переписал текст, посвященный татарским набегам на Русь, но и привлек его для дополнения известий РЛ, читающегося в этом же сборнике. Именно отсюда заимствованы сведения для двух помет, которые Ефросин сделал над строкой с основным текстом. Как кажется, это помета, упоминающая Маматяка, и одна из двух добавленных Ефросином дат взятия Москвы Тахтамышем.91 См: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание… С. 97.

Это можно проследить на л. 398–443 (тетради № 34–37 (содержат по 12 листов) по нумерации самого Ефросина), где на листах видна разметка в виде вертикальных проколов (для тетради в лист, см. л. 403, 404, 408–417, 424, 425, 428, 431) и поперечная, неподходящая для рукописи в осьмушку, разлиновка (см. л. 436).

Об использовании лежалой бумаги говорят сильно загрязненные с одной стороны листы, как правило, оказывающиеся парными и раскладывающиеся в два листа, служившие, видимо, обложкой для тетради размером в десть.

Фрагменты филиграней — Ключи (л. 381, 382), Корона (л. 383, 384), Голова быка под косым крестиком (л. 390, 392), а на блоке из загрязненных листов — Ножницы (л. 416, 422, 427, 432, 437). Соотнесение с альбомами см: Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание… С. 7–8.

Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. М., 2001. С. 259–260.

См.: Кистерев С. Н. Ефросин и «Роуский летописец». Примеч. 24 и 26. Чи

–  –  –

РЛ был использован Ефросином для создания текста, посвященного Куликовской битве и примыкающего к тексту самой «Задонщины»

в сборнике РНБ. Кир.-Бел. 9/1086 (далее — КБ-9), л. 129 об.–130 об.,92 причем использован уже с учетом надстрочных помет.93 Зная, что Ефросин переписал Задонщину (и следующий за ней текст) незадолго до Хожения игумена Даниила, которое, согласно его собственной помете, он закончил писать осенью 1475 г., надстрочные пометы Ефросина к РЛ, а, тем более, переписку «Летописца вкратце» нужно относить ко времени не позднее первой половины 1475 г.

В любом случае, датировать появление «Летописца вкратце» у Ефросина Белозерского нужно периодом попадания к нему произведений, составляющих первую часть сборника КБ-9.94 И учитывая несомненное московское происхождение самого текста «Летописца вкратце», вполне возможно относить знакомство Ефросина с ним к предполагаемой поездке в Москву.95 В этой связи особенно интересны дополнения Ефросина к «Летописцу вкратце», сделанные на обороте листа. Это известия о приходе Мазовши, пожаре в Кремле, смерти великой княгини Софьи Витовтовны и Василия Темного, кончине митрополита Ионы и поставлении митрополита Филиппа. Эти записи были названы исследователями «кратким княжим и митрополичьим синодиком».96 Как показывает их

Использование РЛ при составлении «хронологии» по Задонщине впервые

было отмечено Р. П. Дмитриевой (Дмитриева Р. П. 1) Взаимоотношения списков «Задонщины»… С. 251; 2) Приемы редакторской правки книгописца Ефросина (К вопросу об индивидуальных чертах Кирилло-Белозерского списка «Задонщины» // Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966.

С. 265).

93 КБ-9. Л. 130 об. При составлении хронологии дата 26 августа использована не была.

94 По мнению С. Н. Кистерева, эту часть составляют л. 1–225 сборника (Кистерев С. Н. Кодикологические наблюдения над Ефросиновским сборником с «Задонщиной» // АРИ. Вып. 3. М., 1993. С. 209–216). К ней же следует относить л. 226–237 (Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники последней четверти XV в. // ОФР. Вып. 15. М.; СПб., 2012. С. 57–59).

Кистерев С. Н. Ефросиновский извод славяно-русской редакции византийского Земледельческого закона // Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина (1894–1987). СПб., 1998. С. 296–298; Новикова О. Л. Ефросин Белозерский и московские книжники... С. 58–59.

96 Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание… С. 97. Текст издан А. Н. Веселовским (Веселовский А. Н. Слово о двенадцати снах Шахаиши // СОРЯС. Т. 20. № 2. СПб., 1879. С. 3. Примеч. 1).

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 193 изучение, они также не принадлежат творчеству Ефросина, а являются изложением летописных статей, достаточно близких читающимся в Бальз., но местами более исправных.97 Отличия известий Ефросина от соответствующих сообщений Бальз. могут быть признаны сокращениями Ефросина (который часто сокращал текст своих источников), либо распространениями составителя Бальз. Возможно и использование Ефросином еще одного попавшего к нему краткого летописчика, в котором читались именно эти пять известий. В любом случае, близость сообщений говорит о доступности Ефросину тех же материалов, которые использовались и при составлении московских летописных памятников в последней четверти XV столетия.98 В свою очередь, интересно явное родство избыточных чтений Бальз. с некоторыми известиями, которыми, как мы показали выше, дополнял составитель ЛР лаконичные сообщения Чуд.99

–  –  –

Так, в Бальз. неверно указан день смерти Софьи Витовтовны. Единственное известие у Ефросина, которого нет в Бальз. — о поставлении митрополита Филиппа.

Об источниках того же происхождения у Ефросина см.: Новикова О. Л.

Ефросин Белозерский и московские книжники... С. 52–83.

99 Ср., например, добавление иноческого имени великой княгини — Синкли

–  –  –

Проведя исследование текста ЛР и выявив его связи с другими, родственными ему памятниками, мы можем охарактеризовать его текст в целом и попытаться представить среду, в которой он появился. Было показано, что его текст сложился путем объединения двух летописных памятников — протографа Мак и ЛР, находившегося в Москве уже к 60-м гг. XV в. и, по всей видимости, представлявшего собой черновую рукопись со вставками на полях, а также летописца типа Чуд. и Муз. Составитель ЛР не просто объединил тексты двух памятников, но и внес свои дополнения и провел некоторую редакторскую работу.

Так, краткие известия Чуд. не только были расширены на основании имевшихся в распоряжении книжника материалов летописного характера, но и дополнены Сказанием о закладке и строительстве Успенского собора. Составление памятника произошло вскоре после вступлеЛетописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 195 ния на ростовскую владычную кафедру архиепископа Иоасафа Оболенского. Скорее всего, краткий летописец, известный нам по Чуд. и Муз., был создан при его предшественнике — Вассиане Рыло, о смерти которого, последовавшей в марте 1481 г., Чуд., в отличие от ЛР, не упоминает.

Сочетание ростовских и московских летописных источников в составе ЛР, постоянный интерес составителя к деятельности ростовских владык, а также бытование его единственного полного списка в Кирилло-Белозерском монастыре (в следующем после создания столетии) и при этом достаточно раннее знакомство кирилловских книжников со сборниками, содержавшими те же источники, позволяет предполагать возникновение ЛР в среде клириков, служивших при резиденции ростовского владыки на Дорогомилове.

Состоящий из двух частей памятник, а именно таким нам представляется «Летописец русский», не может быть выведен из гипотетического целостного и обширного свода. Думаем, что его источник, содержащий лаконичные статьи за 6917–6988 гг., должен занять должное место в истории русского летописания, а его дальнейшее изучение позволит ответить на многие спорные вопросы, оставшиеся в примечаниях, либо читающиеся между строк обобщающих работ.

О. Л. Новикова ПРИЛОЖЕНИЕ 1

–  –  –

Начало княземъ великымь Русскым. 1. Рюрикъ от нъмець пришелъ. 2. С(ы)нъ его Игорь. 3. Святослав Игоревичь. 4. Владимиръ Свя//тославичь кр(е)стилъ Роусскую землю. 5. Ярославъ Владимирол. 389 вичь. 6. Всеволод. 7. Владимиръ Манамахъ. 8. Юрии Владимировичь.

9. Всеволодъ Великыи. 10. Ярославъ Владимерьскыи. 11. Александръ Новогородьскы и Невскыи. 12. С(ы)нъ его Данило. 13. Кн(я)зь Иванъ Даниловичь Калита. При томь Москва заложена, град дубовъ. 14. Кн(я)зь Семенъ Иванович. 15. Кн(я)зь Иванъ Ивановичь. 16. Кн(я)зь великыи Дмитрии. 17. Кн(я)зь великыи Василеи Дмитреевичь. 18. Кн(я)зь великыи Василеи Васильевич. 19. Кн(я)зь великыи Иванъ Василиевичь.2 <

–  –  –

Далее этой же рукой написано: н(я)зь и сразу же стерто.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 197 В лът(о) 18. Пришелъ Фотии митрополит на Москву на Великъ д(е)нь априль 22. Того же лъта преставися кн(я)зь Володимиръ Андръевич.

В лът(о) 19. Дана княжна Анна за ц(а)ря Иоанна въ Ц(а)рьград.

В лът(о) 20 поставилъ Григореи еп(и)с(ко)пъ Ростовьскыи на Дорогомиловъ ц(е)рковь камену Бл(а)говъщение.

В лът(о) 21. // Съ иконою пр(е)ч(и)стою Лука ходил. л. 389 об.

В лът(о) 23. Мар[т]а3 15 родилъся кн(я)зь великы Василеи. Того же лъта иоуня 7 тма. Тое же осени Витовтъ поставилъ в Литвъ митрополитомъ Григорьа Цамъблака своими еп(и)с(ко)пы литовьскыми.

В лът(о) 24. Кончали церковь на Москвъ Бл(а)говъщение на великого кн(я)зя4 дворъ.

В лът(о) 25. Преставися княз(ь) Иван Василиевич.

В лът(о) 29. Была коркота.

В лът(о) 30. Была меженина.

В лът(о) 6933. Преставися князь великы Василеи Дмитреевичь, а на великое княженье съде с(ы)нъ его Василеи, а кн(я)зь Юрьи и[з] Звенигорода бъже к Галичю. Того же лъта преставися княз(ь) великыи Иванъ Михаиловичь Твферьскы.5 Съ Тро(и)цина дни начат моръ являтися, а пришелъ от Нъмець въ Пьсковь и оттолъ в Новъгород да въ Тферь и на Москву и въ6 всъ грады рускые.

В лът(о) 6934. Мор великъ быс(ть) во Пьсковъ и в Новъградъ, и в Торжьку, и въ Тфери, и на Волоцъ, и въ // Дмитровъ, на Москвъ л. 390 и въ всъх градъх русскыихъ и в селъх. Тое же осени преставишася кн(я)зи Володимеровичи: Андръи, Семенъ, Ярославъ, а на лъто ходилъ Витовтъ ко Пъсковоу и был под Опочками да под Вороночемъ.

В лът(о) 35. Моръ же великъ. Тогда преставис(я) кн(я)зь Василеи Володимеровичь.

В лът(о) 36. Преставися кн(я)зь Петръ Дмитреевич.

В лът(о) 37. Приходили татарове на Галич, и на Кострому на Кр(е)щение пришли изгономъ.

В лът(о) 38. Въ Смоленьсцъ былъ волкъ голъ безъ шерсти и многы люди елъ, а въ Троцъх озеро жидовское 3 дни стоало кроваво. Тогда и Витовтъ оумре. И Аидаръ тогды был.

–  –  –

В лът(о) 49. М(е)с(я)ца сен(тября) 15 Исидор оубъжалъ. Того же м(еся)ца 22 преставися княз(ь) Дмитреи Краснои. А на зиму ходилъ княз(ь) великы на Новъгород, тогды Дъмонъ взялъ. И тое же зимы родися великому кн(я)зю с(ы)нъ Юрьи ген(варя) 22.

В лът(о) 51. Мустофа.

В лът(о) 53. Литва на Колоугу, княз(ь) великыи к Мурому на Махметя, а на лъто Суздальскои8 бои въ 7 иоуля, въ 14 Москва погоръла.

В лът(о) 54. Мамутекъ отпустилъ князя великого на великое княжен(ь)е октяб(ря) 1. Тое же зимы Шемяка да Можаискои поимали кн(я)зя великого да и ослепили и послали его на Оуглечь и съ княгинею его феврал(я) м(е)с(я)ца въ 18, а дъти его бъгоша в Моуромь, а на весну послал кн(я)зь Дмитреи по нихъ Иону вл(а)д(ы)ку Рязаньского.

Он же шед, взятъ ихъ ис пелены оу Пр(е)ч(и)стые на свои петрахиль и приде с ними къ кн(я)зю Дмитрею в Переславль. // Он же посла ихъ л. 392 къ отцю на Оуглечь с тъм же Ионою. Того же лъта родися великому кн(я)зю с(ы)нъ Андръи на Оуглечъ м(е)с(я)ца авгус(та) 13.

В лът(о) 55. Октяб(ря) 1 выпоущенъ кн(я)зь великы, февраля 17 в пяток Сырныи на Москву приде, прогнавъ кн(я)зя Дмитреа.

В лът(о) 56. Бл(а)г(о)въщение было назавтрее Велика дни в п(о)нед(ельник), а на лъто моръ на кони и на иную животину.

В лът(о) 57. Поставленъ на митрополью Иона декаб(ря) 15, а на весну Рудино. Того же лъта родис(я) великому кн(я)зю с(ы)нъ Борисъ иоуля. Тогда же и скории татари до Похры.

В лът(о) 58. Шемяка побитъ в Галичи ген(варя) 27. Того же лъта бои на Бетюцъ.

В лът(о) 59. Георгиа было в пяток Велик. Тогда Мазовша под Москвою был, ц(а)ревичь Седи Ахматовъ с(ы)нъ.

В лът(о) 60. Кокшенга. А на весну иоуня 4 кн(я)зь великы Иоаннъ женился. Того же лъта родися кн(я)зь Андръи Меншеи авгус(та) 13.

В лът(о) 60619. Април(я) 9 выго//ръла Москва. Въ 29 маа взят л. 392 об.

Ц(а)рьгород от турковъ. Июня 15 преставися великаа кн(я)г(и)ни Софья. Того же лъта иоуля преставися кн(я)зь Дмитреи Шемяка в Новъгородъ Великомъ.

В лът(о) 62. Преставися ростовьскои архиеп(и)с(ко)пъ Ефръмъ.

Поставленъ Феодосеи. Того же лъта Можаискъ взят.

Лъта 63. Оубитъ Питиримъ.

Того ж(е) лът(а) приходили татарове к берегу, Съдиахметовы. Оубитъ тогда кн(я)зь Семенъ Бабич.

В ркп. зда написано со знаком вставки на левом поле.

–  –  –

В лът(о) 79.15 Рязаньскои женился ген(варя) 25. Марта 4 поставленъ Иосиф митрополитомъ в Кесарию Филиппову въ Иер(у)с(а)л(и)мъ на Москвъ митрополитомъ Феодосиемь.

В лът(о) 73. Остави Феодосеи митрополью сеп(тября) 13, // поставленъ Филиппъ ноября 11. л. 394 В лът(о) 75. Април(я) 22 въ 3 час нощи преставися великая кн(я)г(и)ни М(а)рья Иванова Васильевичя. Того же лъта Трифонъ оставилъ архиеп(и)с(ко)пью. Того же лъта кн(я)г(и)ни великаа М(а)рьа обновила ц(е)рковь Възнесение каменое.

В лъто 76. Касымъ ходилъ къ Казани и пошелъ сеп(тября) м(е)с(я)ца, ходили с ним и великого кн(я)зя воеводы со многыми людми, но не оуспъша ничтоже.

16 Тоя же осени ноября 3 с(вя)щенна17 церкви Възнесение Филиппомъ митрополитомъ. Тоя же зимы посылал кн(я)зь великы рать на Черемисоу. Тоя ж(е) зимы поставленъ Ростову архиеп(и)с(ко)пъ Васианъ декабря 13. Князь велики был тоя ж(е) зимы в Володимери и в Переславли. Тоя же весны рать судоваа на Каму. Того же лъта Хрипунъ татаринъ18 билъ на Волзъ, июня 4 оубили Колупаа.

В лъто 77. Рать болшаа судоваа на Казань.

Пришли под нее // маа 21 л. 394 об.

в нед(е)лю 50-ю. Того же лъта иоуля бои воеводамъ великого князя под Казанию съ ц(а)ремъ Казаньскым, сеп(тября) 1 побиша ц(а)ря

Обреима. Тоя же весны в нед(е)лю Вербную знаменое19 на н(е)б(е)си:

с(о)лнце болшее да круг около ег(о) да 3 с(о)лнца прибылые. Того же лът(а) женился кн(я)зь Андръи Оугличьскыи маа 27. Того же лъта выгоръ Москвы все внутрьгородье.

В лъто 79. Ноября 8 преставися архиеп(и)с(ко)пъ Новагорода Иона.

Тоя же весны марта поставленъ вл(а)д(ы)ка Сарьскыи Прохоръ. Тоя же весны маа 19 женился кн(я)зь Борисъ Васил(ь)евич. Того же лъта иоуня 20 пошелъ кн(я)зь великы на Новъгород ратью, и побили новогородцевъ воеводы его князь Данило Дмитреевичь да Федор Д(а)в(ы)дович иоуля 14. Маа 27.20 Того ж(е) м(е)с(я)ца Образець побилъ Двиньскую рать.

В лът(о) 6980. М(е)с(я)ца сеп(тября) приде кн(я)зь великы от Новагорода на Москву. Ноября м(е)с(я)ца поставленъ Перми еп(и)

–  –  –

с(ко)пъ // Филофеи. Того же м(е)с(я)ца 30 приде на Москву ставитися л. 395 нареч(е)нныи Филофеи21 Новугороду на архиеп(и)с(ко)пью. Тоя же зимы дек(абря) 8 поставленъ Рязаню еп(и)с(ко)пъ Феодосеи, архимодритъ чюдовьскъи. Того же м(е)с(я)ца 15 поставленъ Феофил на архиеп(и)с(ко)пью Новугороду митрополитомъ Филипомъ. Тоя же зимы по Рож(е)ствъ Христовъ почаша являтися звъзды хвостатые. Тое же зимы послалъ кн(я)зь великы Иоанна Фрязина по ц(а)ревну в Римъ.

Того же лъта м(е)с(я)ца април(я) 8 заложена ц(е)рковь Пр(е)-ч(и)стыа б(огороди)ца на Москвъ. Того же лъта иоуля 20 горълъ посад от Голутвиньского двора. Того же м(е)с(я)ца приходил безбожныи Махмутъ ц(а)рь Болшиа Орды, взял градокъ Алексинъ.

В лът(о) 6981. Сеп(тября) 12 преставися бл(а)говърныи кн(я)зь Георгие. Тоя же осени м(е)с(я)ца ноября 12 женился великъ22 кн(я)зь Иванъ Васильевич другою женою, приведена за него ц(а)ревна из Рима // Фомы деспота Амореискаго, именемь Софиа. Тоя же весны л. 395 об.

м(е)с(я)ца априля 4 в нед(е)лю въ 4 час нощи загоръся близъ Лазаря С(вя)т(а)го внутри города, и митрополичь дворъ згоръ и княж Борисовъ дворъ, и прочихъ немало; а в п(о)нед(ельник) въ 5 април(я) въ 1 час нощи преставися Филипъ митрополитъ. Тоя же весны иоуля въ 4 взведенъ Горонтии еп(и)с(ко)пъ Коломеньскы на митрополичь дворъ, поставленъ на митрополью на Петра и Павла д(е)нь. М(е)с(я)ца иоуля 25 поставленъ на Коломну еп(и)с(ко)пъ Никита Семешковъ.

В лът(о) 82. Посылалъ кн(я)зь великы кн(я)зя Данила Дмитреевичя Холъмьского съ многыми людми ко Пьскову на помоч(ь) на нъмци. Оуслышавъ нъмци, послаша послы своя и добивши челомъ, кончаша на всеи воли пъсковьскои. Того же лъта маа 20 въ 1 часъ нощи падеся ц(е)рковь новаа Пр(е)ч(и)стыа б(огороди)ца не довершена, ея же нача здати прес(вя)щенныи Филипъ митрополит. // В лът(о) 83. Ноября 9 Григореи Перфушковъ видълъ два солнца л. 396 въ 2 час(а) дни. Тое же весны Семенъ Толбузинъ привел из Вениции мастера моуроля Аристотеля именемъ, а пришелъ Семенъ на Великъ д(е)нь 26 марта. Април(я) 16 пренесены мощи от падшия церкви чюдотворцевы Петровы и прочих с(вя)т(ите)ль въ Иоаннъ Лъствичникъ, церковь под колоколы.23 Того же лъта м(е)с(я)ца иоуня салтанъ Турьскои посылалъ на Кафу да и взял ее и иныи многы грады с Кафаю в Перекопи.

–  –  –

23 Испр.; в ркп.: колокы.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 203 В лът(о) 84. М(е)с(я)ца октяб(ря) въ 2 д(е)нь в 4 час дни погоръ внутригородъ на Москвъ. Загорълося близ Никольскых ворот, згоръло по ц(е)рковь Р(о)жество Пр(е)ч(и)стые, иже имать придъл и Лазарь С(вя)тыи, да по манастыр(ь) Сп(а)скои да по великого князя дворъ, на Подолъ по Федора Д(а)в(ы)довича дворъ. Месяца того же въ 22 д(е)нь в неделю пошел княз(ь) великы к Новугороду к Великомоу миром.

Того же лъта месяца февруариа 25 // тма быс(ть) яко полчас(а), в 1 час л. 396 об.

дни, и смутихомся междоу собою, страхъ и трепетъ нападе на нас велии.

В лът(о) 6985.24 М(е)с(я)ца сеп(тября) 1 громь великъ быс(ть) зъло, и стръла громнаа прииде въ връхъ церковныи, и падеся глава церковнаа и шиа внутрь ц(е)ркви Пр(е)ч(и)стыа Оуспениа на Симоновъ, яко поколъбатися и мъсту от гремениа страшнаго.

В лът(о) 6985. Преставися преподобныи игуменъ Пафнотии, иже въ Боръвъстъ.

В лът(о) 6987. Заложена быс(ть) ц(е)рк(о)вь Иоаннъ Златаоустъ июня 11.

В лът(о) 6987. Священна25 быс(ть) съборнаа церковь Пречистыа б(огороди)ца честнаго ея Оуспениа Геронтиемъ митрополитомь всеа Руси м(еся)ца авгус(та) 12. Того же м(е)с(я)ца быс(ть) и прънесение честныхъ мощеи, иже въ с(вя)тыхъ отца нашего Петра митрополита и всея Росиа. Того же м(е)с(я)ца 27 а26 другое прънес(е)ние быс(ть) инъх архиеп(и)с(ко)пъ тоя же святъишаа митрополиа.

В лът(о) 6988. Горъло внутри града, болшаа // половина, нъколи- л. 397 кое тысяща дворов.

В лът(о) 6989. Прииде ц(а)рь ординскыи Ахматъ и стоял оу ръкы на бръзъ лъто все и осени и до зимы, но б(о)гъ ч(е)л(ове)колюбець свътлую без кръве победу показав, пакы пощаде насъ и не предасть насъ сыроядцемь онъмь в разъсхыщение и погыбель.27 ОР ГИМ. Чудов. 274* 900 обозначено здесь юсом малым.

–  –  –

3 Испр.; в ркп.: архииеп(и)с(ко)пъ.

«Летописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. 205 Иякимъ и требища бьсовьская разори, и Перуна посъче, и повелъ волочи его в Волховъ, и оужи влечяхоу его по калоу бьюще, пихающе.

И в то время вшелъ бъ в Пероуна бъсъ и кричяаше: «Охъ, охъ мнъ, достахъся нем(и)л(о)стивымъ симъ рукамъ!». И вринуша в Волховъ и заповъдаша никому же переяти его, и пловя сквозъ великии мостъ, ею же безумнии оубивающеся, оутъ//ху творя бъсомъ. л. 164 об.

В лът(о) 6523 преставися Владимеръ и оубии С(вя)тополкъ Бориса, Глъба.

В лът(о) 6524 быс(ть) съчя оу Любца и одолъ Ярославъ, а С(вя)тополкъ бъже в Ляхи и проподе.

В лът(о) 6745 Батыи царь воевал землю Рускую.

В лът(о) 6885 на Пиянъ бои былъ м(е)с(я)ца августа 11.

В лът(о) 6888 быс(ть) Доньское побоище м(е)с(я)ца сентеврия 8.

В лът(о) 6890 Тактамышь Москву взялъ м(е)с(я)ца августа 26.

В лът(о) 6917 Едегъи воевалъ под Москвою, стал м(е)с(я)ца декаврия 4.

В лът(о) 6947 ц(а)рь Махметь воевал с сыномъ своим Момутякомъ под Москвою, стал м(е)с(я)ца иоулия 3.

В лът(о) 6953 князю великомуВасилью Васильевич(у) бои был со безбожнымъ Маматякомъ м(е)с(я)ца иоулия 7. Тог(о) же м(е)с(я)ца въ 14 погоръ град Москва. То//( л. 165)го ж(е) лът(а) изгонил князь4 Дмитреи Юрьевич с своим братом князем Иваном Андръевичем Москву м(е)с(я)ца февруария 13 и князя великог(о) изымали, княз(ь) Иван Андръевич. Тог(о) же дни в нед(е)лю у Живоначял(ь)ные Тро(и)ци во обители с(вя)т(а)го Сергия, и бесчествовали его того ж(е) м(е)с(я)ца 16.5 РНБ, Соф. 1494.

Буквы кн написаны над строкой.

–  –  –

Разнообразные материалы пермской владычной кафедры, сохранившиеся в нескольких рукописях конца XV — начала XVI в., неоднократно привлекали внимание исследователей в связи с изучением богатейшего состава сборников, в которых они сохранились. Тем более интересно, что большая часть таких текстов написана одним и тем же книжником, попытки установить личность которого, несмотря на усилия специалистов, пока не увенчались успехом.

Долгое время был известен один из сборников этого книжника — первая часть конволюта РГБ, Муз. 3271 (л. 1–65). Она включает целый пласт памятников, созданных незадолго до самой рукописи и вошедших в научный оборот благодаря работам А. Д. Седельникова и И. М. Кудрявцева.1 Особое место в сборнике занимает летописец, причисляемый в историографии к спискам «Летописца русского», продолженный статьями пермского происхождения.2 И. М. Кудрявцев, обраСедельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции // Труды Комиссии по древнерусской литературе. Т. 1. Л., 1932. С. 46; Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. из Музейного собрания // ЗОР. Вып. 25. М., 1962.

С. 220–288.

2 Публикацию текста см.: Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 285–288. Подробнее о памятнике см.: Новикова О. Л. «Лето

–  –  –

тив внимание на возможную связь материалов сборника с пермской владычной кафедрой, предположил, что сборник возник в окружении пермского владыки Филофея.3 Позднее А. И. Плигузовым4 были введены в научный оборот еще две рукописи, сохранившие в своем составе почерк того же книжника, — ГИМ, Син. 5615 и РНБ, Соф. 1462.6 Отметив в последней наличие Пермского дорожника,7 фрагмента из Жития Стефана Пермского о пермской азбуке и «Сказания о человецех незнаемых в восточной стране»8 и развивая мысль И. М. Кудрявцева о связи писца с пермской епископией, Плигузов назвал сборник Муз. 3271 «официальным сборником кафедры на Усть-Выми»;

здесь же, по мнению исследователя, был написан и более поздний Син. 561.9 Рассуждая о происхождении рукописи Соф. 1462 и отмечая ее принадлежность кирилловскому старцу Вассиану Строю, А. И. Плигузов посчитал вероятным, что «этот писец покинул Усть-Вымь вместе с епископом Филофеем …, сопровождал своего господина в Ферапонтов монастырь и именно там переписал л. 12–25 и 82–97 Соф. 1462, содержащие материалы пермской кафедры».10 Выводы А. И. Плигузова были восприняты и развиты А. Г. Бобровым, который, обнаружив в сборнике Соф. 1462 тетрадь, написанную рукой Ефросина Белозерского, и учитывая бытование сборника в КириллоБелозерском монастыре,11 предположил существование некоей связи между Филофеем Пермским и иноком Ефросином, которую по недописец русский» в рукописях и в истории русского летописания XV в. (наст. изд.

С. 157–158).

3 Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в. … С. 220– 284.

Плигузов А. И. 1) «Книга на еретиков» Иосифа Волоцкого // История и палеография. Сборник статей. М., 1993. С. 96–97; 2) Текст-кентавр о сибирских самоедах. М.; Ньютонвиль, 1993. С. 115–116.

5 Описание рукописи см.: Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1862. Отд. 2. Ч. 3. С. 643–667.

6 Соф. 1462. Л. 12–25 и 82–97; описание рукописи см.: Абрамович Д. И. Софийская библиотека. Вып. 3. СПб., 1910. С. 259–263.

Текст опубликован А. И. Плигузовым (Плигузов А. И. Текст-кентавр… С. 25–26).

Вторая редакция, исследование и публикация: Плигузов А. И. Текст-кентавр... С. 11–73, 84–97.

Плигузов А. И. «Книга на еретиков» Иосифа Волоцкого... С. 97.

–  –  –

разумению объяснил тем, что пермский владыка был также выходцем из Кириллова.12 Между тем, связь книжника, переписавшего указанные рукописи, непосредственно с Кирилло-Белозерским монастырем подтвердилась обнаружением еще двух написанных им рукописей — РНБ, Кир.Бел. 49/1126 (далее — КБ-49) и Q.XVII.57,13 а для некоторых текстов, Бобров А. Г. «Сказание об Индийском царстве» в версии Ефросина Белозерского // ТОДРЛ. Т. 59. СПб., 2008. С. 281–282.

Атрибуция данных рукописей тому же книжнику основана не только на установлении идентичной манеры письма, которая значительно варьируется, но и на использовании книжником той же бумаги, на которой им написаны тетради из рукописей Муз. 3271 и Соф. 1462, а также на наличии во всех рукописях единообразных писцовых помет, присутствие которых в рукописи Муз. 3271 было отмечено еще И. М. Кудрявцевым (Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в.... С. 285–288 (подстрочные примечания)). Воспроизведения вариантов почерка по Муз. 3271 см.: Там же. С. 255; по Соф. 1462 — Бобров А. Г. Чин мироварения... С. 853.

Приведем сведения о найденных рукописях этого книжника.

КБ-49. Сборник. 4°. 172 л. Конец рукописи утрачен. На первом листе помета с названием, данным сборнику в конце XVI — начале XVII в.: «Собор апостольскых деяний, в нем постригалник». Рукопись написана пятью почерками, основная часть — интересующим нас книжником: л. 2–15 об., 51–95, 99–101, 102–105, 106–106 об., 115 (низ листа) — 116 (5 строк сверху), 117–124 об., 130 об.–131 (7 строк сверху), 133–172 об. Филиграни: 1) Рука с цветком двух сеток — Лихачев, № 1359, 1358 (1508 г.); 2) Литера Р с цветком двух сеток — Лихачев, № 1458 (1514 г.); 3) Литера Р (28/31) — Лихачев, № 1433 (1513 г.); 4) Литера Р с перечеркнутой ножкой двух сеток — Лихачев, № 1268 (1497 г.); 5) Тиара — Пиккар, XII, № 16 (1489–1513 гг.), Тромонин № 843 (1508 г.); 6) Гербовый щит двух сеток — Лихачев, № 1454 (1514 г.), Брике, № 1744 (1481–1509 гг.). Две филиграни — Рука с цветком и Тиара — черезвычайно близки филиграням из рукописи РНБ, Погод. 133 (оттуда были взяты эти знаки Н. П. Лихачевым и К. Тромониным), написанной в 1507 г. (см.: Рукописные книги собрания М. П. Погодина. Каталог. Вып. 1.

Л., 1988. С. 96–98). Судя по описаниям рукописи Муз. 3271, бумага с филигранью Гербовый щит в ней идентична бумаге КБ-49 (Описания филиграней Муз. 3271 см.: Кучкин В. А. Образование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984. С. 125–126; Плигузов А. И. Текст-кентавр... С. 114–115). Помимо выписок из Деяний апостолов, в сборнике КБ-49 помещены чины пострижения и различные молитвы: это типичный монастырский сборник со статьями из Требника.

Q.XVII.57. Сборник с фрагментом Пчелы, разнообразными выписками и летописными статьями. 4°. 233 л. Начало и конец утрачены. Рукопись написана тремя писцами, основная часть — интересующим нас книжником: л. 32 об. (приписка в три строки внизу листа); л. 50 об. (две приписки в 7 строк внизу листа); л. 88 Из истории редактирования летописных памятников… 209 читающихся в последней, были выделены и непосредственные источники — тексты из сборника, принадлежавшего Ефросину Белозерскому, — РНБ, Кир.-Бел. 22/1099 (далее — КБ-22), а также из тетрадей, составляющих ныне часть сборника РНБ, Соф. 1465, на полях которых сохранились пометы того же Ефросина.14 Таким образом, появились веские основания для утверждения, что книжник, переписавший все эти рукописи, принадлежал к братии Кирилло-Белозерского монастыря (Ил. 1 а, б, в). Кроме того, в сборнике Q.XVII.57 был обнаружен летописный текст, одним из источников которого, как и в летописце из сборника Муз. 3271, стали пермские материалы.

Установление кирилло-белозерского происхождения всех вышеназванных рукописей не отменяет справедливости выводов И. М. Кудрявцева и А. И. Плигузова о связи ряда материалов, читающихся в известных им сборниках, с личностью и деятельностью владыки Филофея или людей из его окружения, однако однозначно отвергается мнение о написании самих рукописей на Усть-Выми. Последнее верно еще и потому, что в последние годы своего владычества Филофей находился по большей части в Вологде.15 Филофей Пермский действительно был человеком книжным16 и на протяжении своего почти тридцатилетнего владычества вполне мог делать выписки для собственных нужд из материалов своей же канцелярии. Известны и другие сборники,17 которые комплексно и в более полном виде18 отражают предполагаемые исследователями официальные сборники пермской кафедры. После ухода на покой бывший епископ, по всей видимости, взял свои книги в Белозерье. Он скончался (нижняя часть листа) — 89 об., л. 96–233 об. Филиграни: 1) Голова быка под крестом, обвитым змеей — Пиккар, XVI, № 191 (1507–1511 гг.); 2) Тиара — Пиккар, XII, № 37 (1500–1506 гг.); 3) Тиара под розеткой — Пиккар, XIII, № 22 (1492–1505 гг.).

14 Новикова О. Л. 1) Сборник книжника рубежа XV–XVI веков с рассказами о Флорентийской унии и афонских монастырях: Опыты атрибуции // Каптеревские чтения. Вып. 9. Сборник статей. М., 2011. С. 5–25; 2) Формирование и рукописная традиция «Флорентийского цикла» во второй половине XV — первой половине XVII в. // ОФР. Вып. 14. М.; СПб., 2010. С. 20–26.

ПСРЛ. Т. 26. М., 1959. С. 288–292.

16 Романова А. А. Филофей // СККДР. Вып. 3. Ч. 4. СПб., 2004. С. 876–877.

Кудрявцев И. М. Сборник последней четверти XV — начала XVI в.... С. 283.

Примеч. 265.

18 Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–XVI веков. М.; Л., 1955. С. 386–387.

Ил. 1а. РНБ, Кир.-Бел. 22/1099. Л. 167 (правое поле).

Запись Ефросина Белозерского о троицких игуменах Ил. 1б. РНБ, Кир.-Бел. 22/1099. Л. 167 (нижнее поле).

Продолжение записи Ефросина Белозерского о троицких игуменах

–  –  –

в Ферапонтове, «своем пострижении», 2 октября 7016 г.19 На этом известии, видимо, и построена версия А. И. Плигузова о написании Соф. 1462 в Ферапонтове. Между тем, по свидетельству Софийской второй и Львовской летописей, отразивших общий источник, в 7009 г.

владыка Филофей «остави епископью свою и приде в Кириллов».20 Это обстоятельство согласуется с фактом бытования пермских материалов в этом монастыре. Представляется вполне закономерным, что он, оказавшись здесь, не только просматривает кирилловские рукописи, но и показывает насельникам свои книги. Во время его недолгого пребывания в Кирилло-Белозерском монастыре кирилловскими монахами и осуществляются выписки из принадлежащих ему сборников, заимствуются и более обширные материалы. Именно поэтому тексты, которые можно относить к «филофеевским», чередуются в рукописях Соф. 1462 и Q.XVII.57 с материалами кирилловского происхождения или бытования.

Книжник, почерк которого встречен уже в пяти рукописях, очевидно, не был простым копиистом, об этом свидетельствует не только неравномерность почерка, отмечавшаяся исследователями,21 но и работа с источниками, которая очевидна при его редактировании «Малого флорентийского цикла»,22 развернутые записи на полях списка «Летописца вскоре» патриарха Никифора23 и «Потребника» КБ-49 (Ил. 2 и 3), а также пометы к летописному тексту, читающемуся в сборнике Муз. 3271.24 Иногда он передает свои источники дословно, иногда соЗимин А. А. Краткие летописцы XV–XVI вв. ИА. Т. 5. М., 1950. С. 29.

ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. М., 2001.Стб. 364; ПСРЛ. Т. 20. Ч. 1. СПб., 1910. С. 371.

Седельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции. С. 36; Кудрявцев И. М.

Сборник последней четверти XV — начала XVI в.... С. 225.

Новикова О. Л. Сборник книжника рубежа XV–XVI веков... С. 17–19.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 7 |Похожие работы:

«Л. Н.Доброхотов, доктор исторических наук. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) Слово и дело Социальные и институциональные процессы в России: декларации и практика. 1991-2001 годы О бсуждаем...»

«ец ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА зИСТОРИЯ ра 5 класс Об МОСКВА • "ВАКО" • 2017 УДК 372.893 6+ ББК 74.266.3 В85 Издание допущено к использованию в образовательном процессе на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699. Р е ц е н з е н т – канд. пед. наук, учитель высшей категории О.В. Давыдова. ец...»

«Дэвид Волш США ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ В "КРАСНОМ КОЛЕСЕ" А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА1 Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к "Красному Колесу": сборник статей / сост. Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 40–51 Какова бы ни была грядущая судьба России, её определят те великие личности, которые прозревали грядущее св...»

«Анатолий Григорьевич Москвин Флоренция и Тоскана. Флорентийcкая мозаика Италии Серия "Исторический путеводитель" Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9963885 Москвин А.Г. Флоренция и Тоскана. Флорентийcкая мозаика Италии: ООО "Издательство "Вече"; Москва; 2...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 им.Орджоникидзе" городского округа "город Кизляр"Классный час: "Крым – часть России" Подготовила и провела: Скендерова Н.Н., кл.руководитель...»

«Священник Михаил Котов. Личностный вклад Патриархов Русской Православной Церкви периода 1917–2017 гг. в созидание духовной культуры и государственности Осознание духовной основы достижений и катастроф истории XX века требует обращения к деятельности Первоиерархов Русск...»

«47 Студенты младших курсов, как правило, читают меньше, круг чтения существенно уже, чем у студентов старших курсов, представления о литературе примитивнее. Респондентов мужчин больше всего интересуют детективный, исторический, фантастический и фи...»

«УДК 271.2 ; 24-475 ББК 86-372 В. К. Криворученко доктор исторических наук, профессор, Академик Академии гуманитарных наук, Член-корреспондент Российской академии естественных наук, Академик Национальной академии ювенологии Патриарх: с думой о молодежи Шестнадцатый Патриарх Московский и все...»

«Права и свободы человека ПРАВО­НА­НЕПРИКОСНОВЕННОСТь­ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО­ДОСТОИНСТВА А.­МУЧНИК­ президент Института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины А нглийский правовед, философ и государствен...»

«И. В. Пигулевская, ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ТРАКТАТОВ ИТАЛЬЯНСКИХ ГУМАНИСТОВ XV–XVI ВВ. В КНИЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАТЕМАТИКА И. Ю. ТИМЧЕНКО Книжные собрания преподавателей Одесского (Новороссийского) университета являются важным источником пополнения фондов Научной библиотеки. Одним из таких собраний стала рабочая библиотека м...»

«Даниэль Пеннак Глаз волка http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=142439 Аннотация Одноглазый полярный волк заперт в клетке парижского зоопарка. Люди принесли ему столько зла, что он поклялся никогда больше не думать о них. Но мальчик по имени Африка, обладающий удивительным даром слушать и рассказывать истори...»

«6. Новейшая история (1992-2002) С начала 90-х гг. коренным образом изменилась общественно-политическая ситуация в стране, изменился факультет. Ушли в небытие многие надуманные трудности ОТиПЛа, раздиравшие его противоречия. В декабре 1991 г. на факультете п...»

«Утверждаю : Приказом по школе №256 от 07.09.2012 г.Директор МБОУ СОШ с. Таволожка : / И.И.Федотова / Рассмотрено: на заседании педсовета _ протокол №_ 12_ от_ 29.08.2008 г. Положение о ведении классных журналов МБОУ...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" Академия архитектуры и искусств Кафедра Истории архитектуры, и...»

«Идрис Базоркин Из тьмы веков "Книга эта — не энциклопедия жизни ингушского народа за минувшее столетие. В ней пойдет речь о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий, о людях, создававших эту историю. Чт...»

«Пряженникова Марина Владимировна ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СЕТИ ЗАБАЙКАЛЬЯ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКИ (1921 Г.) В статье на основе ранее неопубликованных архивных источников рассматривается процесс формирования библиоте...»

«ПО ПСКОВСКОМУ МОРЮ Возможно ли человеку 21 века попасть в сказку? Есть ли сейчас такие места, о которых писал классик: "В свете ж вот какое чудо: Остров на море лежит, Град на острове стоит". Верите вы, или нет, что есть такие "острова сказок", мы расскажем вам о них правд...»

«“Азия и Африка”.-2014.-№ 7.-С.60-63. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТАНЗАНИИ: ОТ СОЮЗА К ФЕДЕРАЦИИ? Х. М. ТУРЬИНСКАЯ Кандидат исторических наук Институт Африки РАН, Институт этнологии и антропологии РАН Ключевые слова: Танзания, союз, унитаризм...»

«МКОУ ДОД ДШИ Николаевского муниципального района ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" Программа по учебному предмету УП.06. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА Николаевск-на-Амуре Структура программы учебного предмета I. Пояснительная записка Характеристика учебного предмета, его место и роль в обра...»

«МКОУ "Причулымская средняя школа" Ачинского района Красноярского края для учащихся 4-6 классов Авторы сценария: Игнатенко О.А. – руководитель школьного музея музея, Храмова Н.В. учитель литературы п.Причулымский, Знакомство...»

«Министерство образования Российской Федерации Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова К.И. Юрчук ПЛЕЩЕЕВСКАЯ ФАБРИКА В 1740 – 1880 гг. Учебное пособие Ярославль 2001 ББК Т3(2)4я73 Ю 83 К.И. Юрчук Плещеевская фабрика в 1740 – 1880 гг.: Учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2001....»

«УДК 882.6.09 + 871.09 + 875.09 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ДИНАСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОЭМЫ ПРУССКАЯ ВОЙНА ЯНА ВИСЛИЦКОГО Некрашевич-Короткая Жанна Вацлавовна, канд. филол. наук, доц. Белорусский государственный университет В рамках поэмы Прусская война (Краков, 1516)...»

«Bylye Gody, 2015, Vol. 36, Is. 2 Copyright © 2015 by Sochi State University Published in the Russian Federation Bylye Gody Has been issued since 2006. ISSN: 2073-9745 E-ISSN: 2310-0028 Vol. 36, Is. 2, pp. 366-372, 2015 http://bg.s...»

«ФОНД ПОКОЛЕНИЙ Одна из самых основных духовных ценностей это людская память. Юрий Гагарин сказал фразу, глубочайшую по своему смыслу: "По настоящему счастлив человек может быть только в своей стране". Ветры неумолимого времени по зёрнышку в...»

«Константин Андреевич Тренев (1876 – 1945) (К 140-летию со дня рождения) 22 декабря 1926 года – знаменательная дата в истории Московского академического Малого театра. В этот вечер была впервые представлена пьеса известного литератора, но менее известного д...»

«От составителя Хронологический указатель содержит библиографию трудов Еланцевой Ольги Павловны, доктора исторических наук, профессора. В пределах каждого года труды расположены в алфавитном порядке. Знаком * отмечены работы,...»

«Annotation Велесова книга — первый полный литературный перевод на русский язык священных текстов новгородских волхвов IX века. Велесова книга — источник, в котором отражена история и верования многих европейских и азиатских народов от конца II тысячелетия до нашей эры...»
 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.