WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

«TARTU LIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 157 Nimistu 1 ISSAKOV, SERGEI Inventarinimistu 1914 - 2001 Sissejuhatus Issakov, Sergei (snd. 8. okt. ...»

TARTU LIKOOLI RAAMATUKOGU

Fond 157

Nimistu 1

ISSAKOV, SERGEI

Inventarinimistu

1914 - 2001

Sissejuhatus

Issakov, Sergei (snd. 8. okt. 1931 Narva-11. jaan. 2013 Tartu), filoloog,

Tartu likooli professor

S. Issakov sndis Eestis Narva linnas. Tema isa, raudteemeister Sillame

jaamas, areteeriti 1941. a. ning suri Unenski laagris; rehabiliteeritud 1962.

S. Issakov kis koolis oma kodulinnas, kuid lpuklassis (X klass) lks le

Kingissepa keskkooli Leningradi oblastis, mille lpetas 1949. a.

Samal aastal astus ta Tartu likooli ajaloo-filoloogia teaduskonna vene keele ja kirjanduse osakonda. lipilasaastatel oli ta T vene kirjanduse ringi esimees ning avaldas juba retsensioone ajakirjanduses. Sergei Issakov lpetas likooli 1954. a. kiitusega. Ta ji tle vene kirjanduse kateedrisse, kus ttas esimesel aastal laborandina, kuid juba jrgmisel, 1955. a. sai vanempetajaks.

1963. a. kaitses Sergei Issakov Leningradi likooli juures kandidaadidissertatsiooni Прибалтика в русской литературе 1820-х – 1860-х годов. Detsembris 1967. a. valiti ta vene kirjanduse kateedri dotsendi kohusetitjaks (teaduskraad kinnitati 1970. a.). 1971-1973, olles vanema teadusliku ttaja ametis, ppis S. Issakov doktorantuuris. 1974 kaitses ta Tartus doktorivitekirja teemal Русская литература в Эстонии в XIX веке.

Detsembris 1976 valiti ta vene kirjanduse kateedri professori kohusetitja kohale, professori kutse kinnitati 1978. a. 1980-1993 oli S. Issakov vene kirjanduse kateedri juhataja, 1993 lks le aasta tagasi moodustatud slaavi filoloogia kateedrisse. 1997. aastast Tartu likooli emeriitprofessor.

Sergei Issakovi phikursuseks likoolis oli NSV Liidu rahvaste kirjandus.

Peale selle luges ta vene kirjanduse ajaloo mningaid osi (vanavene kirjandus, vene XVIII ja XIX saj. kirjandus), slaavi kirjanduse ajalugu, eesti kirjanduse kursust vene filoloogidele, erikursust Venelased Eestis. Kultuuri ajalugu ja mningaid teisi erikursusi vene-eesti kultuurisidemetest.

Prof. Issakov pidas loenguid klalislektorina Soome krgkoolides, Vene keele suvekursustel Bergamos (Itaalia) ning mitmetes NSV Liidu likoolides ja instituudides.

S. Issakovi teadust algas juba lipilaspevil, kusjuures kujunes varakult vlja tema philine teadussuund – vene - eesti kirjandus- ja kultuurisidemed.

Valdkonna eriteemale – venelased Eestis on phendatud mitu mahukat

uurimust: Русские общественные и культурные деятели в Эстонии:

Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник.

Тарту, 1994; 2-е изд. Тарту 1996; Русские в Эстонии, 1918-1940 :

Историко-культурные очерки. Тарту, 1996; kollektiivne monograafia Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике(1918-1940).

Тарту; СПб, 2001.

S. Issakov hakkas esimesena uurima eestlaste kirjanduslikke- ja kultuurisidemeid teiste rahvastega. Tema sulest on ilmunud uurimusi ka eesti bulgaaria, eesti - poola, eesti - lti, eesti - ukraina, eesti - valgevene, eesti gruusia, eesti - armeenia, eesti - azerbaidaani, eesti - tadiki jm sidemete kohta.

Erilise thelepanu all on S. Issakovi tdes Tartu likooli teema – ta on ksitlenud Tartu likooli osa Vene impeeriumi rahvaste kultuuri ja teaduse arendamisel ja Tartu likooli kui eri rahvaste lipilaskeskust, ta kogus ja bibliografeeris Tartu likooli puudutavat memuaarkirjandust. 1989. a. ilmunud bibliograafias Материалы к библиографическому указателю мемуарной литературы о Тартуском университете on registreeritud 270 nimetust 11 keeles. Ta on kahekitelise raamatu Mlestusi Tartu likoolist (17.-19.

sajand). Tln., 1986 ja Mlestusi Tartu likoolist, 1900-1944. Tln., 1992 koostaja, eessnade autor ja kommentaator.

S. Issakov on teinud ulatuslikku td arhiiviotsingutel eesti kirjanduse, urnalistika, hiskonna- ja kultuurielu alal. Ja seda mitte ainult Eestis, vaid ka paljudes Venemaa arhiivides, kaasates uurimistle arhiivides ka lipilasi.

Selle tulemusena ilmus rida artikleid, mis olid phendatud eelkige tsaariaegse eesti kirjanduse, teatri ja raamatukogude tsensuurile. Suurem osa neist ksitlutest koondati hiljem kogumikku Arhiivide peidikuist (Tallinn, 1983).

S. Issakovi teeneks on ka eesti kirjanduse tutvustamine vene lugejatele. Ta on kogumike Поэты Эстонии (Л., 1974) ja Эстонская новелла XIX-XX веков ( Л., 1975) sissejuhatavate artiklite ja kommentaaride autor ning terve rea eesti kirjanike – O. Luts, E. Vilde, M. Traat, J. Kross, A. Hint, R. Sirge jt teoste vene- ja ukrainakeelsete tlgete ees- vi jrelsnade koostaja. Samaaegselt tutvustas ta ajalehtede ja ajakirjade veergudel aktiivselt eesti lugejatele vene ja teiste NSV Liidu rahvaste kirjandust ja kultuuri.

Eestlaste ja Eestimaa venelaste kultuuri on S. Issakov peegeldanud nii vene kui ka ukraina kirjandusleksikonides; eesti entsklopeediates on tema kirjutatud peaaegu kik NSV Liidu rahvaste kirjandust puudutavad artiklid ja suurem osa vene kirjanduse ksitlustest.

S. Issakovi tde bibliograafia sisaldab le 900 nimetuse 14 keeles.

Teadus- ja ppet krval titis prof. S. Issakov rohkeid hiskondlikke kohustusi. Ta oli T vene kirjanduse ringi teaduslik juhendaja, lipilastde vastutav toimetaja, vene koolide kirjandusolmpiaadide vastutav organisaator, likooli ajaloo komisjoni liige, likooli raamatukogu nukogu liige, Eesti Kultuurifondi Presiidiumi liige jm. 1995 valiti S. Issakov Eesti Riigikogusse, kus ta oli Kultuurikomisjoni liige. Ta on valitud mitme hiskondliku organisatsiooni juhatusse nagu Integratsioonifondi Nukogu, Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapitali komisjon. S. Issakov oli ks Vene Uurimiskeskuse loomise initsiaatoreid; selle keskuse eesmrgiks on uurida Eestimaa venelaste ajalugu ja ndisaegset elu.

1997. a. andis S. Issakov raamatukogule le osa oma arhiivist - 1950.–1990.tel aastatel ilmunud ja trkis ilmumata tde ksikirjad ning tmaterjalid, samuti vikese osa materjalidest, mis kajastavad S. Issakovi loengulist tegevust klalislektorina. Kuna prof. Issakov jtkab aktiivset teaduslikku ja hiskondlikku tegevust ja tema isiklik arhiiv tieneb pidevalt, otsustati korraldata leantud osa isikuarhiivi esimese nimistuna (Fond 157, nim. 1).

Ksikirjad olid fondimoodustaja poolt sstematiseeritud, mappidesse paigaldatud ja pealkirjastatud. Kuigi arhiivi lbittamise kigus vanad mapid asendati arhiivimappidega, arvestati silikute bibliograafiliste kirjete koostamisel fondimoodustaja pealkirjadega ja pti neid vimalusel mitte muuta.

Kasutatud kirjandus:

Беззубов, В., Коор, М. Краткий очерк жизни и деятельности С. Г.

Исакова // Профессор С. Г. Исаков. Биобиблиографический указатель.

1953-1990. Тарту, 1991. С. 7-17.

Шор. Т. Призвание – ученый: К 70-летию профессора Тартуского университета Сергея Геннадиевича Исакова // Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 1. Таллинн, 2001. С. 4-11.

Введение Исаков Сергей Геннадиевич (8 октября 1931, Нарва-11 янв. 2013, Тарту ), филолог, профессор Тартуского университета С. Г. Исаков родился в Эстонии в городе Нарва. Отец, железнодорожный мастер на ст. Силламяэ, был арестован в 1941 г. и умер в Унженском лагере, реабилитирован в 1962 г.

В школу С. Исаков ходил в своем родном городе, но в выпускной, 10-й класс, перешел в Кингисеппскую среднюю школу (Ленинградская область), которую и закончил в 1949 г.

В том же году С. Исаков поступил на отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Тартуского университета. В студенческие годы он был председателем кружка русской литературы Студенческого научного общества и уже выступал с рецензиями в печати. После окончания с отличием университета в 1954 г. С. Исаков был оставлен при кафедре русской литературы. Первый год он работал лаборантом, но уже со следующего, 1955 г. стал старшим преподавателем. В 1963 г. С. Исаков защитил при Ленинградском университете кандидатскую диссертацию Прибалтика в русской литературе 1820-х – 1860-х годов. В 1967 г. он был избран по конкурсу и.о. доцента кафедры русской литературы (утвержден в научном звании в 1970 г.). В 1971-1973 гг. С. Исаков занимался в докторантуре в должности старшего научного сотрудника. В 1974 г.

защитил в Тарту докторскую диссертацию Русская литература в Эстонии в XIX веке. В декабре 1976 г. избран и.о. профессора кафедры русской литературы и с 1978 г. утвержден в этой должности. С 1980 по 1993 был заведующим кафедрой.

В 1993 г. С. Исаков переходит на основанную в 1992 г. кафедру славянской филологии. С 1995 по 1999 работает на полставки экстраординарным профессором. С 1997 г. С. Исаков профессор-эмеритус.

Основным лекционным курсом проф. С. Исакова была Литература народов СССР. Кроме того он читал несколько разделов курса История русской литературы (древнерусская литература, русская литература XVIII и первой половины XIX вв.), историю славянских литератур, эстонскую литературу для русистов, спецкурс Русские в Эстонии. История культуры и ряд спецкурсов по русско-эстонским литературным связям.

С. Исаков преподавал также в вузах Финляндии, на Летних курсах русского языка в Бергамо (Италия), выступал с лекциями во многих университетах и институтах СССР.

Научная деятельность проф. С. Исакова началась еще в студенческие годы, причем довольно рано определились основные направления его исследований – русско-эстонские литературные и культурные связи.

Особая тема – русские в Эстонии, которой посвящены несколько объемистых исследований: Русские общественные и культурные деятели в Эстонии:

Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Тарту, 1994; 2-е изд. Тарту 1996; Русские в Эстонии, 1918-1940 : Историкокультурные очерки. Тарту, 1996; коллективная монография Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике( 1918-1940). Тарту;

СПб, 2001. С. Исаков является основоположником изучения литературных и культурных связей эстонцев с другими народами. Он автор многих работ по эстонско-болгарским, эстонско-польским, эстонско-латышским, эстонскоукраинским, эстонско-белорусским, эстонско-грузинским, эстонскоармянским, эстонско-азербайджанским, эстонско-таджикским и т.д.

литературным и культурным связям. До него эта область была совершенно не изучена.

Особую группу в цикле исследований С. Исакова составляют работы, посвященные роли Тартуского университета в развитии культуры и науки народов Российской империи и истории национальных студенческих культурных очагов в Тарту. С. Исаков проводил также большую работу по собиранию и библиографированию мемуарной литературы, посвященной Тартускому униветситету. В вышедшаей в 1989 г. библиографии Материалы к библиографическому указателю мемуарной литературы о Тартуском университете зарегистрировано 270 наименований на 11 языках.

Он является составителем, автором предисловий и комментариев двух томов воспоминаний, вышедших на эстонском языке – Mlestusi Tartu likoolist (17.-19. sajand). Tln., 1986; Mlestusi Tartu likoolist, 1900-1944. Tln., 1992.

Следующий круг научных исследований С. Исакова связан с его архивными изысканиями в области истории эстонской литературы, журналистики, общественной и культурной жизни. В поисках новых материалов он работал не только в эстонских. но и во многих российских архивах. К работе в архивах были привлечены и студенты. Итогом этих архивных разысканий явился цикл статей и сообщений, прежде всего посвященных цензуре дореволюционной эстонской печати, театра и библиотек. Значительная часть этих работ позже вошла в книгу Arhiivide peidikuist.Tl., 1983.

С. Исаков много сделал для знакомства русских читателей с эстонской литературой. Он – автор вступительных статей и комментариев к сборнкам Поэты Эстонии. Л., 1974 в малой серии авторитетной Библиотеки поэта и Эстонская новелла XIX-XX веков. Л., 1975, а также автор предисловий и послесловий к русским и украинским переводам ряда эстонских авторов – О. Лутс, Э. Вильде, М. Траат, Я. Кросс, А. Хинт, Р. Сирге. Одновременно он активно знакомил эстонских читателей на страницах газет и журналов с русской культурой и литературой, также с другими литературами народов Советского Союза.

Культуру Эстонии и ее русского национального меньшинства С. Исаков представлял как на страницах российских, так и украинских литературных справочников, в эстонских энциклопедиях им написаны почти все статьи по литературам народов СССР и ряд статей по русской литературе.

Библиография трудов проф. С. Исакова насчитывает более 900 наименований на 14 языках.

Наряду с преподавательской и научной деятельностью С. Исаков вел общественную и организаторскую работу. Он был научным руководителем кружка русской литературы Студенческого научного общества, ответственным редактором студенческих работ, ответственным организатором литературных олимпиад школьников Эстонии по русским школам, членом комиссии по истории университета, Совета библиотеки университета, членом президиума правления Эстонского фонда культуры и т.д. В 1995 г. С. Исаков был избран в Рийгикогу и входил в Комиссию по культуре. Как влиятельное и доверенное лицо С. Исаков избирался в правление ряда общественных организаций, таких как Совет фонда интеграции, комиссия Целевого капитала по литературе Культурного капитала Эстонии (Eesti Kultuurkapitali Kirjanduse Sihtkapital). Он был также одним из инициаторов создания Русского исследовательского центра в Таллине, целью которого является изучение истории и современного положения русских в Эстонии.

В 1997 г. проф. С. Исаков передал библиотеке ТУ часть своего архива, некоторые материалы были добавлены в 2003 году. Переданы были рукописи опубликованных и неопубликованных статей за 1950-е – 1990-е гг.

и рабочие материалы к ним, также небольшая часть материалов, отражающая преподавательскую деятельность проф. С. Исакова. Поскольку проф. С. Исаков продолжает вести активную научную и общественную деятельность и его личный архив постоянно растет и дополняется, решено было описать уже переданные материалы как опись 1 личного архива С. Г. Исакова (Fond 157, nim.1). Рукописи были систематизированы фондообразователем, уложены в папки и надписаны. Хотя при обработке папки были заменены на архивные, составленные фондообразователем надписи учитывались при библиографическом описании единиц хранения и по возможности не изменялись.

Использованная литература:

Беззубов, В., Коор, М. Краткий очерк жизни и деятельности С. Г. Исакова // Профессор С. Г. Исаков. Биобиблиографический указатель. 1953-1990.

Тарту, 1991. С. 7-17.

Шор. Т. Призвание – ученый: К 70-летию профессора Тартуского университета Сергея Геннадиевича Исакова // Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 1. Таллинн, 2001. С. 4-11.

–  –  –

1 Профессор С. Г. Исаков: Библиограф. указатель. 1953-1990 / Сост.

М. Коор. Тарту, 1991.- 119. с. Печатное издание.

2 Kоор, М. Библиография работ С. Г. Исакова за 1991-2001 гг. // Труды русского исследовательского центра в Эстонии. Таллинн, 2001. С. 12-40.

Печатное издание.

–  –  –

3 Исаков, С.Г.

Материалы по русской литературе и культуре на страницах немецкой прибалтийской печати начала XIX века. Машинопись с рукописн. испр.

[1966] 116 л.

Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1966. Вып. 184: Тр. по рус. и слав.

филологии, 9. Литературоведение. С. 142-202.

4 Исаков, С. Г.

Esthonia и Der Refraktor (1836-1837) как пропагандисты русской литературы. Машинопись.

[1971] 39 л.

Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1971. Вып. 266: Тр. по рус. и слав.

филологии, 18. Литературоведение. С. 16-52.

5 Исаков, С. Г.

Русская культура и литература на страницах немецких прибалтийских журналов 1810 – 1830-х годов. Машинопись с рукописн. испр.

[1973] 73 л.

Опубл.: Учен. зап. Тарт. ун-та. 1973. Вып. 306: Тр. по рус. и слав.

филологии, 21. Литературоведение. С. 392-430.

6 Исаков, С. Г.

Материалы по русской литературе и культуре на страницах немецкой прибалтийской печати начала XIX века. Рабочие заметки. Рукописн. и машинописн.

Середина 1960-х – середина 1970-х гг.

1 папка

–  –  –

8 Материалы по защите докторской диссертации С. Г. Исакова Русская литература в Эстонии в XIX в.: протокол заседания Ученого Совета Тартуского ун-та, выступления С. Г. Исакова, отзывы на диссертацию, газетные вырезки и др. Манинописн. и рукописн.

99 л.

На рус. и эст. яз.

–  –  –

Материалы международной научной конференции Достоевский и Эстония: программа и тезисы докладов. Компьютерная распечатка.

Ноябрь 1996. Таллинн IV, 39 л.

–  –  –

Материалы международной конференции Русская, украинская и белорусская эмиргация в Чехословакии между двумя мировыми войнами.

(14-15 авг. 1995. Прага): программы конф., доклад С. Г. Исакова Связи русской общины в Эстонии с Пражским центром российской эмиграции в 1920-е – 1930-е гг., статья С. Г. Исакова о конф., рабочие заметки.

Машинописн., рукописн., печатные.

1994-1995 43 л.

Л. 27: Фотография.

–  –  –

55 Исаков, С. Г.

Книга полезная, но с изъянами… Рецензия на книгу:

Гайнуллин, М., Бобылева, В. Эстонская Пушкиниана. Таллинн, 1999.

Компьютерная распечатка.

12 л.

–  –  –

96 Исаков, С. Г.

Эстонско-узбекские литературные связи. Рабочие заметки, библиография, автореферат канд. дис. Н. Ахмедова Литературные связи Узбекистана и Прибалтики (Ташкент, 1979). Рукописн. и печатные.

1970-е – 1980-е гг.

1 папка

–  –  –

117 Армянские студенты в Тартуском (Дерптском) университете.

Алфавитная картотека. Составлена студентом ТГУ на основе архивных материалов ЦГИА ЭССР.

[ 1960-е – 1980-е гг.] 1 папка

–  –  –

124 Бородовский, Сергей Андреевич, воспитанник Тартуского ун-та Смоленское землячество Юрьевских студентов в годы 1906 –

1911. Воспоминания; Материалы об ученом-радиологе, выпускнике Юрьевского университета Владимире Андреевиче Бородовском.

1914, 1966 –1969 59 л., с фоторгафиями Л. 2-6: Письмо и телеграммы С. Г. Исакову.

Материалы присланы С. Г. Исакову С. А. Бородовским.

125 Шестакова, Евгения Васильевна Воспоминания вольнослушательницы. Публ., вступит. заметка и комментарии С. Г. Исакова. Варианты статьи. Машинописн. и рукописн.

157 л.

Л. 1: Письмо Е. В. Шестаковой С. Г. Исакову. 3 фев. 1968.

Москва.

Опубл. в сокращенном виде: Таллинн. 1982. 5.С.93-109.

–  –  –

145 Исаков, С. Г.

Отзыв о статье Жаков К. Ф. для энциклопедического справочника Русские писатели 1800-1917, рабочие заметки, библиография.

15 л.

Л. 1: Письмо изд-ва Советская энциклопедия С. Г. Исакову. 8 июля 1987. Москва.

–  –  –

171 Исаков, С. Г.

Ф. Р. Крейцвальд и его сборник Старинные эстонские сказки.

Рукопись статьи и рабочие заметки. Машинописн. и рукописн.

[1997] Опубл.: Крейцвальд, Ф. Р. Сказки. Таллинн, 1997. С. 203-219.

–  –  –

II Преподавание эстонской, русской и литератур бывшего Советского Союза в высших и общеобразовательных школах

1. Методика преподавания. Учебные пособия. Программы

–  –  –

185 Исаков, С. Г.

К вопросу о роли русской литературы в процессе обучения русскому языку учащихся-эстонцев. Доклад, тезисы доклада, рабочие материалы. Машинописн. и рукописн.

39 л.

–  –  –

187 Исаков, С. Г.

Литература народов Закавказья. Материалы учебного пособия для студентов: рецензия Л. С. Сидякова, рукопись главы Древняя и средневековая литература народов Закавказья, рабочие материалы.

Машинописн. и рукописн.

1980-е гг.

1 папка Опубл.: Литература народов Закавказья. Тарту, 1990.

188 Программы по эстонской литературе для русскоязычных школ Эстонской Республики. Машинописн.

58 л.

–  –  –

196 Материалы литературных олимпиад учащихся русских школ Эстонии: инструкции по проведению олимпиад, задания, списки участников, отчеты и др. Машинописн. и рукописн.

1966 - 1981 1 папка

–  –  –

Selles inventarinimistus on 199 (sada heksakmmend heksa) silikut numbritega 1-199. Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja


Похожие работы:

«http://gefter.ru/archive/6589 ????? Журнал Гид Тезисы Популярное Авторы Архив Гефтера Антоон де Баетс Злоупотребление историей: границы, определения и исторические перспективы Тезис о "злоупотреблении" историей в последние десятилетия не сходит с уст, но есть ли сист...»

«Управление образования администрации Канашского района Чувашской Республики Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Шихазанская детская школа искусств" Канашского района Чувашской Республики Дополнительная предпрофессиональная общеоб...»

«Социологическое наследие ©1998 г. П.А. СОРОКИН ОБЗОР ЦИКЛИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА От редакции Названная статья П.А. Сорокина появилась на свет в 1927 г. в американском журнале Social forces (сентябрь 1927 г., с. 28-40, г. Балтимор, штат Мериленд). Спустя 70 лет она впервые публ...»

«Эмансипация. В 20-ом веке взаимоотношения между мужчинами и женщинами настолько извратились, что уже нельзя обойти стороной такую очень важную тему, как эмансипация. И эта проблема, к сожален...»

«ДИНO МОХСЕНИ ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУР ТАДЖИКИСТАНА И АФГАНИСТАНА НА ПРИМЕРЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАХМУДА ТАРЗИ И САДРИДДИНА АЙНИ 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (таджикская литература) АВТОРЕФЕРАТ диссертации...»

«История развития биатлона в Республике Коми Первую страницу БИАТЛОНА в республике великолепно открыл динамовец из Сыктывкара Владимир Фомин. В 1954 году на чемпионате СССР он выиграл в гонке патрулей и выполнил норматив Мастера спорта...»

«gg НАУЧНЫ Е ВЕДО М О СТИ |Р Я С ери я История. П олитология. Эконом ика. И нф орм атика. 2 0 1 5 № 1 (1 9 8 ). Выпуск 33 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ УДК 94(471.045 ШВЕДСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ В НОВГОРОДЕ: СУДЕБНАЯ СИСТЕМА И СУДОПРО...»

«Абдалла Ахмед аль-Балуши Приоритетные направления внешней политики Султаната Оман (1990-2011 гг.) Специальность 07.00.15 История международных отношений и внешней политики АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук...»

«Е. П. Блаватская Из серии Nightmare Tales (Кошмарные рассказы) Пещера Эхо Странная, но правдивая история Эта история записана по рассказу её непосредственного свидетеля, русского дворянина, очень набожного и совершенно надёжного человека. Более...»
 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.