WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

«О. В. Джежелей, ИЗДАТЕЛЬСТВО РАНОК А. А. Емец Литературное чтение 4 класс Круг учебного детского чтения представлен в учебнике произведениями фольклора, ...»

О. В. Джежелей,

ИЗДАТЕЛЬСТВО

РАНОК

А. А. Емец

Литературное

чтение

4 класс

Круг учебного детского чтения представлен в учебнике произведениями

фольклора, писателей ХІХ, ХХ и ХХІ века. Писатели каждого временного

периода выделены в отдельный раздел, что дает возможность ребенку

представить литературу как исторический процесс. Кроме того, учебник

содержит произведения игровой поэзии, характерной для современного

круга детского чтения. При этом «проходных произведений» в учебнике нет — только образцовые.

Автор-писатель выходит в учебнике на передний план, занимает более существенное место.

В учебнике прослежены связи русской литературы с украинской и мироВсе произведения по объему вой литературой, что дает возможность и направленности доступны решить проблему повышения уровня восприятию детей 9–10 лет осведомленности и ориентировки реи позволяют формировать знания, бенка в круге чтения.

умения и навыки грамотного освоения произведения.

Для того чтобы сформировать у учащихся систему читательских знаний, умений и навыков, в учебнике помещен раздел «Беседа о произведениях, книгах, писателях». Такая форма позволяет организовать освоение художественного произведения при постоянном обращении учащихся к тексту. Учебник содержит также рекомендации для самостоятельного чтения учащихся.

Каждый раздел учебника заканчивается «Литературной справкой»

и итоговыми материалами рубрики «Книгочей», что помогает обобщить знания учащихся как на практическом, так и на теоретическом уровне.

Учебник сопровождается электронным приложением, материалы которого позволят учащемуся качественно выполнить задания учебника, будут стимулировать его мотивацию к изучению предмета, а также способствовать расширению общего кругозора младшего школьника.

ВисноВки фахіВціВ, які здійснюВали експертизу підручника:

Підручник має чітку структуру та логічну послідовність викладу навчального матеріалу. Мова підручника є зрозумілою для учнів, відповідає нормам літературної мови. Діалогічність деяких текстів підручника повинна сприяти залученню школярів до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукати їх до власних суджень, висновків, міркувань.

А. В. Литовченко, учитель СЕПШ ХГУ «НУА», учитель початкових класів, учитель-методист В оригінал-макеті підручника зібрано кращі зразки художньої літератури, подано необхідні коментарі, пояснення, шо дозволяє диференційовано підійти до навчання, учням самостійно виконувати відповідні завдання, розуміти сутність твору. Цьому сприяють й ефективні прийоми спонукання

–  –  –

На особливе схвалення заслуговує застосований авторами підручника підхід до роботи над текстами: довідкова та бібліографічна інформація, питання до оповідань, творчі завдання, зразки висловлювань, поради, звернення, вказівки до дій, рекомендований список літератури для позакласного та самостійного читання об’єднані під заголовками «Самостійна робота в класі та вдома», «Бесіда о творах, книгах, письменниках». В кожній частині передбачено «Літературну довідку» як скорочений коментар пояснювального характеру, в кінці кожного розділу є завдання на перевірку рівня засвоєного матеріалу на основі теорії поетапного формування розумових дій — «Книгочей».

Варто відмітити належний науковий рівень викладу теоретичного матеріалу, вдало поєднаного з його доступністю.

Н. Кузьмінська, учитель початкових класів Одеської ЗОШ № 81 І–ІІІ ступенів Змістове наповнення рукопису відповідає віковим особливостям учнів. Мова доступна, зрозуміла, яскрава. Пояснення чіткі, лаконічні, достатня кількість ілюстрацій. Змістове наповнення та структура підручника дозволяють учневі успішно самостійно користуватися ним. Зміст текстів та завдань до них сприяє залученню школярів до власних суджень, міркувань, висновків.

О. М. Гезей, старший викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Ідеї диференціації реалізовані в оригінал-макеті підручника в розділах для формування прийомів самостійного читання та вихід на вільне читання за інтересами, а також у системі завдань, запитань, вправ тощо. Важливо відмітити наявність конкретних адрес Інтернету, за якими учень може самостійно працювати та відшукати відповіді на запитання підручника, підготуватись до розділу, який буде вивчатись.

А. М. Оксанюк, методист НМЦ управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради

–  –  –

Одно из самых трудных дел Одно из самых трудных дел — Не делать сразу двадцать дел, А что ни час — Уметь всё время Иметь на всё

Свой час и время:

И на безделье, и на труд, И на веселье пять минут, И на потеху сладкий миг, И долгий час на чтенье книг.

И. А. Мазнин

–  –  –

Ну что за шейка, что за глазки!

Рассказывать, так, право, сказки!

Какие пёрышки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!

Спой, светик, не стыдись!

Что ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты мастерица, Ведь ты б у нас была царь-птица!»

Вещу5ньина* с похвал вскружилась голова, От радости в зобу дыханье спёрло,— И на приветливы Лисицыны слова

Ворона каркнула во всё воронье горло:

Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

Л. н. толстой (1828–1910) прыжок (Быль) Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе.

Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было — она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему, или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали ю. н. тынянов (1894–1943) поступление в лицей (Из книги «Рассказы о Пушкине») Лето неприметно кончалось. Уже зелень в Летнем саду стала скучной и пыльной. Вялые жёлтые листья кое-где виднелись. Наступил август. Лето было в этом году бурное, с частой грозой. Мостовая в одно мгновенье белела от града, точно покрытая снегом.

Александр был избран кандидатом в лицей.

Дядя, оборотясь к Александру, сказал ему кратко:

— Ты кандидат.

Предстояло представиться министру, а на восьмое августа были назначены экзамены; кандидаты, которые не успели прибыть, должны были явиться двенадцатого и самое позднее восемнадцатого августа.

Василий Львович, сидя за чашкою шоколада, захотел проверить познания племянника. Грамматическое Ф. и. тютчев (1803–1873) Весенние воды Ещё в полях белеет снег, А воды уж весной шумят — Бегут и будят сонный брег, Бегут и блещут и гласят…

Они гласят во все концы:

«Весна идёт, весна идёт!

Мы молодой Весны гонцы, Она нас выслала вперёд!»

Весна идёт, весна идёт, И тихих, тёплых майских дней Румяный, светлый хоровод Толпится весело за ней!..

Ф. и. тютчев (1803–1873) Весенние воды Ещё в полях белеет снег, А воды уж весной шумят — Бегут и будят сонный брег, Бегут и блещут и гласят…

Они гласят во все концы:

«Весна идёт, весна идёт!

Мы молодой Весны гонцы, Она нас выслала вперёд!»

Весна идёт, весна идёт, И тихих, тёплых майских дней Румяный, светлый хоровод Толпится весело за ней!..

–  –  –

Самостоятельная работа в классе и дома

1. Принесите в класс произведения известных поэтов. Позна­ комьте с ними одноклассников.

2. Организуйте в классе чтение стихов русских и украинских по­ этов. Читайте стихи на языке оригинала.

Литературная справка Памятник литературы Памятник — сооружение в память какого­то лица или собы­ тия.

Памятники ставят писателям и даже книгам, которые стали достоянием народа. Такие писатели — гордость страны.

Памятники сооружают и литературным героям, книги о кото­ рых читают из поколения в поколение. Например, на памят­ нике Пиноккио, герою сказки итальянского писателя Карло Коллоди написано: «Бессмертному Пиноккио — благодарные читатели в возрасте от четырёх до семидесяти лет».

Памятник литературы — это произведение, которое живёт в  века5х*.

Например, литературным памятником является «Изборник Святослава», который люди читают с 1073 года — почти тыся­ чу лет.

Кому поставлены эти памятники? В каких странах и в каких городах они стоят?

–  –  –

— Ты знаешь, я почти физически ощущаю страдания своих пациентов,— сказал мне однажды папа.

Сказал тихо, чтобы мама и бабушка не услышали. Он даже тихо стесняется говорить им такие слова, потому что они кажутся ему слишком громкими. А может быть, он просто не хочет, чтобы мама знала, как часто он «физически» ощущает страдания.

А мне папа рассказывает обо всём! Даже о том, что всю жизнь, начиная с четвёртого класса, он любит одну только маму.

— Некоторые приятели удивляются этому,— сказал как-то папа.

— Пусть удивляются! — воскликнул я.— Несчастные! Просто они никогда не встречали таких женщин, как мама… г. з. глушнёв (1940–1996) ещё на чёрных ветках Ещё на чёрных ветках почки спят, В тени деревьев снег лежит по-прежнему, Но, как наседка крошечных цыплят, Весна на солнце вывела подснежники.

Я их искал, наверное, полдня.

Я их нашёл!

…Но как к ним прикоснуться?

Они живые.

Смотрят на меня.

Они вот-вот готовы улыбнуться.

Я не могу прийти домой с цветами.

Я сделаю другой подарок маме.

Самостоятельная работа в классе и дома

1. Геннадий Захарович Глушнёв и Елена Валентиновна Григорьева рассказывают о современных ребятах. Что и как они расска­ зывают?

2. Читай, думай, сопереживай. Выбирай, что прочитаешь друзьям.

3. Принеси в класс любимые стихи и прочитай одноклассникам.

От чиСтОгО иСтОКа Раздел 3 В пРеКРаСнОе ДаЛёКО из современной детской литературы

–  –  –

Весеннее утро началось мирно, а кончилось большим скандалом.

Первым, как всегда, пришёл Аркаша. Он поспешил на делянку, где выращивал чувствующие цветы. Все растения умеют чувствовать, но попробуй разберись в их чувствах.

При виде Аркаши цветы закивали головами; они раскрывали лепестки, шевелили листьями и изображали радость. Аркаша подключил шланг и начал поливать своих питомцев тёплой витаминной водой.

Затем пришёл Джавад. Он покормил зверей в клетках и выпустил на волю питекантропа Геракла, который тут же помчался к домику, где ночевали три собаки — Полкан, Руслан и Султан, которые, как ни странно, были сёстрами. Собаки летом работали Зато возглас Алисы услышала Машенька Белая.

— Разумеется,— сказала она.— Пашка Гераскин сидел там вчера до поздней ночи, а убрать за собой не удосужился.

— А вот и он,— сказала Наташа Белая.— Лёгок на помине.

Пашка Гераскин медленно шёл к станции по кокосовой аллее и на ходу читал книгу. На обложке крупными буквами было написано: «Мифы Древней Греции».

— Обратите внимание,— ехидно сказала Машенька Белая.— Этот юноша хочет узнать, как чистят авгиевы конюшни.

Пашка услышал, остановился, заложил страницу пальцем и сказал:

— Могу сообщить, что Геракл — значит «совершающий подвиги из-за гонений Геры». Кстати, Гера — это жена Зевса.

Питекантроп Геракл услышал своё имя и заявил:

— Дай банан.

Зато возглас Алисы услышала Машенька Белая.

— Разумеется,— сказала она.— Пашка Гераскин сидел там вчера до поздней ночи, а убрать за собой не удосужился.

— А вот и он,— сказала Наташа Белая.— Лёгок на помине.

Пашка Гераскин медленно шёл к станции по кокосовой аллее и на ходу читал книгу. На обложке крупными буквами было написано: «Мифы Древней Греции».

— Обратите внимание,— ехидно сказала Машенька Белая.— Этот юноша хочет узнать, как чистят авгиевы конюшни.

Пашка услышал, остановился, заложил страницу пальцем и сказал:

— Могу сообщить, что Геракл — значит «совершающий подвиги из-за гонений Геры». Кстати, Гера — это жена Зевса.

Питекантроп Геракл услышал своё имя и заявил:

— Дай банан.

Литературная справка Читатель — тот, кто читает какие­либо литературные про­ изведения, владеет читательскими знаниями и умениями, имеет читательский кругозор.

Читательский кругозор — это знание авторов, произведе­ ний, тем чтения.

Круг чтения — все книги, изданные для детей, а  также дет­ ские газеты и журналы.

–  –  –

Вот и кончены наши заботы — Спит задачник, закрыта тетрадь.

Руки тянутся к книге. Но что ты Будешь, мальчик, сегодня читать?

Хочешь, в дальние синие страны, В пенье вьюги, в тропический зной Поведут нас с тобой капитаны,


Похожие работы:

«Конкурс "Шаги в науку" Секция: физика Название работы: "Физические свойства нетканого материала" Автор работы Нагаев Степан Сергеевич, г. о. Тольятти, МОУ СОШ №25, 8Б класс Научный руководитель Некрасова Тамара Васильевна Учитель истори...»

«УДК 94(47) ББК 63.3(2) П37 Платонов, Сергей Федорович П37 Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. – Москва : Издательство АСТ, 2017. – 718 [2] с.: ил. – (Иллюстрированная история). ISBN 978-5-17-097321-7 "Пол...»

«Эрнст Экштейн НЕРОН Альфред Рамбо ПЕЧАТЬ ЦЕЗАРЯ КОЛЛЕКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ Москва "Вече" УДК 821.112.2+821.131.1—311.6 ББК 84(4Гем; 4Фра) Н54 Н54 Нерон : роман / Эрнст Экштейн ; пер. с нем. / Печать Цезаря : роман / Альфред Рамбо ; пер. с фр. Л. Шелгуновой...»

«УДК 821.161.1-3 ББК 84(2Рос=Рус)6-44 З-32 Все истории и их участники вымышленны. Любые совпадения с реальностью являются случайными. Записки гаишника. — Москва : Эксмо, 2015. — З-32 192 с. — (От первого лица). ISBN 978-5-699-75493-9 Эта книга перевернет ваше представ...»

«тъъ и,ч ^ -V L И. Я. ТЕНЮШЕВ. Я. ЯКОВЛЕВ ипяст Национальная библиотека ЧР k-022475 к-022475 В О ЗВ РА Т И Т Е КНИГУ НЕ L о б о зн а ч е н н о г о з д е с ь ср о к а И. Я. TEHIOLUEBic л ъъ И. Я. ЯКОВЛЕВ ПУБЛИЦИСТ Ч е б о ксар ы Ч ув а ш ск о е кн...»

«Філософія науки: традиції та інновації, 2015, № 1 (11) SUMMARY Dieniezhnikov S. S. Methodology of foresight in scientific prediction of the future. The article is devoted to the development of methodology of foresight in scientific prediction of the future. Particular emphasis is directed at under...»

«Классный час Дети – герои Великой Отечественной войны Цели и задачи урока: Воспитание чувства гордости и любви к Родине. Знакомство учащихся с историей страны. Привитие уважения к героям Великой Отечественной войны....»

«Дети – детям вып.2 Рассказы о музыке, сочинённые детьми Тема: "Музыка, которую я играю"Авторы текста: Власова Анастасия Колпащикова Мария Чернявская Ангелина Швачий Никита Возраст детей 8-10 лет. Младшая группа Руководитель работы – Чистова Н....»

«История профессии История профессии врача начинается с древности, когда за много сотен лет до нашей эры существовали особые люди, которые могли лечить всякие недуги. Они пользовались подручными средствами для медицинской помощи травами, плодами и их корнями, наст...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ им. Р.Г.КУЗЕЕВА УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ...»
 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.