WWW.KNIGA.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Онлайн материалы
 

«Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини. Незабаром мине вже 35 років, як в українській історіографії по­ ставлено ...»

Документ до історії державного скарбу давньої

Гетьманщини.

Незабаром мине вже 35 років, як в українській історіографії по­

ставлено тему-про історію фінансового устрою давньої Гетьманщини.

Ще В. А. Мякотін в одній -із ранніх своїх праць з історії українського

селянства одзначає, яку особливу вагу має ця тема для дослідника, що

хоче зрозуміти різні сторони тодішнього соціяльного й державного життя.

Але й „до днешнього днє“ наша історична наука не має не тільки суціль­

ного огляду історії державного господарства, але навіть основні питання цієї історії не висвітлено, ба навіть і не завсіди поставлено. Правда, остан­ німи часами в літературі з’явилося дещо, що порушує теми з державного господарства (проф. М. Слабченко, Руднів, раніше проф. В. Барвинський), але ці розвідки не можна вважати за такі, що цілком виразно розвязують усі питання або вичерпують їх хоч до деякої міри — питання організації державного господарства, походження цієї системи оподат­ кування, впливу цієї системи на державний організм та обтяжливости її для окремих клас людности, зазначені автори не розвязують, бо для такого категоричного висновку довелося-б проробити величезну архівну дослідницьку роботу. Так стоїть справа що-до історії фінансів XVIII в.

Що-ж до фінансової історії перед-Мазепиних часів, то тут становище ще гірше. Власне тільки праця КршГякевича про державний скарб гетьмана Хмельницького *) дає спробу висвітлити деякою мірою питання скарбових прибутків, але брак джерел примусив автора цієї цікавої спроби до на­ вряд чи можливої в даному разі методи порівнювати цифри прибутків старосте, що після 1648 року перейшли під владу Б. Хмельницького.Налагоджене господарство таких старосте і прибутки від нього ніяк не можна рівняти з тим станом, що утворився після 1648 року. Давній апа­ рат було дощенту знищено, колишні відносини порушено і прибутки старосте у жадному разі не могли навіть у далекій мірі нагадувати дав­ ніх старостинських „провентів“.

Що-до пізнішого часу, то знову дослідник не має жадного хоч-би трохи точного матеріялу. Увесь архівний український матеріял загинув р. 1709 у Батуринському державному архіві. Єдине монументальне джерело до історії економічного стану людности та організації зборів і податків 0 Зап. Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові, том 130.

2 Віктор Романовський з лівобережної людности, це переписні книги 1666 року1 Але й це ).

джерело по-перше не повне, а по-друге це тільки маштаб, яким можна міряти тодішнє народне та державне господарство, а не кінцевий на­ слідок певного способу державного господарювання, як от прибутковий реєстр 1678 р., який ми подаємо далі.

Отже виписка з прибутково-видаткових книг року 1678 являє собою унікум, подібного йому немає, як джерело для студій над державним господарством України XVII віку.

Історія оренди (горілчаної, дьогтьової та тютюнової) — цікава сторінка з історії фінансів давньої України. Як і всю історію фінансів, істо­ рію оренди XVII віку досі не вивчено. Ще зовсім недавно один з молод­ ших дослідників висловив твердження, що оренд у Гетьманщині з часів короткотривалої спроби Юрія Хмельницького аж до Самойловичевого геть­ манування не було* Це помилка. Оренди були і за Бруховецького, були 2).

й після нього; звісток про оренди мало за ці часи, набагато більше їх збереглося з часів гетьмана Самойловича та Мазепи. Року 1678 12 лю­ того приїхали до Москви гетьманські посли провадити переговори про різні справи, найперше заявили про повну готовість до війни, а потім почали мову про неминучу потребу запровадити оренди на Україні, щоб тим поповнити гетьманський скарб і дістати грошей на виплату утримання охочим полкам. Справа про ці переговори переховується в Москві під назвою „Дла Малороссійскіе 1678 года“ на 78 аркушах. Заголовок має такий „Пріезд в Москву гетманских послов и о постановленій оренд вовсей Украине“. Переховується справа в „Древлехранилищі“ (в’язка 50-а;

1678 р. № 5).

10 листопада того-ж-таки 1678 року до Москви приставлено було рахунки гетьманського скарбу. Ці рахунки складено 28 жовтня того-ж самого року. Писано цей документ українським скорописом, дуже добре, аркуші зшиті в „тетрадь“ — зберігся документ погано і в деяких місцях зотлів. Сумнівів що-до своєї автентичности не викликає жадних. Пере­ ховується тепер у „Древлехранилищі“ в Москві в колекції „Подлинников“ 363 _....

№ 24$ ' ДРУКУЄ ° його цілком, нічогісінько не проминаючи.

М

–  –  –

Реестръ якъ много грошей арендовныхъ по указу ясновельможного его милости пана гетмана з якихъ полковъ, городовъ и слъ побралемъ в року 1678 в розныхъ мсяцехъ и числехъ.

–  –  –

Полкъ Полтавский тысячей у десяти пущено. З того полку рукъ моихъ дошло полосмы тисячи, еще золотихъ осмь сотъ одебралемъ, противъ Снятина, безъ пяти талярей, іюня дня 6.

Полкъ Миргородский тисячь за шсть пущено. 3 того полку Миргородского дойшло рукъ моихъ тисячь шсть безъ 20 копъ.

Полкъ Переяславский тисячь за пять пущейо. 3 того полку Переяславского рукъ моихъ дойшло золотыхъ тисеча, еще тисячу зол. другую на Артополоти Мая 27 одобралемъ, еще тисячу третью одобралемъ.

Полкъ Прилуцкий тисячь за пять пущено. 3 того Прилуцкого полку рукъ моихъ вся сума тисячь пять дошла.

Полкъ Лубенский тисячь за десять пущено. 3 того полку у арандаровъ панъ хоружий войсковий тисячь шсть взявши при иныхъ гро­ шахъ роздалъ полку пана Новицкого; тисячь чтири я взялемъ безъ пятидесять и безъ двохъ золотыхъ.

Полкъ Кіевский пущено тисячь за пять. 3 того полку панъ Кочубй з Самуйломъ Новомлинскимъ всю суму одебравши роздали при иншихъ грошахъ на полкъ пана Павловского.

Полкъ Стародубовский чпущено тисячь за десять. 3 того полку розказано за всю суму одягнути пхотный полкъ Дмитровъ, тамже в Стародуб.

Полкъ Чернговский тисячь за тринадцать пущено. 3 того полку за всю суму презъ пана полковника казано пхотный полкъ Гарасимовъ одягнути, одягнень, а по одягненю взялемъ в пана полковника тисячь чотыре и зол. шесть сотъ; у Стріевского зол. чтыриста не брано, а по­ томъ одобрано всхъ тыхъ пяти тысячей, що одобралемъ отъ Чернговского не доличились зол. тридцять и зол. двохъ.

Полкъ Гадяцкий тысячей за осмь пущено. 3 того полку предъ стый (?) по указу ясновельможного Его милости пана Гетмана тисячь дв и зол.

сто взято и оддано на полкъ пхотный Рубановъ, а остатокъ остаютъ винний.

Полкъ особливе Нжинский.

Тарасу, мщанину нжинскому, самый городъ Нжинъ з сотнями Борсуковою сотнею, Касяновою сотнею, Абакумовою сотнею, Вертевскою сотнею, Прохоровскою сотнею, Мринскою сотнею, Олишевскою сотнею, Девицкою сотнею за пять тисячь на рокъ цлый пу­ стилось.

3 которого Тараса полтрет тисячи золотыхъ одобралемъ.

Городъ Глуховъ тисячь за три пустилось, вс гроши тисячь три одобралемъ до рукъ своихъ.

Городъ Кролевецъ за тисячу зол. пустилось, оттоль дорукъ моихъ одобралемъ зол. осмь сотъ.

Городъ Воронижь за тисячу и за двсте зол. пустилось, оттоль взялемъ до рукъ своихъ зол. тисячу.

Городъ Коропъ за дв тысячи пустилось, всю суму тисячь дв до рукъ моихъ одобралемъ.

Віктор Романовський Городъ Борзна за полтори тисячи пустилось, оттоль зол. полосма ста до рукъ одобралемъ.

Городъ Конотопъ за дв тисячи пустилось, оттоль взялемъ зол.

шсть сотъ и талярей десять.

Городъ Новые Млыны за девятьсотъ зол. пустилось, зол. осмь оттоль взялемъ.

Івангородзкая сотня пустилась за зол. двсте, оттоль взялемъ зол.

сто еще и остатокъ раты зол. другую сто одебралемъ Мая 3 презъ сотника Батуринского.

Сотня Шаповаловская з селами Ігнату Калницкому пустилось зол, за смь сотъ, оттоль талярей сто взялемъ до рукъ.

Села сотн Батуринское.

Село Красное и Митченки Івану Сосц зол. за пять сотъ пусти­ лось, оттоль взялемъ зол. чотыриста.

Село Артюшу Бутовичу зол. за двсте, оттоль взялемъ зол. сто.

Село Тростянку талярей за двадцать пустилось, вс гроши талярей двадцать одобралемъ.

Село Палчики зол. за полсемадесять пустилось, вс гроши одборалемъ.

Село Обмановъ зол. за сто за десять пустилось вс гроши одо­ бралемъ.

Село Ксендзювку и село Мельню за сто зол. пустилось, оттоль зол. пятьдесять одобралемъ.

Сотню Бахмацкую талярей за сто пустилось, оттоль взялемъ зол.

двсте.

Тоежь сотн село Городище зол. за сто пустилось, вс гроши одобралемъ зол. сто.

Село Рожественное и Краснополе зол. за чотыриста пустилось, оттоль взялемъ зол. сто, одобралемъ еще Мая 10 зол. сто.

Село ратуши Батуринское, Алтынувку, зол. за двсте и за сорокъ пустилось, оттоль взялемъ зол. полтораста, еще и остатокъ раты взя­ лемъ таляровъ тридцать Мая 3 презъ сотника Батуринского.

Село Карилено зол. за сто пустилось, оттоль копъ десять взято.

Новомлинское сотн село Головенку Церулику пустилось зол. за полтораста, оттоль взялемъ тридцать копъ грошей.

Село Шабалиновъ зол. за сто пустилось всю суму одобралемъ за тое село.

Всее сумы зъ полковъ и городовъ розныхъ раты, якая до рукъ его милости пана Асаула енералного отъ арандаровъ отдана, выходитъ сорокъ И чотыри ТИСЯЧИ шестьсотъ пятдесять и шесть ЗО Л. і РОСХОДЫ.

Зобраное сумы росходы кому що по указу ясновелможного его милости пана Гетмана и на який полкъ выдано.

На полкъ пана Новицкого комонный выдалемъ презъ пана хоружого войскового тисячь пять, Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини 5 А тисячь шсть тотъ же панъ хорунжий в Дубенскихъ арандаровъ взявши, тому жъ роздалъ полку.

На полкъ пана Павловского комонный выдалемъ грошей тисячь дв зол. шесть сотъ безъ десяти зол.

Томужь полку панъ Кочубей в арендаровъ Козелскихъ тисячь пять взявши, при тыхъ же отъ мене даныхъ грошей роздалъ.

Паномъ полковникомъ Новицкому и Павловскому по указу панскомъ далемъ зол. чотыриста.

З а тисячу и пятнадцать мосолбесовъ на полкъ пхотный Дмитровъ, мосолбесь рахуючи по шести зол. безъ шостака, выдалемъ грошей полшести тисячи зол. триста и таляровъ тридцать без таляра самому Костднтому.

Полшести тисячи привезено за тотъ мосолбесъ з Стародуба и оддано намъ, а зол. триста еще нашое отдачи и таляровъ тридцать безъ Одного не дойшло.

Напотомъ на Іваневу пхоту за шсть сотъ мосолбесовъ за двад­ цать и за пять такою жъ ценою томужь Костантію выдалемъ грошей тисячь три, зол. шестьсотъ и двадцать пять зол. Мая 1 до тыхъ мосол­ бесовъ на подшите по указу панскомъ, далемъ зол. девять сотъ на полотно.

Якъ столникъ и полковникъ Лупандйнъ в Чегиринъ ишолъ, сотнику его, Василію Широкову, по указу панскомъ далемъ зол. десять.

Козакови Волошинцови, що за пороги посланъ, зол. десять Далемъ.

Ничипору, ЩО дозорцею посланъ Чегиринъ, по указу панскомъ далемъ зол. двадцать.

По указу ясновелможного его милости пана гетмана, Ігнату Бород­ кину, зол. двст и десять зол. безъ трохъ чеховъ за срку и за свинець.

Самому Іваню полковнику и сотникомъ его по указу панскомъ вы­ далемъ со стахъ талярей сто.

Пятидесятомъ человкомъ дракгуномъ и двомъ, а третему порутчику зол. шесть сотъ выдалемъ, рахуючи кождому дракгуну по зол.

одинадцати, а поручнику зол. 26; а тые гроши презъ Шилу послались* Презъ тогожь Шилу Батуринского зол. сто попомъ Чигиринскимъ выдалемъ.

Дракгуномъ при Карвацкомъ в Чегиринъ, посланымъ семидесять человкомъ без одного далося зол. шестсотъ и таляровъ смъ по три таляри на кождого рахуючи.

До тогожь пяти, що по три таляри давано, сержантови еще тал.

далемъ.

Особливе раннымъ шести человкомъ до тоейжь дачи еще далемъ по коп на раны.

Самому Карвацкому далемъ копъ 15.

Хоружому копъ 10.

На куринные казаны капитану и хоружому в руки далемъ зол. сорокъ# 6 Віктор Романовський Мая 3 козакови с полку Полтавского Кобыланова и другому его товаришу далемъ по два таляри, а чотыромъ козакомъ по дв копи чинитъ талярей десять и зол. два. Тые козаки языка Татарского при­ везли взято подъ Самарою.

По указу' панскомъ пану Кожуховскому зол. сорокъ далемъ, Мая 6.

Пасинковскому — копъ 10.

Тишецкому — копъ 10.

Ростковскому — копъ 10.

Лисици — копъ 10.

Кграбовскому — зол. 20.

Гаврилу Бутови — зол. 20.

Сулиманови — зол. 12.

Карбачови —зол. 20.

Дубенскому — зол. 20.

Поддячому Василію Юдину Малороссійского приказу выдалемъ зол. двадцать, Мая 20, якъ до боярина з Батурина повернулъ.

Талярей сто Архимандритови Святогорскому на обитель святую выдалемъ.

Ребриковскому талярей десять далемъ.

Рудимови по указу панскомъ копъ 10 выдалемъ.

Кравченкови зол. 10.

Молодецкому зол. 10 далемъ.

Мурз далемъ зол. 10.

Дзекгармистрови, умовивши его на рокъ цалый отъ Вознесенія Господня зол. за пятдесять, теперь половину отдалемъ грошей копъ 10.

Золотыхъ двсте у пана полковника Чернговского взявши, далисмо пану Пригар за свнець, що в Бородкина куплено; до того еще я з своихъ збираныхъ войсковыхъ грошей талярей 10 далемъ.

Мая 15 по указу панскомъ Пучковскому з Чегирина повернувшему далемъ зол. 15. / Пхотному сотников Феодорови Стронскому Герасимового полку далисмо на казанъ в табор подъ Рпками Мая 16 зол. 8.

Пану Мазеп, що бунчюкъ возячи на посвященіе утратилъ, зол.

девять отдалемъ на Артополот Мая 24.

Маховченку, що бувавъ комоннимъ полковникомъ по указу панскомъ, на сукню далемъ талеровъ пять и собольця отъ пана дано Мая 24 на Артополот.

Розныхъ числъ за Ромномъ полку Іваневого комонному товариству, такъ же на Артополот Кгоркчиному комонному товариству, такъ же Іван Цыноку комонному товариству вышло суми зол. шесть тисячей девятьсотъ тридцать и пять.

Ілковое сотн полку пхотного Иваневого товарыству Стефану Кописченку з товариствомъ на курнный казанъ копъ три далемъ Мая 25-го.

Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини Мая 23 Кгадж и Суботи еще третему товаришу Запорозцомъ талярей по два далемъ войсковихъ грошей, а четвертому зол. пять, тые то козаки привозили листы отъ Хана до полковника Полтавского тромъ и по по пар соб#олювъ дано.

По указу ясновелможного его мил. пана гетмана Шмайлова пхот­ ному Батуринскому козакови зол. два на воз на хомутъ далемъ.

Юня 4 Ратомского слуз, Сполятовскому, далемъ зол. пятнадцать грошей и пару соболей.

Тогожь дня казанъ сотников пхотному з товариствомъ заплатилемъ и оддалемъ за него зол. смь тому сотников, що у Высокомъ стоялъ.

Золотыхъ тисячу з розказаня панского на окупъ Бережецкого сыну отдалемъ.

Феодорови Стеблювскому зол. сорокъ, бывшему запорозкому суд далемъ.

Козакомъ двомъ отъ Куницкого з Немрова присланымъ, одному десять, а другому смь зол. далемъ.

Іюня 19-го Федкови запорозцеви з товариствомъ далемъ зол. 20 на Босткахъ.

Тогожь дня на Кривой Руд сотникови великому, що у Высокомъ стоялъ, зол. 15 далемъ и сукно.

Маленкому сотникови товаришови жь его бывшому далемь зол. 10 и сукно.

На казаны до Ромна робить посыланые на сто казановъ шаговъ по чотырнатцать выдалемъ зол. сто сорокъ на Солоници.

Подъ Городищемъ Юня 20 Мелетову Ватагови, що Поросюкова до Цесара Турецкого оправажалъ, далемъ ему самому зол. 20 и пару собо­ лей, козакомъ семомъ человкомъ талярей по пяти и по соболю, тые козаки пану Турецкого коня даровали.

Того жь дня Шилови Запорозскому далемъ зол. 20 и пару со­ болей.

Грицакови полковникови отъ Гоголя перешлому по указу панъ писарь выдалъ безъ мене зол. 22 на Бочкахъ.

Сотникови Рубанового полку Барченку тамъ же на Бочкахъ дано зол. 20.

Самойлови Милченкови зол. 20 дано.

Мискови зол. 15.

Стефану зол. 15.

Данилу зол. 15.

Якову зол. 15.

Мирону зол. 15.

Якову зол. 15.

Іванови Донцеви таляръ.

Сердюку хорому у Максимовское горы Юня 23 золотый далемъ.

Панъ Новицкий позычилъ зол. грошей войсковыхъ симъ.

Віктор Романовський Шмайлови з товариствомъ на суль далемъ зол. два Юня д. 26 у пристан Днпровое Максимовское.

Тогожь дня Іванови Головчоцу сотнкови пхотному, що при Ли­ сенку з товариствомъ зимовалъ, далемъ талярей пять, хоружому талярей три, асаулови талярей три, а сороку казакомъ тоейжъ сотн кождому дано зол. по осмь, чинитъ суммы всей зол. полчвартаста и таляръ.

Тогожь дня козакомъ Кодацкимъ чотыромъ человкомъ Данилови Мищенкови зъ товариствомъ выдалемъ по два таляри, чинитъ осмь таляровъ, и по штуц габы дано.

Тогожь полку Гарасимового козакомъ у Веровци, що стояли сотни едоровой Атаману Щербин зъ товариствомъ дватцаткомъ человкомъ казанъ купилемъ за три копи.

1678 року 28 Юня сотника Хведора Стронского товариству чело­ вкомъ пятидесятимъ кождому роздали грошей талярей сто и два, а по­ томъ дванатцаткомъ человкомъ по два таляри дали, теды всхъ пер­ шихъ и послднихъ выходитъ сто двадцать шсть талярей.

Мсяца Юня 28 Кгорица чотырохъ языковъ припровадивъ, з кото­ рыми на Москву человка 9 послали его товариства, а онъ само пять отпущенъ до войска которому самому Юня 29 рано далемъ талярей десять, Івану Левенцови зол. дватцать, а тромъ козакомъ таляровъ по три, еще двомъ ихъ же товариству далемъ таляровъ по три.

Тогожь дня отдалемъ полковникомъ пхотнымъ Гарасимови и Іваневи талеровъ по десять.

Мсяца Юля д. 1, будучи по указу панскомъ, посланыи въ Чигиринъ роздалемъ грошей полку Рубанового и дракгони радовому това­ риству и старшин тисячь дв зол. шсть сотъ и копъ десять, Никифору дозорци зол. десять далемъ.

В таборъ прибывши Юля д. 2 Антону Березанскому и Брайкови Воронковскому вышлымъ з невол Татарское далемъ зол. по сту.

Мсяца Юля 5-го далемъ грошй войсковыхъ Бурдсугови асаулови полку Чигиринского 10 талярей.

Въ Чигирин будучи Рубанови далемъ талярей десять* Тогожь дня томужь Рубанови полковникови пхотному далемъ талярей десять в войску.

Тогожь дня полку Іванева козакомъ сотни Басковой атаманови Василеви Киселю на десять человки два талеры на казанъ куринный.

Мсяца Юля 7 порозказаню панскомъ далемъ Сулиманови, що в курин пана Мазепы зостаетъ 10 копъ.

Юня 7 дня недлного, полку Гарасимового пятіомъ сотникомъ и на пхоту три тисячи пятсотъ пятдесятъ и два зол., на комоннихъ смъ сотъ тринадцеть зол., теды всее сумы роздалося чотыре тисячи двсти шестдесять пять зол.

Тогожь дня писарови полковому Чегринскому зол. десять далемъ.

Мсяца Юля 8 другимъ разомъ у войску далемъ Никифору Але­ ксандровичу дозорци зол. 10.

Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини 9 Мсяца Юля 12 людемъ тымъ, которые листъ привезли отъ Кова­ ленка далемъ двомъ по паре соболей и 10 зол. в пристан Бужинской, а по штуци мосолбесу.

Тогожь дня далемъ Несторови до рукъ пять зол.

Полку Ребриковского козакомъ и старшин грошей выдали тисячей дв девять сотъ зол. безъ десяти зол. Мсяца Юля 8 д. Тогожь полку пана Ребриковского сотникомъ обозному асаулу полковому 12 чоловка по таляру дано.

Мсяца Юля д. 6 сотникови Донскому, що човновъ стергъ, дано зол. чотыри, козакомъ его сороку и пяти дано зол. по два атаман до того придано по повзолотого.

Сотникови полку Гарасимового десяткомъ человкомъ дано по талеру.

Полковому обозному Іваневому и сотнику Ігнату Болху далемъ по таляру у Бужин 10 Юля.

По/ку Гарасимова, що на опосл зайшовши за Днпре у Бужин сотникомъ двомъ осталцемъ (?) сто осмьдесятюмъ и семомъ человкомъ далемъ по таляру, чинитъ все сумы пятьсотъ зол. смдесять зол. и таляръ Юля 14.

Мсяца Юля 17 полку пана Новицкого товариству дватцатюмъ чело­ вкомъ и одному раннымъ далемъ 20 талярей и таляръ.

Тогожь дня 5 человкомъ, що отъ Шулги татаръ, привозили дали по таляру по пари соболювъ и по штуци мосолбесу.

Михайлови Чернцеви козакови полку пана Павловского ранному, що Турчина взятого з коня зопхнувъ, 17 Юля далемъ таляръ грошей.

Мсяца Юля 19-го козакови тому далемъ зол. 10 и штуку мосол­ бесу и пару соболей, що в Чигиринъ ходилъ и вернувся.

Юля 20 полку Іваневого козакомъ радовымъ дано по полпята зол.

атаман зол. по пять, всхъ грошей выйшло три тисячи и ползол.

Юля 19 козакови в руку ранному отъ Турковъ полку Нжинского сотни Батуринское з Горбанювки далемъ таляръ грошей.

Юля 20 числа далемъ цилюрикомъ полку Іванева и Гарасимова двомъ по пять талярей.

Юля 21-го далемъ полку Гарасимового и Іванева раннымъ пятнатцатіомъ человкомъ по два зол.

Довбежци, що посылать до Чигрина маемъ, далемъ зол. 10.

Козакози, що в Чигринъ посылали, а сынъ его тутъ зоставалъ, далемъ таляръ.

Довбежци далемъ таляръ.

Козакови полку Переясловского в Чигринъ посланому на святого Ілю далемъ таляръ.

Юля 25-го на полкъ Грицаковъ з товариствомъ вышло сумы зол.

смь сотъ и тритцать зол.

Козакови, що з Чегирина з листами приходилъ, Северинови Перепаденкови далемъ зол. 10, штуку мосолбесу Юля 21-го.

io Віктор Романовський Юля 25 козакомъ, що отъ Шулги Волоховъ привозили, далемъ чотыри таляри двомъ человкомъ и по пар соболювъ.

Юля 25 козакови, що з Мурашкою небожчикомъ будучи у Владыжин попался былъ в неволю и вышолъ, а зостаеть при Павловскомъ полковнику комонномъ, далемъ зол. 10 и мусолбесъ старый у пана взявши.

Юля 26 далемъ Іванева.полку семыатцеть человка по два зол.

у сихъ чинитъ зол. 30 и полпята зол.

Ігнатови Уманцу и Федеви пятіомъ козакомъ Запорозскимъ, кото­ рые похали з Турчиномъ до Москвы, далемъ по таляру на боты.

Тогожь дня козакамъ Черкаскимъ Кгарадзенку з товариствомъ самотреть, которые языковъ двохъ припровадили, дано по таляру и по пар соболей.

Ладинови талеръ далемъ.

Сумма тыхъ расходовъ сорокъ тысячей сто осмьдесять зол. и золотый.

В табор на Бужинском полю.

Раховано 27 Юля тогожь вышейименованого 1678 року, по росказаню панскомъ ясновельможного его милости пана гетмана, черезъ Василия Кочубея канцеляристу войскового и Якова Демяновича това­ риша войскового сотн Глуховское, подлугъ которого рахунку до­ ходы з городовъ и полковъ арендовные до рукъ его милости пана Леон­ тія Полуботка асаула енералного войскового внесенные з вышменоваными, росходами мркуючи и пробуючи выходитъ сполне вся сумма, яко ся тутъ на семъ лсти выразне написало з остаткомъ еще не розданыхъ грошей, которыхъ есть на пришлые росходы чотыри тисячи чтыриста смьдесять пять зол., що, абы было, твердо самъ ясновелможный его милость панъ гетманъ подписомъ своимъ ствердити рачилъ.

Въ тотъ способъ прикладано руки Іванъ Самойловичъ, гетманъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого руку приложилъ.

Петро Михайловичъ Забла, обозный войска Его Царского Пре­ свтлого Величества Запорозкого енеральный руку приложилъ.

Іванъ Домонтовичь, судя енералный войска Его Цар. Пресвтлого „ Величества Запорозкого руку приложилъ.

Костантинъ Солонина, полковникъ Его Царского Пресвтлого Ве­ личества Запорозкого Киевский.

Іванъ Лысенко, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Ве­ личества Запорозкого Переяславский.

Василий Борковский^полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Чернговский^ Яковъ Михайловичь Жураховский, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Нжинский.

Максимъ Іляшенко, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Лубенский.

Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини 11 еодоръ Мовчанъ, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Прилуцкий.

Прокопъ Левенецъ, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Полтавскій.

еодоръ Лукияновичь Мовчанъ, -полковникъ войска Его Царскаго Пресвтлого Величества Запорозкого Стародубовскйй.

Павелъ Апостолъ, полковникъ войска Его Царского Пресвтлого Величества Запорозкого Миргородский.

По рахуб 26 Іюля чинено.

Реестръ остатка грошей войсковыхъ якъ много на разные потребы по росказаню ясновелможного Его милости пана гетмана роздалемъ року 1678 мсяца Августа 12 дня.

Напродъ полковникомъ пхотнымъ Кожуховскому и Ребриковскому по десять талярей далемъ.

Кнышев и Чуприн Батуринскимъ по десять золотыхъ.

Тонконогов далемъ золотыхъ десять.

Хлопцомъ Чигиринскимъ, що ихъ отца послали з листами в Чигиринъ и презъ Турковъ въ неволю взято, зол. десять далемъ.

Цлюрикови Чигиринскому далемъ таляровъ дватцать.

Грицкови Манковскому и Ивану атаману пяти человкомъ полку пана Новицкого по чтыре зол. далемъ.

Полку пана Павловского Прокопови далемъ зол. чтыри.

Козакомъ Явруковымъ и Росошынимъ за допроважене трохъ Тур­ ковъ далемъ зол. пятдесять.

Ляхомъ двомъ, що отъ Куницкого прехали, далемъ зол. по десять.

Цилюрикови дали зол. десять. 1 Тымъ козакомъ, що языка привезли далемъ, таляровъ два.

Товариству полку Гарасимового семънадцатемъ человкомъ раннымъ далемъ по два зол. Августа 13.

* Городничому хлбъ далемъ таляровъ два.

Юля 28 козакови далемъ зол. 10 а другому таляровъ два, що ра­ нено в Чорномъ лс.

Що дзенгарикъ привюзъ з Чигрина далемъ зол. пять.

Цлюрикови, що гоивъ Козаковъ двохъ полку Гарасимового, далемъ таляровъ два.

Донцеви ранному, якъ ишли до Чигирина, далемъ таляръ.

По росказаню панскомъ самому панови на хлбъ для дракгуновъ далемъ зол. дватцать.

Тарасови Дорошенковому брату, якъ послали въ Чигринъ, далемъ зол. дватцать.

Компане Кгорициной и Грицкевой по росказаню панскомъ на хлбъ далемъ таляровъ десять и на суль зол. и три шаги, якъ посылали до Калмыкъ подъ Чегриномъ.

І2 Еіктор Романовський Петру Уласовичу козакови Чигринскому далемъ таляровъ два.

Головчаковой сотн на хлбъ далемъ таляровъ два.

Августа 10 дня козакомъ Андрею Гребенику Чечелницкому, що привезли листы и языка, далемъ шостемъ человкомъ по два таляри и по пари соболей.

Капитану, що в Чигирин сдивъ, далемъ таляръ а другому золотый и добышу полталяра.

Цилюрикомъ двомъ Чигиринскимъ одному талярей дватцать далемъ а другому зол. сто.

Августа 16 по росказаню панскомъ далемъ зол. смдесятъ и копу на хлбъ.

Тогожь числа за три возы оброку далемъ зол. сорокъ, который Калмыкамъ роздавано.

Тогожъ числа полковникомъ Гарасиму и Іваневи далемъ таляровъ по десять.

Родилови далемъ зол. два.

Козакомъ двомъ раннымъ полку Кожуховского а сотн Майковой далемъ зол. десять.

Полку Ребриковского Северинови далемъ зол. два.

Полку Гадяцкого Состренкому и Княшц и Кирикови далемъ по десять золотыхъ.

Тогожь дня козакови ранному сотн Майковой далемъ полталяра.

По росказаню панскомъ за прначь Турецкий далемъ зол. десять а. за палашъ десять.

Що поймалы языка далемъ талярей два.

Цлюрикомъ Ходецкому зол. сорокъ, а другому полку Киевского зол. дватцать.

Августа 15-го Атаманови Донскому Івану Сусл пяти человкомъ по таляру далемъ, що Татарина привезли.

Момоту далемъ зол. дватцать ранному.

Тогожь дня поросказаню панскомъ далемъ козакови таляровъ два.

Самому панови презъ Лисевича далемъ зол. десять на расходы войсковие.

Князю Булату презъ полковника Киевского далемъ зол. дватцать на оброкъ.

Выходцеви съ Турковъ далемъ таляровъ два.

Грицкеви полковникови ранному далемъ зол. дватцать.

Гарасимови полковникови далемъ на оброкъ талярей два.

Грицкеви полковникови ранному далемъ зол. дватцать.

Гарасимови полковникови далемъ на оброкъ талярей два.

Цилюрикови полку Гарасимового поросказаню панскомъ далемъ зол. 20.

Хлопцеви Рудому Панскому далемъ зол. 10.

Запорозцомъ далемъ предъ самымъ паномъ зол. 11.

Цеханскому съ товариствомъ на оброкъ далемъ талярей 3.

Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщина 13 Августа 20 за щитъ далемъ пятнатцатъ зол.

Тогожь числа полку Іванева Івану Липц далемъ таляровъ два.

По росказаню панскомъ Довбешц за коженц далемъ вурта.

Козакови ранному по росказаню панскомъ далемъ зол.

Стефану Кравцеви по росказаню панскомъ далемъ зол. пять.

Тогожь дня слуз панскому Затыркевичу далемъ копъ 10.

Самому панови презъ кравця Стефана далемъ зол. дватцать на росходы.

Небожчикомъ дракгонк коменды Карвацкого, которые ранными будучи в Чигрин тритцать осмь человка померли, за души ихъ далемъ до монастыра Печерского таляровъ дватцать безъ двохъ зол.

Товариству полку Павловского раннымъ одинатцати человкомъ далемъ по таляру.

Довбешце, що посылали в Чигиринъ далемъ полчварта зол. а козакомъ тромъ по таляру полку Ребриковского перешедше на сей бок Днпра.

По росказаню панскомъ далемъ за кожухъ и за сорочку и за убране купъ три тому, що панъ у его Дзенгарецъ взялъ знайденный.

Тогожь часу утромъ козакомъ полку Ребриковского и Кожуховского раннымъ далемъ двомъ по коп, а третему таляръ перейшовши на сей бокъ Днпра.

Тогожь дня козакови ранному полку Кожуховского Дмитру да­ лемъ копу.

З а наметецъ малый самому панови далемъ таляровъ два.

Стефану Кравцеви далемъ талярей три.

Еще козакови Сидневскому выходцу далемъ таляръ.

Августа 29 по одебраню отъ Якова грошей ста талярий и дватцати зол.,далемъ сотникови ранному Михаилу Честному полку Гарасимова перейшовши Золотоношу чотыри зол. Юрий отъ сего числа давалъ по росказаню панскомъ.

Тогожь дня Антонови Росохоцкому полку Кожуховского далемъ зол. 4.

Августа 31 по росказаню панскомъ полку Гамалтона полуполков­ нику в Переяславлю зол. сорокъ.

Тогожь дня и тогожь полку Маеорови далемъ таляровъ десять.

Капитаномъ тогожь полку пятіомъ человкомъ далемъ по 10 копъ, шестому в Батурини далемъ тожь 10 копъ Октоврия 4.

Поручникомъ тогожь полку пяти человкомъ далемъ по 5 талярей.

Обозному тогожь полку далемъ 4 таляри.

Праперщикомъ шести человкомъ тогожь полку далемъ по 10 зо­ лотыхъ.

Еще в Батурин з Свска праперщикомъ приждзимъ далемъ зол. по 10.

Тогожь мсяца и дня по росказаню панскомъ козакомъ полку Павловского за чтыри верблюды далемъ дватцать чтыри таляри.

Віктор Романовський По росказаню панскомъ далемъ трубачомъ в Переяславлю талярей 10 презъ Ісая и Тишецкого.

З а полы наметовые (самому панови купили у Лысенка) далемъ купъ 5, Септеврия 1, по росказаню панскомъ за мосолбесъ далемъ полсеми зол. за вышкевий, маіорови.

Тогожь мсяца и дня поросказаню панскомъ за пятнатцать верблю­ довъ далемъ смъдесять талеровъ и пять таляровъ.

Тогожъ дня по росказаню панскомъ козакомъ, которые з Немрова з листами у пана гетмана были в Переяславлю, далемъ одному зол. 10 и по пари соболей, а другому таляровъ два.

Тогожь дня полку Кожуховского Росос асаулови и сотникови тогожь полку посылаючи в Каневъ с полкомъ далемъ по 10 зол. двомъ.

Септеврия 2 по росказаню панскомъ цлюрикови воичиному, що пхоту в Золотонош дватцать пять гоитъ, далемъ талярей дватцать.

Септеврия 3 Корню Кириленкови в Переяславлю за верблюда далемъ купъ 5.

Тогожь дня товаришови полку Переяславского Процику Кулженкови по росказаню панскомъ далемъ пятдесять зол.

Тогожь дня по росказаню панскомъ Никифорову що былъ дозорцею в Чигирин, далемъ зол. 10.

Тогожь дня по росказаню панскомъ Михаловскому с товарыствомъ далемъ зол. 10 на страву.

Септеврия 5 Ребриковскому полковникови по указу панскомъ в Переяславлю далемъ зол. сто.

Тогожь дня по росказаню панскомъ Марі Іваницкой далемъ та­ лярей два.

Тогожь дня Гарасимови полковникови пхотному по росказаню пан­ скому далемъ зол. пятдесятъ.

Тогожь дня прыбывши позно в Баришовку з Переясловля пану Михаилу, сестренцу панскому, который остався при гарматахъ, по роска­ заню панскомъ, далемъ сто золотыхъ.

Септеврия 11 козакомъ Запорожцомъ, що з енемъ языка Турецкого припроводили наполяхъ Бужинскихъ, з которымъ на Москву ходили и повернулися з Москвы назадъ, в Батурин по росказаню панскомъ старшому ихъ 10 зол., енев 8 зол., а тромъ козакомъ по два таляри.

Тогожь мсяца 12 числа гонцеви, що з Москвы з грамотою бывъ и знову къ Москв похалъ, далемъ на дорогу таляръ.

Септеврия 15 козакомъ, що отъ Грицка Молодчана ватага припро­ вадили языковъ двохъ з Домонтова, далемъ по росказаню панскомъ старшому ихъ зол. осмь, тромъ человкомъ по два талярей и по пари соболей, знову тымже чтыромъ далемъ“ по таляру, а при тыхъ будучий козакъ пятый Оноприй Величенко и ему 5 зол. далемъ по росказаню панскомъ.

Септеврия 24 по росказаню панскомъ далемъ семомъ дракгункамъ по таляру Ялибендихци, Мари Казимирци, Марі Добышци, Христи Залский, Хими Петровой, Зин Вылковской, Орышц Христофоровой.

Документ до історії державного скарбу давньої Гетьманщини Тогожь мсяца 25 дня по росказаню панскомъ далемъ, выправуючи на станцию до Ични, тридцатемъ человкомъ и тромъ по два таляра Сер­ бомъ, а старшому надъ ними золотыхъ десять.

Мсяца Септеврия 28, по росказаню панскомъ цилюрикови, що ран­ ныхъ гоилъ, в Золотоноши далемъ еще сорокъ золотыхъ.

Сотникови Михаилови Честному панному полку Гарасимова далемъ пару таляровъ.

Василю сотникови полку Кожуховского зол. десять и мусулбесъ, а асулови Росос по росказаню панскомъ 4 зол.

Улятовскому, що отъ Ратомского приздилъ з листами отъ гетмана Литовского, далемъ зол. 10 и пару соболей.

Мсяца Октоврия 4, по росказаню панскомъ далемъ небожчика Карвацкого жон дватцать зол. на хату.

Тогожь дня козакови компаніи пана Новицкого, що з листомъ приздилъ з Золотоноши, далемъ таляръ, по росказаню панскомъ.

Тогожь мсяца 6 дня, по росказаню панскомъ, далемъ Трощинови Каневскому сорокъ зол.

Ігуменови Іврнскому тогожь дня, по росказаню панскомъ далемъ 10 зол.

Тогожь дня сотникови Івану Болфу полку Іванева, по росказаню панскомъ пару талярей, ранный былъ.

М-ца Октоврия 7 далемъ Дзекгармистрови 10 копъ.

Мсяца Октоврия д. 8, по указу панскомъ Козаковъ двохъ Мирона и Саву на Запороже выправилемъ и далемъ онымъ на дорогу пару талярей.

Октоврия дня 11 сотникомъ полку Гарасимового Івану Мотыченку и Гаврилу Алексенку далемъ по таляру и козакомъ двомъ по два зол.

на боты.

Тогожь дня одинадцати козакомъ пхотинцомъ полку Гарасимового, которые армату Турецкую провадили, далемъ по два зол. на боты по указу панскомъ.

Мсяца Октоврия д. 12 козакомъ полкомъ Ребриковского человка пять Іванъ Жученко, Лавринъ Губаръ, Івашко Луговский, Гришка Ковшовацкий, Маркъ Татаринъ, далемъ зол. по два на боты, тые козаки иншие з невол повткали, а другие хорые в Золотоноши лежали.

Тогожь дня хорому пострленому козакови полку Гарасимового едку Гученку Федоровое сотн далемъ зол. два.

Мсяца Октоврия 13 по указу панскомъ двомъ братомъ рожонымъ Юрию и Лукияну полку Іваневого далемъ зол. по два, ранные были, дано в Батурин.

Козакови, що з Межигорского монастыра от отца Ігумена листи приносилъ, далемъ зол. пять по указу панскомъ.

Мсяца Октоврия 18 пану Ігнату Бородкину за свнецъ и срку остатокъ грошей отдалемъ зол. сорокъ и зол. осмь.

Мсяца Октоврия 20 на Святого Вел. Мученика Артемия, по указу панскомъ з скарбу войскового Александрови студентови Бучинскому за выдане книжокъ о Чигрин далемъ зол. сто в Батурин.

16 Віктор Романовський Товариству полку Ребриковского товариству полку Кожуховского и товариству полку Гарасимова всхъ человка смъдесять три, кото­ рые за старанемъ его милости пана гетмана гоилися в Золотоноши ран­ ные, за прибытемъ ихъ до Батурина, по росказаню панскомъ далемъ смдесять двомъ по два зол. и одному шсть зол., що все чинитъ зол. сто пятдесять.

То двадцать семого дня Октоврия.

Октоврия 28, по указу панскомъ, стоячимъ в Розлетохъ дракгуномъ чловкомъ шестидесять семомъ далемъ по коп, капитану самому золо­ тыхъ шсть и мосолбесъ, хоружому. и сержантови золотыхъ по пяти.

Чернцеви, що отъ ігумена Выдубицкого приздилъ, далемъ на ко­ жухъ золотыхъ 10, выросткови таляровъ два.

Бережецкому далемъ по указу панскомъ бывшему Дорошенковому обозному золотыхъ смдесять и таляръ.

Похожие работы:

«Краткосрочный прогноз эпизоотической активности Тувинского природного очага чумы на 2015 г. С 2012 года Тувинский природный очаг демонстрирует крайне высокую активность, что проявляется как в интенсивности эпизоотий, так и в широком их распространении по территории. В 20...»

«По благословению Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского № 41 (450), 1 февраля 2009 г. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОСТУ ЖЕЛАНИЕ (Неделя о Закхее) адолго до начала самого Поста Церковь возвещ...»

«"ВЫХОДИМ "В ЛЮДИ" или Правила безопасного передвижения по рынку труда для несовершеннолетних пользователей Составитель и редактор Е.В. Джирикова Гуманитарно-благотворительный центр "Сострадание" Москва Оглавление Вместо предисловия РАЗДЕЛ 1 ГДЕ И КАК ПОДРОСТКУ НАЙТ...»

«Моим родителям с благодарностью посвящается ПРЕДИСЛОВИЕ Эти очерки претерпели ряд метаморфоз. Сначала они были прочитаны как лекции на Эраносских встречах 1966, 1968 и 1969 гг., затем дополнены, исправлены и подготов лены для публикации в "Ежегоднике Эраноса",...»

«ЭЛЕКТРО-ТЕРМИТ ТЕХНОЛОГИЯ АЛЮМИНОТЕРМИТНОЙ СВАРКИ РЕЛЬСОВ С КОРОТКИМ ВРЕМЕНЕМ ПОДОГРЕВА (SkV, SkV-L 50, SkV-L 75) ООО "Алюминотермитная сварка" Санкт-Петербург СОДЕРЖАНИЕ Часть 1. Общие данные об алюминотермитной сварке с использованием технологии SkV фирмы ELE...»

«1207034 й b*is КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНДИТЕРСКОЙ И ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1 TEKNOSTAMAP. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТ...»

«Випуск 1 (54)’ 2015   Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова оцінці якості підготовки у гирьовому спорті та дає змогу підвищити функціональні можливості спортсменів. Застосування біомеханіки в гирьовому спорті є суттєвим чинником удосконалення підготовки за рахунок покращання техніки, оптимізаці...»

«Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту УДК 666:695 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРЕССОВАНЫХ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ Доктора техн. наук В. И. Винниченко, А. Ю. Крот, канд. техн. наук Н. Ю. Виценко ВИКОРИСТАННЯ ВАПНА ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРЕСОВАНИХ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ Доктори техн. наук В. І. Вінниченко,...»

«Георгий Иванович Свиридов Ринг за колючей проволокой текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146544 Георгий Свиридов Ринг за колючей проволокой: Вече; Москва; ISBN 5-9533-...»

«Л В И Л З В К А. СТРАНИЦА ИЗЪ ИСТОРІ И СТАРАГ О БАТУРИНА. (д ъ ). рисунку Подъзжая къ Батурину отъ Кролевца или отъ Конотопа, „путникъ видитъ уже издали огромный каменный домъ въ полуразрушенномъ вид, одиноко стоящій на...»
 
2017 www.kniga.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн материалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.